[Home Page]

Ukradené mapy v Ústředním archivu zeměměřictví a katastru

Počátek 90. let 20. století byl ve znamení nejenom politických změn, ale i obrovského množství krádeží starožitností a archiválií, a to jak ve státním tak i v soukromém sektoru. Ačkoliv byla takřka neprodleně zveřejněna řada varování, i v tomto tisíciletí proběhla vlna krádeží tohoto druhu.

Svým způsobem ojedinělým bylo zaměření jednoho z pachatelů na staré tisky, zde míněno především mapy a veduty. Pachatel však zcizoval i další tisky, takové, které slibovaly na trhu starožitností dobrý výnos. Dotyčný byl vysokoškolsky vzdělaný geograf, působil jako středoškolský profesor a sám sebe představoval jako odborně zdatného sběratele a milovníka starých map. Z map, jimiž v dané době disponoval, pořádal velmi kvalitní ucelené výstavy, které nabízel různým muzeím, k nim zpracovával i základní katalogy. Tím postupně získal důvěru správců sbírek starých map, rovněž se vetřel do přízně členů akademické obce v tomto oboru. To mu otevřelo přístup i do dalších sbírek, i těch, které nebyly laické, ba ani odborné veřejnosti běžně přístupné. Vždy si zapůjčoval pouze atlasy, ať již vázané nebo nevázané. Atlasy si nechával předkládat jak jednotlivě, tak ve větším množství, někdy i desítek kusů. Protože se těšil důvěře odpovědných pracovníků, předpokládal následnou rezignaci na kontrolu neporušenosti a úplnosti počtu vraceného materiálu. Mapy, o něž měl zájem, z těchto atlasů nepozorovaně vyřezával a následně skrytě vynášel. V některých případech dokonce i celé atlasy malých rozměrů. Tuto činnost prováděl několik let. Tímto způsobem získal veliké množství výtisků různých druhů, jejich počet lze odhadovat na několik tisíc kusů. Sbírky Ústředního archivu zeměměřictví a katastru (ÚAZK) se rovněž staly předmětem útoku tohoto pachatele. Zneužil důvěry jeho pracovníků a postupně zde odcizil několik atlasů malých formátů a řadu map z jiných. Způsobil tak nejen vlastní ztrátu archivního materiálu coby pramene, ale tyto atlasy také řezáním těžce mechanicky poškodil, a co je horší, vynětím map je znehodnotil z hlediska jejich původní neporušenosti a úplnosti. Vynětím map znesnadnil, nebo přímo znemožnil odborné studium i dalších map. Je tak ztracen srovnávací materiál pro mapy nevázané, s obtížemi lze pak určit jejich původ, časovou posloupnost, vydání. Ztráta odborná je zde mnohem těžší než ztráta finanční, představovaná hodnotou těchto map na domácím i světovém trhu starožitností.

Pachatel byl shodou okolností na jiném místě dopaden a usvědčen, mapy u něj nalezené mu byly zabaveny. Policie České republiky je pak poškozeným institucím předkládala k případnému vyhledání jim zcizených map. Zástupci ÚAZK se tohoto pátrání zúčastnili také a mezi cca 1200 mapami dohledali alespoň 21 map, které prokazatelně pocházejí ze sbírek archivu. Dokladují to na sebe navazující znaky mezi atlasem a zabavenou mapou jako je použitý druh papíru a stopy jeho poškození, to je totožné znečištění, proděravění a v některém případě i přímo přesně lícující řezy vedené pachatelem. Bohužel, uvedený nechal v řadě případů zcizené mapy dodatečně novodobě vybarvit, navíc zcela nepatřičně, neodborně, způsobem neodpovídajícím době vzniku mapy a bez jakéhokoli vkusu. Tento proces je nevratný a škoda jím způsobená tak byla ještě navýšena.

Tyto předané mapy představujeme spolu s původnímu atlasy, z nichž byly vyřezány či jinak vyňaty, a tam, kde to bylo možné, pro srovnání i jejich jiné výtisky v původním stavu.

20. listopadu 2009 mezi 12. a 15. hodinou si můžete navrácené mapy mimořádně prohlédnout v ÚAZK v Praze 8, Pod sídlištěm 9.
Mnohem větší množství map a atlasů ze sbírek ÚAZK je však již pravděpodobně nenávratně ztraceno. Stejným způsobem bylo tímto pachatelem na území České republiky poškozeno několik desítek institucí.

ÚAZK

vyvěšeno: 18.11.2009
ID článku: 3544


Z časopisu Zeměměřič č. 09-11a12
[Server]
Resort ČÚZK
Kartografie Historie
Zajímavosti Z domova
[Pošta]