[Home Page]

AUTORSKO-PRÁVNÍ PROBLEMATIKA V ČESKÉ KARTOGRAFIIÚvod

Problematikou autorských práv se v České republice zabývá již dlouhou dobu řada odborníků v oboru kartografie i jí příbuzného oboru geoinformatiky. Z kolektivních uskupení je třeba jmenovat především Kartografickou společnost České republiky, sdružení Nemoforum a Českou asociaci pro geoinformace. Cílem aktivit těchto skupin odborníků je formulování problémů týkajících se autorských práv v oblasti kartografie a produktů z oblasti geoinformatiky a návrh potřebných postupů k docílení účinné autorsko-právní ochrany.
Přesto si mnozí uživatelé kartografických děl vykládají autorský zákon po svém a dochází u kartografických děl k velmi častému porušování autorských práv. Problémy je potřeba řešit nejen na úrovni poskytovatelů a producentů kartografických děl, ale především na úrovni běžných uživatelů, kteří se často dostávají do konfliktu se zákonem, když chtějí například část mapy využít například do propagačního letáku.
Příspěvek vymezuje legislativní rámec pro ochranu autorských práv v kartografii v České republice a uvádí nejčastější příklady zneužívání kartografických děl. Příspěvek vychází z rigorózní práce Uplatňování a porušování autorského práva v kartografii a geoinformatice (Vondráková, 2011).


1. Autorské právo

Autorské právo, označováno často jako copyright, je podle Komárka a kol. (2010) souhrn legislativních opatření, která chrání tvůrce autorských děl. Autorskými díly jsou například díla slovesná, hudební, dramatická a hudebně dramatická, choreografická a pantomimická, fotografická, audiovizuální, výtvarná, architektonická, díla užitého umění a kartografická, ale také počítačový program, dílo vzniklé tvůrčím zpracováním díla jiného, včetně překladu díla do jiného jazyka, sborník, databáze, která je způsobem výběru nebo uspořádáním obsahu autorovým vlastním duševním výtvorem.
V oblasti kartografie se může v případě autorsko-právní ochrany jednat o kartografická díla - mapy, plány, mapové soubory, státní mapová díla, atlasy, kartografické digitální aplikace a aplikace na internetu, může se ale jednat také o obchodní tajemství, know-how, apod.
První zmínky o oficiálním autorském právu jsou dochovány ze středověku - v tu dobu vznikla tzv. privilegia, která byla udělována panovníkem. V českých zemích je možno nalézt takový případ v roce 1561, kdy si Martin Helwig, tvůrce tzv. Helwigovy mapy Slezska, při audienci u císaře Ferdinanda I. na Pražském hradě vymohl tzv. imprimatur (povolení k tisku) a také opatření, které zajišťovalo konfiskaci nelegálních kopií a pokutu za takové nakládání s mapou ve výši deseti hřiven zlata, přičemž tato pokuta byla rovnoměrně rozdělena mezi autora a panovníka (Drápela a kol., 2010).
V roce 1709 vznikl v Anglii první plnohodnotný autorský zákon „Statute of Anne“ - zákon královny Anny (obr. 1).

faksimile
Obr. 1 Faksimile zákonu královny Anny uchovaná v Britské knihovně (Tallmo, 2010)

Moderní historie autorského práva na našem území začala se zákonem č. 197/1895 ř. z. (říšský zákoník), o právu původském k dílům literárním, uměleckým a fotografickým. V roce 1926 byl tento zákon zrušen a nahrazen zákonem č. 218/1926 Sb., o původském právu k dílům literárním, uměleckým a fotografickým - o právu autorském (Soběslavský, 2010).
Platný zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) byl v České republice přijat 7. dubna 2000 s účinností od 1. prosince téhož roku. Jeho uvedením v platnost byly nahrazeny veškeré předchozí úpravy týkající se autorských práv.


2. Uplatňování autorsko-právní ochrany v kartografii v České republice

Ochrana autorského práva stejně jako ostatních práv duševního vlastnictví nabývá stále větší důležitosti v souvislosti s fenoménem informační společnosti a možnostmi informačních technologií, včetně internetového prostředí a mobilních sítí. Zpřístupňování autorských děl či jiných předmětů ochrany prostřednictvím těchto technologií neznamená, že jsou komukoli volně k dispozici a že je lze bez dalšího volně užít. Stejně tak se mnozí domnívají, že když uvedou zdroj, odkud mapu, její výřez nebo třeba datovou vrstvu použili, neporušují autorská práva, ale pokud se nejedná o vědecké dílo s uvedením citovaného zdroje, ale třeba firemní letáček, o porušení autorských práv se jedná (Vondráková, 2011).
Autorský zákon nepovažuje za užití díla takové užití, jehož účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu a zároveň k němu dochází fyzickou osobou pro její osobní potřebu (autorský zákon). Mnohdy však dochází k porušení autorských práv a ke konfliktu se zákonem i v případě, že se uživatel kartografického díla domnívá, že je vše v pořádku a autorská práva jiných osob nebo institucí neporušil.
Uplatňování autorsko-právní ochrany v kartografii a v České republice se liší v návaznosti na charakter kartografického díla. Jiná opatření jsou realizována u státních mapových děl, jiná v oblasti komerční kartografie a svá specifika vyžaduje především kartografie digitální.


