[Home Page]

Soutěž O nejlepší realizované společné zařízení roku 2009

Ministerstvo zemědělství, Ústřední pozemkový úřad, Českomoravská komora pozemkových úprav
vyhlašují 4. ročník veřejné celostátní soutěže o nejlepší realizované společné zařízení roku 2009

CÍL SOUTĚŽE
Soutěž je vypsána na podporu kvalitní a komplexní realizace návrhu pozemkových úprav. Cílem soutěže je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s rozsahem a úrovní realizace společných zařízení navrhovaných v pozemkových úpravách, tak jak je definuje zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, v platném znění. Soutěž je určena pro společná zařízení realizovaná na území České republiky bez ohledu na státní příslušnost projektanta a místo registrace realizačních firem.

PODMÍNKY SOUTĚŽE
Společné zařízení může do soutěže přihlásit:
· místně příslušný pozemkový úřad
· projektant resp. projekční firma pozemkové úpravy
· autor realizačního projektu společného zařízení
· realizační firma společného zařízení
· obec resp. vlastník společného zařízení

Do soutěže lze přihlásit společná zařízení, jejichž realizace byla dokončena do 31. 12. 2009, a to bez ohledu na datum zpracování projektové dokumentace. Dokončením realizace prvků územního systému ekologické stability se rozumí výsadba porostu a péče o něj po dobu 3 let od jeho výsadby.

Přihlášeno může být pouze konkrétní společné zařízení, které bude zařazeno do jedné z níže uvedených kategorií. Nelze v jedné kategorii přihlašovat soubor různých společných zařízení, i když jsou součástí stejné dokumentace.

V soutěži budou hodnocena realizovaná společná zařízení v těchto kategoriích:
1. zpřístupnění pozemků
2. protierozní a vodohospodářská opatření
3. opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

Do soutěže nelze přihlásit společná zařízení, která byla přihlášena v předchozích ročnících soutěže.

OBSAH DOKUMENTACE

1. Vyplněná přihláška s anotací charakteristiky společného zařízení, rozsah cca 5 řádek.
Anotace představí společné zařízení se zdůrazněním jeho významu z hlediska uživatele, veřejné prospěšnosti, širších územních vztahů, výsledků pozemkových úprav apod. Součástí přihlášky bude stručné zhodnocení společného zařízení pozemkovým úřadem. Přihlášku v elektronické podobě naleznete na www.cmkpu.cz.

2. Textová část obsahující základní údaje o společném zařízení a údaje o realizačním týmu, rozsah cca 5 stran.
Údaje o společném zařízení: popis stavebního řešení, použité technologie a materiály, objekty, detaily, doba realizace (zahájení, ukončení), investiční náklady na realizaci, případně další podstatné údaje se zdůrazněním informace, proč je dané společné zařízení k soutěži přihlašováno.
Údaje o realizačním týmu: stručné údaje o projektantovi pozemkové úpravy, projektantovi realizačního projektu a dodavatelské firmě.

3. Výkresová dokumentace
Výkresová dokumentace musí obsahovat: přehlednou situaci společného zařízení, vzorový příčný řez, rozhodující půdorysy a řezy, významné objekty, popřípadě konstrukční řešení detailů.
Pro posouzení širších územních vztahů bude součástí výkresové dokumentace mapa plánu společných zařízení (stačí pouze v elektronické podobě).

4. Fotografická dokumentace
Fotografická dokumentace bude obsahovat stav před a po realizaci společného zařízení, a to ve třech až pěti charakteristických místech, příp. v místech napojení na systémy vyššího stupně (např. silnice, recipient, navazující prvek USES). Součástí fotografické dokumentace mohou být též významné objety a detaily. Fotografie budou v tištěné podobě poskytnuty ve formátu 9x13 cm, maximálně však do formátu A5.

5. Stručné hodnocení pozemkového úřadu, rozsah cca 10 řádek.
Hodnocení pozemkového úřadu bude zpracováno zejména s ohledem na:
· význam z hlediska uživatele a obce, veřejné prospěšnosti,
· širší územní vztahy, krajinný ráz, návaznost na celkovou síť jednotlivých opatření,
· technickou náročnost stavby, originálnost řešení,
· efektivitu opatření (finanční a časové parametry).
Výše uvedená dokumentace bude předána 1 x v tištěné a 4 x v elektronické podobě (tj. 4 x CD příp. DVD), a to osobně nebo poštou na adresu tajemníka ČMKPÚ Ing. Antonína Svobody, Novotného lávka 5, Praha l, 116 68, do 30. 6. 2010.

Veškerá dokumentace přihlášených společných zařízení zůstává majetkem vypisovatele s právem publicity. Její další využití je možné pouze se souhlasem vypisovatele soutěže.

HODNOCENÍ SOUTĚŽE
Jednotlivá společná zařízení přihlášená do soutěže posuzují odborné komise, které jsou na návrh ČMKPÚ jmenovány ředitelem soutěže. Na základě návrhu odborných komisí posoudí výsledky soutěže centrální komise, jmenovaná Ústředním pozemkovým úřadem. Centrální komise si může pro závěrečné posouzení vyžádat nezávislé posudky dalších odborníků.

Odborné komise posuzují přihlášená společná zařízení dle:
· všeobecných kriterií, která hodnotí širší územní souvislosti, polyfunkčnost, začlenění do terénu, veřejnou prospěšnost, technickou náročnost, souvislost s tvorbou krajiny, ekonomickou efektivitu apod.,
· specifických kriterií pro jednotlivé kategorie, která hodnotí návaznost na síť opatření, dodržení norem, technologických předpisů, originálnost řešení a použitých materiálů, hospodaření s materiály (bilance zemních prací) a další.

Podrobné informace o složení komisí a specifických kriteriích pro hodnocení společných zařízení dle jednotlivých kategorií budou uveřejněna na www.cmkpu.cz.

TITULY A CENY
1. V každé kategorii budou udělena první tři místa, která dostanou ocenění formou čestného titulu „Nejlepší realizované společné zařízení roku 2009“ a věcného daru.
2. Pro vybrané společné zařízení, které bude mít charakter významného veřejného zájmu v krajině, bude udělena „Cena ministra zemědělství“. Tuto cenu navrhne na doporučení odborných komisí komise centrální.
3. Zvláštní ocenění „Cena Ústředního pozemkového úřadu“ je určena pro pozemkový úřad, který v minulých ročnících soutěže neobsadil žádné z vítězných míst, a jehož přihlášené společné zařízení obdrží v hodnocení nejvíce bodů, bez ohledu na jednotlivé kategorie.
4. „Cena veřejnosti za nejlepší realizované společné zařízení roku 2009“ bude organizována prostřednictvím internetových stránek ČMKPÚ (www.cmkpu.cz) a tisku.

Uzávěrka přihlášek do 4. ročníku soutěže o nejlepší realizované společné zařízení je 31. 5. 2010!

Informace o soutěži, jejím průběhu i předchozích ročnících naleznete na stránkách ČMKPÚ (www.cmkpu.cz) a ÚPÚ (www.eagri.cz).

redakce

vyvěšeno: 12.03.2010
ID článku: 3643
další informace: eagri.cz/public/eagri/pozemkove-urady/soutez-o-nejlepsi-realizovane-spolecne/


Z časopisu Zeměměřič č. 10-03a04
[Server] Pozemkové úpravy [Pošta]