[Home Page]

Dělení a scelení pozemků a geometrický plán

Velice často se stává, že úředníci stavebních úřadů neznají dobře souvislosti stavebního práva, zeměměřictví a katastru nemovitostí a protiprávně vyžadují geometrický plán, na němž chtějí (nebo dodatečně i odmítnou) vyznačit územní rozhodnutí nebo souhlas s dělením případně scelením pozemků. Tento postup stavebního úřadu je třeba rázně odmítnout a poukázat na ústavní povinnost úřadů vykonávat svou pravomoc jen a jen v mezích zákona a způsobem, který zákon stanoví.

Katastrální zákon v ustanovení § 19 stanoví, že „geometrický plán je neoddělitelnou součástí listin, podle nichž má být proveden zápis do katastru, je-li třeba předmět zápisu zobrazit do katastrální mapy, musí být ověřen (v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 zákona o zeměměřictví), že svými náležitostmi a přesností odpovídá platným předpisům, a musí být opatřen souhlasem katastrálního úřadu s očíslováním parcel.“. Z toho jednoznačně plyne, že geometrický plán není listinou, na které by mohl a směl stavební úřad vyznačovat cokoli v souvislosti s územním řízením ve smyslu ustanovení § 76 odst. 1 a násl. stavebního zákona. Zeměměřiči by zároveň měli mít přehled o obsahu ustanovení § 77 odst. 1 písm.d), § 82 odst. 3, § 85, § 86 a § 196 stavebního zákona (viz například webové stránky http://business.center.cz/business/pravo/zakony/stavebni/).

Způsobem, kterým lze obvykle předejít nedorozumění žadatele (nebo i zeměměřiče) s úředníkem stavebního úřadu, je žadatelovo vyplnění a doručení tiskopisu ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O DĚLENÍ NEBO SCELOVÁNÍ POZEMKŮ uvedeného v příloze č. 7 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, a posečkání na rozhodnutí nebo souhlas stavebního úřadu. Tento tiskopis v příloze B žádosti jednoznačně jako grafickou přílohu žádosti určuje „kopii katastrální mapy a situační výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy včetně parcelních čísel, se zakreslením požadovaného dělení nebo scelování pozemků s vyznačením přístupu z veřejné komunikace ke všem pozemkům“ - nikoliv geometrický plán. Tiskopis je elektronicky dostupný na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj nebo na stránkách některých stavebních úřadů.Lze jej snadno interaktivně vyplnit (v případě využití § odst. 3 stavebního zákona, vhodně upravit) a poučit se v něm o obsahu a náležitostech žádosti adresované stavebnímu úřadu, která by měla vždy předcházet vyhotovení geometrického plánu. Zeměměřiči by měli včas o této povinnosti svého objednatele poučit spolu s upozorněním, že v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 písm f) zákona o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem je rozhodnutí nebo souhlas stavebního úřadu povinnou přílohou návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu vlastnického nebo jiného věcného práva v případě, kdy neoddělitelnou součástí listiny (kupní, darovací, směnné nebo obdobné smlouvy) je geometrický plán na dělení pozemku. Rozhodnutí nebo souhlas stavebního úřadu je dokladem, že „účastník řízení není omezen právními předpisy, rozhodnutím soudu nebo rozhodnutím státního orgánu ve smluvní volnosti týkající se věci, která je předmětem právního úkonu“.

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr, který ověří geometrický plán bez toho, že by znal kladný výsledek územního rozhodnutí nebo souhlasu stavebního úřadu o dělení případně scelení pozemku, jedná hrubě v rozporu s výše uvedenými právními předpisy (a textem umístěným nad popisovým polem plánu) a jeho ověřovací výrok je tedy zcela nepravdivý. ÚOZI také není oprávněn dávat stavebnímu úřadu geometrický plán k vyznačení doložky o souhlasu s dělením nebo scelením pozemku, poskytne-li však objednateli vhodně upravenou kopii grafického znázornění geometrického plánu, lze ji považovat za relevantní grafickou přílohu přílohy B žádosti vyplněného tiskopisu.

Přečtěte si také článek:
Stavební zákon a činnost stavebních úřadů při dělení a scelení pozemků před vyhotovením geometrického plánu www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=3800

Petr Polák, pro Zeměměřič v srpnu 2010

vyvěšeno: 04.10.2010
ID článku: 3823
další informace: www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=3800


Z časopisu Zeměměřič č. 10-09a10
[Server] Katastr nemovitostí [Pošta]