[Home Page]

Nevystavujme vlastníky nemovitostí nejistotě

Libovolný vlastník libovolné nemovitosti se dozví o veřejně přístupných informacích z katastru nemovitostí na veřejné síti. Otevře si webovou stránku ČÚZK a pod „nahlížením do KN“ otevře ikonu „Zobrazení mapy“, vyzkouší si nabízené varianty zobrazení a šok je tady!

Ve vybraném katastrálním území s dosavadní katastrální mapou 1:2880 se mu zobrazí tučný „chlupatý“ lineament obsahu původní mapy rastrového původu. Místo sekční čáry na styku sousedních listů původní mapy se např. zobrazí obraz přímé „komunikace“ bez parcelního čísla, jinde zase s dvojími „fousy“ překrývajících se konečků lineamentu hranic.

Ve „změti“ tučných čar se někde zobrazí kaligraficky provedené zákresy různých lokálních částí lineamentu téže mapy (vektorových ZPMZ), které s tučnými čarami mnohde vykazují různě posunuté, ale podobné konfigurace. Vzájemně však nenavazují, někde nejsou propojené, někde se vzájemné protínají a vytváří tak obrazy různých bizarních parcel bez parcelních čísel. Různé lokální kaligraficky provedené části lineamentu také vzájemně nekorespondují. Mnohdy se částečně překrývají, jsou vzájemně posunuté, dokonce jsou někdy i mírně jinak orientované.

Ve snaze dobrat se jednoznačnosti zvolí vlastník obraz barevného leteckého snímku (ortofota). Obraz zemského povrchu je sice mírně rozmazaný (dosud analogový způsob pořízení), ale k lepší orientaci vlastníka moc nepřispěje. Snímek je totiž dřívějšího data nebo jiného, než došlo k aktualizaci mapového podkladu, nebo jeho přiřazení k obrazu mapy není exaktní. Jeho obrazové prvky se tak neztotožňují s lineamentem čárové mapy, většinou vykazují posun o určitou ekvidistantu.

Tak se v mnoha případech stane, že vlastník vidí obraz své hledané vlastnické hranice třikrát (viz ukázka - další informace). Které zobrazení je správné? Mnozí pak přestávají věřit ve věrohodnost dat katastru nemovitostí, který ze zákona eviduje jejich vlastnická práva. Z toho vyplývá, že uvedeným způsobem připravená data by neměla být veřejně přístupná laické veřejnosti, protože by mohla v některých případech přes mnohé dosažené úspěchy ohrozit společenskou prestiž oboru.

Proces přípravy uvedených dat před jejich veřejnou prezentací by tak napříště měl zejména na katastrálních pracovištích probíhat při striktním dodržování určitých základních principů, například: 1.V každém jednotlivém katastrálním území, jehož data mají být zřejmě zpřístupněna, musí být nejprve shromážděna data co největšího počtu ověřených a jednoznačně identických prvků a identických bodů (obdobně jako např. v Rakousku). Jednoznačnou identitu je třeba hodnotit mezi stavem pozemkové i katastrální mapy, ve všech disponibilních ZPMZ a na obrazech snímků (ortofota) v ploše onoho katastrálního území. (Podle prací z 60. a 70. let minulého století jsou optimální vzdálenosti identických bodů polohopisu v intravilánu cca 250 m a v extravilánu cca 500 m.) Jedná se především o identické body na hranici katastrálního území, na vlastnických hranicích i na stabilních identifikovatelných objektech, určených výhradně ve státním souřadnicovém systému a zobrazovací soustavě (dnes S-JTSK). S výhodou se nabízí využít především ZPMZ (nově měřených i původních „předepsaných“ a vyčíslených v uvedeném systému), jejichž součástí je vždy řada ověřených graficky i číselně definovaných identických prvků a bodů (pb, PBPP), v nichž je identita vždy poměrně precizně kontrolována a podle směrnice prokazatelně dokumentována.

Využitím dostatečné množiny identických bodů a při vhodné volbě transformace je možné vyloučit dosud až neuvěřitelné globální posuny vzájemného propojení všech využitelných podkladů a mnohde odstranit i lokální deformace jejich vzájemného srovnání. Uvedené principy byly již mnohokrát úspěšně provozně ověřeny nejen na území našeho státu (např. Videomap NSR).

2. S využitím disponibilních ZPMZ v S-JTSK je nutné dokončit či dořešit propojení změnami nezasaženého vektorizovaného lineamentu původní mapy s měřenými daty geometrických plánů, což je (vždy má býti) součástí každého ZPMZ. Tím je možné vyloučit duplicitu současného zobrazování starého a nového stavu bez vzájemného propojení. Tím rovněž přejít výhradně na zobrazení transformovaných vektorových dat bez duplicit s barevným rozlišením lineamentu původních grafických a nových měřených dat a tak uživatelům dát jasně najevo míru věrohodnosti podávané informace.

3. Věrohodnosti veřejné prezentace dat katastru by výrazně také přispělo, kdyby byla jako barevné ortofoto zveřejňována data digitálního snímkování (pixel 20 cm, z 1/3 území státu jsou již k dispozici). Uvedená data umožňují transformaci i na množinu identických bodů v S-JTSK a mohla by nabídnout vyšší kvalitativní úroveň souladu s lineamentem vektorové kresby mapy.

Jak konečně ukázala i historie, nebudou pro někoho uvedené principy jednoduchou záležitostí, a to ani nyní při možnosti uplatnění současných výrazně inovovaných běžně disponibilních technických i technologických nástrojů. Na druhou stranu bychom měli udělat maximum pro to, aby případů variantnosti prokazování vlastnictví k nemovitostem v našich datech povážlivě nepřibývalo.

Ing. Miroslav Roule, CSc.

vyvěšeno: 10.01.2011
ID článku: 3933
další informace: nahlizenidokn.cuzk.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 11-01a02
[Server] Katastr nemovitostí [Pošta]