[Home Page]

Novela vyhláška č. 31/1995 Sb.

 

Dne 7. září 2009 vyšla částka č. 94 Sbírky zákonů a v ní mimo jiné i:
Vyhláška č. 311/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 31/1995 Sb. , kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.


Novelou je mimo jiné do původní vyhlášky zařazen zcela nový § 12a, jehož nadpis zní:
„Náležitosti dokumentace výsledků zeměměřických činností využívaných pro správu a vedení státních mapových děl získaných technologií globálního navigačního družicového systému.“.


Zcela nové znění má i celý § 18 nadepsaný:
„Forma ověřování výsledků zeměměřických činností“.
Např. ust. § 18 odst. 5 nově zní:
„(5) Ověření výsledků v elektronické podobě se provádí připojením textového souboru obsahujícího text podle § 16 odst. 4 zákona, datum a otisky souborů, které obsahují ověřované výsledky, vytvořené pomocí hašovací funkce, k němuž připojí úředně oprávněný zeměměřický inženýr zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu, který byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, a tento kvalifikovaný certifikát. Kvalifikovaný certifikát použitý pro účely ověření výsledků musí obsahovat jméno a příjmení úředně oprávněného zeměměřického inženýra, číslo položky, pod kterou je veden v seznamu Úřadu, a rozsah úředního oprávnění podle § 13 odst. 1 zákona.“


Ověřování GP, jeho kopie a upřesněného přídělového plánu však nadále zůstává upraveno ve zvláštním předpisu, tj. v katastrální vyhlášce.


Zcela nové je i znění celého bodu 9. přílohy vyhlášky č. 31/1995 Sb., nadepsaného:
„9. Technické požadavky měření a výpočty bodů určovaných technologií GNSS“.


Novela vyhlášky č. 31/1995 Sb. nabývá účinnosti dnem 1. října 2009!
Celou částku č. 94/2009 Sbírky zákonů si můžete stáhnout ve formátu pdf (846 kB) ze serveru Ministerstva vnitra z URL:
http://www.mvcr.cz/clanek/sbirka-zakonu-stejnopisy-sbirky-zakonu.aspx


Tato částka č. 94/2009 Sbírky zákonů bude mít zřejmě velikou popularitu, neboť je v ní mimo jiné publikováno (a to hned za novelou „zeměměřické vyhlášky“) i sdělení Ústavního soudu č. 312/2009 Sb., z 1. září 2009, o odložení vykonatelnosti rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb.
(ln)

vyvěšeno: 08.09.2009
ID článku: 3485
další informace: www.mvcr.cz/clanek/sbirka-zakonu-stejnopisy-sbirky-zakonu.aspx


Z časopisu Zeměměřič č. 09-09a10
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí Pozemkové úpravy
[Pošta]