[Home Page]

Publikovaný judikát Nejvyššího soudu ČR ke sporům o hranice pozemků

V čísle 1/2011 (ročník LXIII) „Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu České republiky“ bylo v části „Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních“ pod pořadovým číslem 6 publikováno usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 2.3.2010 sp. zn.: 22 Cdo 2028/2008, a to s následující právní větou:

„Vznikne-li mezi vlastníky sousedních nemovitostí spor o hranice pozemku či parcely, nemůže se žalobce u soudu domáhat opravy výměry parcely v katastru nemovitostí ani určení průběhu hranice mezi parcelami či pozemky. V takovém případě je třeba sporný pozemek (jeho část) vymezit zásadně geometrickým plánem; vlastnictví takto identifikovaného pozemku může být předmětem soudního řízení.“

Obecný význam a dopad tohoto judikátu by si měl uvědomit i každý geodet, pokud se při své praxi setká s případem faktického sporu sousedů o průběh vzájemné vlastnické hranice mezi jejich pozemky, zejména, chce-li jim i kvalifikovaně poradit. Buď jsou v takových případech dány podmínky pro upřesnění hranice pozemků a vůle vlastníků takovou smírnou cestou svou záležitost řešit, nebo je nutné vyhotovit geometrický plán, kterým se vymezí sporné území (jako samostatná parcela či parcely) a o věci bude rozhodovat soud v občanském soudním řízení. Cesta opravy chyby v katastrálním operátu je v případě faktických sporů o hranice pozemků nevhodná a neprůchodná (není splněna podmínka, že hranice „… není sporná, ani nebyla zpochybněna“).

Publikování nějakého konkrétního judikátu ve výše uvedené Sbírce je pro právnickou komunitu značně významné a pro úplnost k tomu mohu z tiráže Sbírky ocitovat i vysvětlující text:
„Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu České republiky je jediným pramenem, který obsahuje výlučně judikaturu vycházející z kolektivní procedury upravené předpisem, jenž se opírá o zákonné zmocnění. Jejím vydavatelem je Nejvyšší soud České republiky. Výběr rozhodnutí provádějí a o zařazení rozhodnutí do Sbírky rozhodují kolegia Nejvyššího soudu. Před projednáním jednotlivých vybraných rozhodnutí jsou tyto judikáty zasílány na připomínková místa uvedená v tiráži. Rozhodnutí publikovaná v této Sbírce nepředstavují názor jednotlivce ani nevycházejí z volného uvážení nakladatelství, nýbrž jsou výsledkem kolektivního projednání a kolektivního názoru o vhodnosti zveřejnění nového nebo dosud neřešeného problému.“

Úplné znění dotčeného usnesení Nejvyššího soudu ČR si může každý vyhledat na www stránkách tohoto soudu na URL:
http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/judikatura_prevedena2.nsf/WebSearch/9E9B3F0FF6BF6570C12576F5003AFC82?openDocument

(ln)

vyvěšeno: 04.04.2011
ID článku: 3983
další informace: mailman.fsv.cvut.cz/pipermail/katastr/2011/001816.html


Z časopisu Zeměměřič č. 11-03a04
[Server] Katastr nemovitostíSborník rozhodnutí [Pošta]