3. Ukázky zneužívání kartografických děl

Obecně se příklady zneužití dají rozdělit do 3 skupin. V prvním případě se jedná o zcela zřejmé porušení autorského práva, kdy se autor díla, ve kterém je nějaké kartografické dílo použito, ani nesnažil zamaskovat podobnost s dílem původním. Ve druhém případě se autor nového díla snažil nějakým způsobem zamaskovat to, že použil dílo jiné, případně z původního kartografického díla převzal pouze určitou složku (znakový klíč, topologii, apod.). Ve třetím případě se jedná o způsoby zneužití, které jsou velmi těžce dokazatelné a tím pádem zůstávají bohužel většinou bez postihu.

plan

Obr. 2 Ilustrační ukázka použití mapového výřezu v letáku (Vondráková, 2011)
Mapový výřez : Praha - plán města. Praha: SHOCart, spol. s r. o., 2009. 1. ISBN 978-80-7316-065-4.
Uvedený příklad je pouze ilustrační. Grafika Alena Vondráková, 2011.

Na obrázku 2 se jedná se o použití výřezu z plánu města Praha, který je vydán v tištěné podobě. Výřez z mapy je doplněn zvýrazněnou plochou umístění obchodu, na který letáček upozorňuje a použitím šipky. V letáčku není žádný odkaz na původní dílo, tvůrce letáčku nekontaktoval ani autora ani vydavatele původního mapového díla (Vondráková, 2011). Uvedený příklad je zcela jasným zneužitím autorského práva u zobrazené mapy. Jedná se o převzetí mapy se všemi znaky, a pokud autor letáku nemá písemný souhlas autora kartografického díla, pak se jedná o jednoznačné zneužití díla. Drobná úprava, která se na mapě v letáčku použila, na situaci nic nemění.

klic
Obr. 3 Ukázka zneužití znakového klíče mapy (Vondráková, 2011)

Na dvojici výřezů uvedené na obrázku 3 se jedná o použití znakového klíče mapy, který byl vytvořen a publikován v jiném díle. Původní kartografické dílo (na obrázku vlevo) bylo vytvořeno pro potřeby určitého golfového klubu na zakázku a tvůrce (kartografické vydavatelství) vytvořil zcela nový znakový klíč. Druhé dílo (na obrázku vpravo) vzniklo později na základě prvního díla. Tento plán sportoviště vytvořil jiný golfový klub a k vizualizaci použil stejného znakového klíče, v některých případech upravil barvy ploch. Tvůrce tohoto díla však nekontaktoval ani autora nebo vydavatele původního mapového díla, ani golfový klub, pro nějž byla mapa vyhotovena (Vondráková, 2011).
Samozřejmě se i v tomto případě jedná o zneužití autorských práv. U každého podobného případu je však potřeba hodnotit situaci konkrétně. Existuje samozřejmě určitá možnost, že na dvou místech dvě osoby vymyslí nezávisle na sobě podobnou věc - ať už se jedná o předmět technický nebo například o mapový znak. V mapách je situace o to složitější, že autor se na základě sémiologických pravidel vždy snaží, aby zvolený znak nějakým způsobem připodobňoval zobrazovaný jev, byl intuitivně pochopitelný a odpovídal zažitým znakovým sadám. Výše uvedený příklad na ukázce je jednoznačným zneužitím autorského práva především proto, že zde jsou totožné barvy, rysy, prvky, znaky, a to vše jednoznačně v míře, která přesahuje něco, co by se dalo nazvat inspirací nebo náhodou.

letecky snimek

Obr. 4 Ukázka zneužití leteckého snímku (Vondráková, 2011)
Zdroj leteckého snímku (obr. vlevo): Mapy.cz (c) [online]. 2011 [cit. 2011-02-26]. Mapy.cz. Dostupné z WWW: .
Uvedený příklad je pouze ilustrační. Grafika Alena Vondráková, 2011.

