[Home Page]

Analýza cen vybraných geodetických prací

Na úvod práce jsem se zamyslela nad možnostmi získání potřebných informací o cenách geodetických prací. Prostřednictvím katalogů firem jsem shromáždila potřebné kontakty a prohlédla internetové stránky geodetických firem. Protože jen velmi málo firem zveřejňuje své aktuální ceny na internetu, rozhodla jsem se získat potřebná data pro analýzu dotazníkovým šetřením.

Pro sestavení dotazníku jsem zvolila jedenáct geodetických výkonů, které tvoří hlavní náplň práce geodetických firem. Zjišťovala jsem ceny v Kč včetně DPH za stanovenou měrnou jednotku. Zajímaly mě také hodinové sazby. O vyplnění dotazníku jsem požádala prostřednictvím internetové pošty firmy se sídlem nebo pobočkou v Praze a také firmy ze Zlínského kraje. Bohužel se mi nepodařilo shromáždit dostatek údajů od zlínských firem (pouze 9,5 %), takže jsem musela od analýzy cen v tomto kraji upustit.

Dotazníky, které mi firmy zaslaly zpět, byly vyplněny nejednotným způsobem; u některých položek byla uvedena průměrná cena, jinde cenový rozsah doplněný poznámkou upřesňující podmínky stanovení výše ceny. K některým cenám bylo třeba připočítat DPH. Další firmy pouze odkázaly na ceníky na internetu nebo poslaly svůj aktuální ceník K analýze byla po setřídění a vhodné úpravě cenových hodnot z dotazníků připravena data od 36 z 84 oslovených firem z Prahy. Pro možné srovnání a přehlednější práci byly všechny ceny vyjádřeny v Kč bez DPH a případné cenové rozsahy byly nahrazeny průměrnými hodnotami z těchto rozsahů.

Byly formulovány dvě analytické otázky s cílem nalézt na ně odpovědi. Smyslem první otázky bylo charakterizovat rozdělení cen jednotlivých geodetických prací a provést jejich porovnání s cenami uváděnými v ceníku ČSGK. Některé firmy uvedly, že ceník ČSGK jim slouží jako pomůcka ke kalkulaci cen, proto je zajímavé vysledovat, jakým hodnotám z tohoto ceníku jejich ceny skutečně odpovídají. U deseti vybraných geodetických prací se většina cen pohybuje v rozsahu daném ceníkem ČSGK (geodetické práce č. 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13 a 15), v sedmi případech tyto ceny pokrývají celý rozsah přibližně rovnoměrně(geodetické práce č. 1, 5, 6, 8, 9, 10, 15). Ve většině případů, kdy ceny pokrývají celý rozsah ceníku ČSGK, existuje zároveň několik dalších cen, které tento rozsah převyšují nebo jsou nižší. Pouze u dvou geodetických prací spadají všechny ceny do rozsahu ceníku ČSGK (geodetické práce č. 10 a 11). Ceny u některých výkonů jsou někdy dost rozdílné a jejich rozsah je širší než uvádí ceník ČSGK. Dvanáctkrát se vyskytují ceny nižší než jsou dolní mezní hodnoty příslušných zeměměřických výkonů v ceníku ČSGK. V pěti histogramech můžeme nalézt několik málo cen převyšujících horní mezní hodnotu uvedenou v ceníku pro daný výkon. Z histogramů v části 6.4.1 jasně vyplývá, že nižší ceny se vyskytují u většiny prací (u geodetických prácí č. 2, 3, 8 a 12 jsou dokonce v převaze), zatímco vyšší ceny jsou firmami kalkulovány jen u pěti geodetických prací a to pouze ojediněle. Vysoké ceny mohou být způsobeny zaúčtováním nějakého doplňujícího měření nebo práce (např. u geodetického výkonu č. 1 cenu zvyšuje příplatek za stabilizaci geodetického bodu). Nízkých cen je ve výsledcích mnohem více. Proto jsou také hodnoty mediánů a průměrů převážně v dolní polovině rozsahů uváděných v ceníku ČSGK. U čtyř položek je dokonce medián i průměr výrazně pod dolní mezní cenou uváděnou v ceníku ČSGK. V celkovém hodnocení, které vychází z charakteristik rozdělení cen, je většina cen v porovnání s ceníkem ČSGK nízká. Blíže o výsledcích pojednává část 6.4.1.

Druhá analytická otázka měla ohodnotit firmy na základě výše jejich cen v porovnání s ostatními firmami na trhu. Bylo zjištěno, kolik ze zkoumaných 36 firem je spíše dražších, kolik je spíše levnějších a které firmy mají většinu svých cen průměrně vysokých vzhledem ke střední hodnotě rozdělení cen jednotlivých geodetických prací. Jednotlivé ceny každé firmy byly porovnávány s ceníkem fiktivní firmy podle postupu popsaného v části 6.3.2. Ceník fiktivní firmy byl pro účely analýzy otázky č. 2 sestaven na základě poznatků z analýzy otázky č. 1 z mediánových hodnot cen každé geodetické práce.

V celkovém hodnocení má většina firem (34 z 36) ceny průměrné, pouze u 2 firem lze hovořit o nadprůměrných cenách vzhledem ke konkurenci. Více než polovina cen geodetických prací těchto dvou firem je tedy v porovnání s cenami fiktivní firmy vyšší. Průměrné firmy mají téměř všechny ceny průměrně vysoké. Mezi zkoumaným vzorkem firem nejsou žádné, které by měly ceny pouze vyšší nebo pouze nižší.

Vypovídací hodnota analýzy je snížena závazkem anonymity. Výsledky tedy nemohou konkrétně říci, jak se která firma v analýze umístila.

Vedoucí bakalářské práce byla ing. Lenka Línková, Ph.D. Zveřejnění práce pro čtenáře časopisu Zeměměřič je se souhlasem autorky, lektorky i Katedry speciální geodézie ČVUT.


Pozn. redakce: Tolik tedy shrnutí bakalářské práce, která byla podrobněji rozebrána v časopise Zeměměřič 1+2/2011. Anketa o cenách obvyklých v G+K, kterou uspořádala redakce časopisu Zeměměřič v letech 2008 a 2010, vycházela nejenem z této bakalářské práce, ale především z publikace ČSGK od ing. Petra Poláka Zeměměřická díla. Oceňování, vztahy s obchodním, ústavním, občanským, správním a stavebním právem, geometrická přesnost ve výstavbě.

Eliška Svobodová

vyvěšeno: 28.01.2011
ID článku: 3945
další informace: www.zememeric.cz/PDF/Svobodova_Analyza_vybranych_cen.pdf


Z časopisu Zeměměřič č. 11-01a02
[Server]
Školství
Přečtěte si ČSGK
KGK
[Pošta]