[Home Page]

Plná moc, pověření a GP

Otázka na KP od kontrolního orgánu na KÚ byla: "Jak vydáváte GP když nemáme plné moci a pověření?"

Odpověď: Rychle to doplníme.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Všem katastrálním pracovištím

S účinností od 1.7.2011 je možné přijímat žádosti o potvrzení GP pouze na nových formulářích ČÚZK.

Ohledně doložení plné moci k projednání vad a k převzetí GP se sděluje následující:
* plnou moc vždy uděluje ÚOZI
* správní řád vyžaduje úředně ověřený podpis plné moci v případě tzv. generální plné moci upravené v § 33 odst. 2 písm. c) správního řádu (plná moč pro neurčitý počet řízení s určitým předmětem), pokud není tato plná moc udělena do protokolu
* plná moc se uděluje pouze jednomu zmocněnci, jak je patrné z ustanovení § 33 odst. 1 správního řádu, jímž může být fyzická osoba nebo právnická osoba. Za zmocněnce - právnickou osobu jsou podle § 30 odst. 1 správního řádu, oprávněny jednat osoby uvedené v § 21 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, t.j. zejména zaměstnanci pověření statutárním orgánem
* protože lze očekávat, že někteří ÚOZI budou plné moci zasílat na KÚ, bude na KÚ zřízeno centrální úložiště plných močí, do kterého budou mít přístup všechna KP.

O zprovoznění centrálního úložiště budou všechna KP včas informována sdělením OMaK.


Jelikož v plné moci je napsáno, že ÚOZI dává plnou moc (většinou) právnické osobě (firmě), musí ještě firma dodat "pověření", kde budou vyjmenováni zaměstnanci firmy, kteří budou přebírat GP nebo budou projednávat vady v GP.


O novém formuláři informoval Web Zeměměřiče v lednu 2011.

redakce

vyvěšeno: 20.07.2011
ID článku: 4034
další informace: www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=3940


Z časopisu Zeměměřič č. 11-07a08
[Server] Resort ČÚZKKatastr nemovitostí [Pošta]