[Home Page]

GEPRO a digitalizace map

Tématem předcházejícího čísla časopisu Zeměměřič byla digitalizace katastrálních map. Také společnost GEPRO má v této oblasti co nabídnout. Její SW produkty se uplatňují při digitalizaci katastrálních map, map parcel zjednodušené evidence (ZE), účelových katastrálních map pro potřeby měst a obcí apod.

KOKEŠ – transformace
Systém KOKEŠ se v rezortu ČÚZK používá např. při transformacích rastrů v procesu digitalizace katastrálních map. Využívá k tomu mj. metody doc. Čady pro transformaci map stabilního katastru do S-JTSK s využitím globálního transformačního klíče. Současně s těmito metodami byla funkce pro výpočet transformačního klíče rozšířena o analýzy odchylek apod. Pracovníci rezortu ČÚZK i ostatní uživatelé tak mohou vytipovat oblasti (kry) s podobným posunem (podobnou systematickou chybou).

KOKEŠ – základ vektorizace
Systém KOKEŠ obsahuje nástroje pro vektorizaci definičních bodů parcel (parcelní čísla) i pro kresbu hranic parcel a dalších prvků mapy, včetně možnosti přebírat již nakreslené prvky (geometrické plány, zaměření skutečného stavu). Běžně se používá k digitalizaci katastrálních map pro obce, pozemkové úpravy, rebonitace atd. Od loňského roku je využíván k digitalizaci map katastru nemovitostí (tvorba KMD) soukromou sférou ve spolupráci s ČÚZK. Na základě připomínek zpracovatelů KMD byla funkčnost obecných kontrol systému KOKEŠ rozšířena např. o kontrolu souladu SPI KN s mapou parcel pozemkového katastru, evidence nemovitostí nebo grafických přídělů. Tato kontrola vyhledá parcely s více různými parcelními čísly a plochy bez parcelních čísel, vypíše parcely nenalezené v mapě či v SPI KN a porovná výměry parcel, případně i značky druhu pozemku, je-li to požadováno (obr. 1 v časopise Zeměměřič).
Digitalizaci katastrálních map výrazně zjednodušila existence definičních bodů parcel, které rezort ČÚZK poskytuje ve výměnném formátu VFK. K dispozici by měly být definiční body parcel katastru nemovitostí a v některých lokalitách i definiční body parcel pozemkového katastru. Všechny SW produkty společnosti GEPRO s formátem VFK samozřejmě běžně pracují.
Systém KOKEŠ obsahuje také velmi užitečnou funkci pro doplnění chybějících definičních bodů parcel (KN i ZE). Tato funkce načte všechna parcelní čísla z SPI KN a porovná je s parcelními čísly (definičními body parcel) v mapě. Výsledkem je seznam parcelních čísel z SPI KN, která v mapě nalezena nebyla. Uživateli zbývá jen vyhledat v rastrové mapě chybějící čísla a s využitím téže funkce je může ihned doplnit (obr. 2).

PROLAND – vyšší efektivita
Ještě více možností než systém KOKEŠ skýtá systém PROLAND, který je primárně určen pro pozemkové úřady a zpracovatele pozemkových úprav. PROLAND zahrnuje všechny možnosti systémů KOKEŠ a MISYS. Navíc obsahuje speciální funkce pro zeměměřické, projekční a kontrolní práce v pozemkových úpravách. PROLAND výrazně zjednodušuje orientaci ve větším množství dat pomocí tzv. projektů, které umožňují spojovat zobrazované soubory (výkresy, seznamy souřadnic, rastry) do pojmenovaných témat a ta zapínat nebo vypínat podle potřeby.
Zásadním přínosem systému PROLAND k digitalizaci katastrálních map je možnost překrytí mapy KN mapou parcel ZE, které umožní automatizovaně vyhledat místa, kde je vlastnická parcela KN a zároveň do ní zasahuje parcela ZE (tj. jeden pozemek je evidován jako dvě různé vlastnické parcely), stejně jako nevlastnické parcely KN nebo jejich části, pod kterými parcela ZE chybí (k danému pozemku není evidován žádný vlastník - obr. 3).

Ze systému KOKEŠ na PROLAND
Digitalizace katastrálních map, map parcel zjednodušené evidence, práce na pozemkových úpravách a další činnosti vedly některé uživatele k přechodu ze systému KOKEŠ na systém PROLAND. Uživatelské rozhraní a obsluha jsou stejné jako v systému KOKEŠ, takže přechod je snadný. Nízké jsou také náklady na rozšíření, dosahují zlomek ceny celého systému PROLAND. Stačí se jen rozhodnout.

Ing. Michal Votoček, Ph.D.

vyvěšeno: 17.06.2010
ID článku: 3740

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel firemní příspěvek GEPRO a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 10-03a04
[Server] Katastr nemovitostíSoftware [Pošta]