Na obrázku 4 se jedná se o použití leteckého snímku, resp. ortofotomapy nebo jakéhokoliv jiného snímku k vytvoření nového díla jeho digitalizací nebo úpravou. Z mapového portálu tvůrce nového díla využil snímek, který následně zpracoval. Snímek mohl stáhnout (download) nebo např. vyfotit metodou screen-shotu. Následná tvorba spočívala v digitalizaci vybraných prvků, tvorbě znakového klíče, doplnění atributů a případně i tematické nadstavby. Tvůrce nového kartografického díla nekontaktoval autora ani majitele snímku, stejně tak nekontaktoval správce mapového portálu. Z daného snímku využil „pouze“ prostorovou lokalizaci objektů (Vondráková, 2011).
I v případě, že z původního autorského díla je převzata pouze určitá charakteristika nebo tvar, které jsou v novém díle přepracovány do zcela jiné podoby, se jedná o porušení autorského práva. Přestože se však o porušení autorsko-právní ochrany díla jedná, je v tomto případě velmi obtížné zneužití původního díla prokázat, protože získané charakteristiky jsou natolik obecné, že je možné je získat i z jiných snímků, map, apod. Pokud tedy není dohledatelný např. postup zpracování na konkrétním počítači, většinou zůstává takové jednání bez trestu.


Závěr

Platný autorský zákon byl v České republice přijat 7. dubna 2000. Jeho uvedením v platnost byly nahrazeny veškeré předchozí úpravy týkající se autorských práv, avšak na kartografická díla bylo pamatováno pouze na posledním místě. Zatímco výtvarná díla jsou zde rozlišena dle své povahy na různé kategorie, díla kartografická, přestože nabízí širokou škálu od děl tištěných až po díla digitální, nijak podrobněji specifikována nejsou.
Ochrana autorských práv v České republice je ve vysoké míře ovlivněna trendy v evropské legislativě, nařízeními Evropské unie a nadnárodními úmluvami. Přesto by si kartografie zasloužila větší pozornost zákonodárců a autorsko-právní ochrana kartografických děl by měla být lépe specifikována, aby nedocházelo k jejich častému zneužívání.


Seznam bibliografických odkazů

DRÁPELA, M. V., STACHOŇ, Z., TAJOVSKÁ, K. Multimediální učebnice Dějin kartografie [online]. Brno: Geografický ústav MU Brno [cit. 2011-02-12]. Dostupné z WWW: .
HOLCOVÁ, I. Autorské právo a jeho ochrana. In Autorské právo [online]. Praha : [s.n.], 2011 [cit. 2011-02-12]. Dostupné z WWW: .
KOMÁREK, P. 2010. Ochrana duševního vlastnictví - Metodika II : Část C - příloha č. 1 Základní pojmy. Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich následné využití . Praha: Holec, Zuska & partneři, 2010. s. 27.
SOBĚSLAVSKÝ, R. Autorský zákon - vývoj. In Právo [online]. Brno: DCD Publishing, s.r.o. [cit. 2011-02-12]. Dostupné z WWW: .
TALLMO, K. E. 2010. The History of Copyright: A Critical Overview With Source Texts in Five Languages. Stockholm: Nisus Publishing.
VONDRÁKOVÁ, A. 2010. Problematika autorských práv v geoinformatice a v kartografii v ČR. In HRUBÁ, L.,PODHORANYI, M., KAPIAS, A. Sborník - Sympozium GIS Ostrava 2010. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, CZ-4-2.
VONDRÁKOVÁ, A. 2011. Uplatňování a porušování autorského práva v kartografii a geoinformatice. Diplomová práce, Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 100 s.
Česká republika. 216/2006 Sb. novela autorského zákona platná od 22. května 2006. In 2006 Sb. 2006, 72, s. 2707-2725.
Česká republika. Zákon 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a změně některých zákonů (autorský zákon). In 2000 Sb. 2000, 36, s. 1658-1678.


Author’s law in the czech cartography

Abstract

The issue of copyright law in the field of cartography in the Czech Republic has been engaged by many experts for a long time. The aim of the activities of expert groups is to formulate the problems of copyright in the field of cartography and propose procedures to achieve effective protection of copyright laws. However, there is very frequent violation of copyright of cartographics products. Problems need to be tackled not just by the providers and producers of cartographic works, but especially at the level of ordinary users, who often come into conflict with the law if they want to use the map for example to the publicity leaflets. The current Copyright Act in the Czech Republic was adopted on 7th April 2000. Putting it into force there have been replaced all previous rules relating to copyright. Paper presents specific cases where there the use of cartographic products is in the conflict with its copyright protection.

Keywords: copyright, author’s law, czech cartography

Mgr. Alena VONDRÁKOVÁ
Ka
tedra geoinformatiky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, tř. Svobody 26, 771 46 Olomouc
alena.vondrakova@upol.cz

redakce

vyvěšeno: 07.11.2011
ID článku: 4073


Z časopisu Zeměměřič č. 11-11a12
[Server] KartografieVševědna [Pošta]