[Home Page]

Blíží se GeoCup 2009

Soutěž GeoCup, dříve pořádána v Ústí nad Labem na Univerzitě Jana Evangelisty Turkyně se v temním roce přesouvá do Liberce a místo původního pořadatele se letos do organizování akce pustí jihočeská univerzita v Českých Budějovicích a technická univerzita v Liberci. Tradičně se soutěže účastní studenti vysokých škol ČR (v minulosti UJEP Ústí nad Labem, ČZU Praha, UK Praha, ZCU Plzeň, UP Olomouc, VŠB Ostrava, TU Liberec), pro které jsou určeny především soutěžní kategorie 1 a 2. Nově by rádi organizátoři přizvali k účasti úředníky státní správy a samosprávy, orgánů krizového řízení, ochrany přírody a životního prostředí, neziskových organizací a dalších míst, kde se GIS používají. Pro tyto soutěžící je připravena především soutěžní kategorie 3 (GIS v praxi). Tato kategorie je však otevřena i pro případné zájemce z řad studentů a jakýkoliv „praktik“ se může přihlásit do kategorie 1 nebo 2.

V kategorii 1 (Mapová kompozice) mají soutěžící za úkol v zadaném čase vytvořit dle zadání a z poskytnutých dat mapovou kompozici se zobrazením dat podle atributů. Poskytnuta budou data vektorová, rastrová i tabulková. Lze využít libovolný software. Hodnoceny budou všechny stránky mapy: estetická, technická i obsahová.

V kategorii 2 (Analýza dat) soutěžící řeší analytickou úlohu s prostorovými daty. V časovém limitu ji musejí úspěšně vyřešit a předat jednoznačný výsledek, nebo se k jejímu vyřešení co nejvíce přiblížit.

V nové kategorii 3 (GIS v praxi) soutěžící řeší úlohu převzatou z praxe na úřadu veřejné správy (krajské úřady, ORP, města, správy CHKO apod.). Úkolem je v zadaném časovém limitu předat data a jejich vizualizaci.

Do každé kategorie je přijímáno maximálně 20 soutěžících. Přihlašování je možné pouze elektronicky zadáním údajů na webových stránkách soutěže. V případě, že bude kapacita soutěžní kategorie naplněna, bude přijímání dalších přihlášek do ní zastaveno.

Při řešení je možné používat libovovolný software, včetně nadstaveb, plug-inů nebo připravených skriptů. Rovněž jsou povoleny libovolné materiály, poznámky, návody, které si soutěžící s sebou donese. Není povolena ale jakákoli přímá nebo nepřímá komunikace mezi soutěžícími (včetně ICQ, mobil, email apod.), včetně výměny materiálů.

Soutěžící si může na akci přinést vlastní počítač (notebook), v opačném případě mu bude pro účel soutěže přidělen počítač (příp. notebook) v učebně TUL. Vyhlašovatel soutěže dává k dispozici tento software: ArcGIS ArcInfo 9.3 s extenzemi Spatial Analyst, Geostatistical Analyst, 3D Analyst. Bude-li soutěžící chtít používat jiné programové vybavení, musí si jej zajistit na vlastním počítači.

Jaroslav Burian

vyvěšeno: 13.10.2009
poslední aktualizace: 26.10.2009
ID článku: 3510
další informace: gisday.tul.cz/index.php/2009091589/Program-aktuality/geocup09.html

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Jaroslav Burian a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 09-09a10
[Server]
GIS
Školství Z domova
[Pošta]