[Home Page]

Výběrová řízení na místa vedoucích organizačních útvarů VÚGTK

Ředitel Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i., podle organizačního řádu VÚGTK, v.v.i., vypisuje výběrového řízení na místa vedoucích organizačních útvarů:
– Zeměměřické knihovny s Odvětvovým informačním střediskem,
– Metrologie a inženýrské geodézie.


Předpoklady:
- VŠ vzdělání v příslušném oboru,
- znalost světového jazyka,
- 5 let odborné praxe.

Požadované doklady:
- profesní životopis,
- doklady o dosaženém vzdělání.

Poznámky:
U uchazečů bude přihlédnuto k výsledkům odborné a publikační činnosti.

Odměňování:
Podle Mzdového řádu VÚGTK, v.v.i.

Termíny:
Uchazeč doručí vlastnoručně podepsanou přihlášku se všemi přílohami do sekretariátu VÚGTK do 28. února 2011. Předpokládaný nástup 1. dubna 2011, případně podle dohody.

(1) Ke zhodnocení výběrového řízení jmenuje ředitel nejméně pětičlennou výběrovou komisi (dále jen "komisi") a jejího předsedu, který její činnost řídí a organizuje.
(2) Komise může uchazeče pozvat k pohovoru.
(3) Výběrová komise rozhoduje o výsledku svého jednání, zejména o výběru uchazeče, hlasováním.
(4) Komise zpracuje výsledky výběrového řízení nejpozději do 15.3.2011 a stanoví pořadí uchazečů, které předloží řediteli k rozhodnutí.
(5) Předložené doklady se neúspěšným uchazečům vracejí.

Ve Zdibech dne 7.2.2011

Ing. Karel Raděj, CSc., ředitel, v. r.

vyvěšeno: 14.02.2011
ID článku: 3948
další informace:www.vugtk.cz
www.cuzk.cz/Dokument.aspx?AKCE=DOC:10-KONTAKTY_VOLNA_MISTA


Z časopisu Zeměměřič č. 11-01a02
[Server] Resort ČÚZK [Pošta]