[Home Page]

Boj KGK o Občanský zákoník

Nový občanský zákoník se připravoval řadu let. Teprve v roce 2006 se zintenzivnilo úsilí o nahrazení dosud platného občanského zákoníku z dob totality, který byl po roce 1989 mnohokrát pouze novelizován. Byli jsme jedním z posledních postsocialistických států, kde starý zákoník dosud platil. Na občanském zákoníku, který by změnil současnou praxi, pracoval několik roků prof. Karel Eliáš z plzeňské právnické fakulty, jejímž absolventem je současný ministr spravedlnosti.

Změny v novém občanském zákoníku se týkají prakticky všech sfér života nás občanů. Samozřejmě se také týkají toho, co nás geodety zajímá, a to jsou vlastnické vztahy, jejich evidence a právní zajištění majetku občanů. Proto jsme se také na přípravu nového Občanského zákoníku v naší komoře zaměřili. Katastr nemovitostí se stal důležitou zárukou majetku před zneužitím různými podvodníky. Vklady vlastnických práv do katastru nemovitostí, zástavní právo a věcná břemena se staly po roce 1989 samozřejmou skutečností, která se zdála být neotřesitelnou jistotou. Varováním byl pro nás článek, který vyšel v listopadu 2006 v časopise Týden „Notářů pečení holubi“. Článek vypočítal, čeho všeho od roku 1989 notářská lobby dosáhla a jaké dokumenty musí projít rukama notářů, kteří za hodinu práce účtují i částky přesahující desetitisíce korun. Zaujal nás požadavek, aby změna vlastnictví vznikala již podpisem smlouvy sepsané u notáře a ne vkladem do katastru. Článek varoval, že by si již nikdo nemohl sepsat smlouvu sám, i když by byl také právníkem, že by si ani banky nemohly sepisovat zástavní smlouvy. Totéž se týkalo i realitních kanceláří. Pravdivost tohoto článku se potvrdila. Ministerstvo spravedlnosti skutečně předložilo dvě varianty změny vlastnických práv k nemovité věci.

První varianta zachovala vklady vlastnických práv do katastru nemovitostí, ale druhá uváděla, že změna vlastnických vztahů nabude platnosti již podepsáním kupní smlouvy sepsané u notáře. To by znamenalo, že katastr nemovitostí by byl jen jakýmsi evidenčním místem a nikoli úřadem, kde se rozhoduje o povolení vkladu do katastru nemovitostí. Nejvyšší soud k tomu dodal, že se ztratí kontrola nad vlastnictvím a že například bude snazší prodat už jednou prodanou nemovitost i vícekrát. Kromě toho by občan zaplatil místo tehdejších 500 Kč za vklad desetitisíce korun za notářslou smlouvu dle odhadní ceny nemovitosti.

V mezirezortním projednávání nikdo tzv. notářskou variantu nepodpořil a proti se v zásadních připomínkách vyslovila ministerstva, kraje, ČÚZK, SMO, Českomoravská konfederace odborových svazů a zejména Česká národní banka, kde se jedná o zástavní právo. Ministerstvo spravedlnosti notářskou variantu tedy stáhlo a Legislativní radě vlády byla předložena jen varianta s vklady vlastnických práv do KN. Zdálo se tedy, že je problém uspokojivě vyřešen. Projednávání nového občanského zákoníku však nebylo v tomto volebním období dokončeno.

Při projednávání novely zákona č.265/1992 Sb. o zápisech vlastnických práv k nemovitostem se však znovu pokusila notářská lobby prosadit notářské smlouvy. Skutečně za minutu dvanáct se nám podařilo, že návrh Ústavněprávního výboru v PSP neprošel. Opět se zdálo, že se tato lobby již nepokusí své zájmy prosadit.

V září letošního roku jsme ale dostali signál od ČÚZK, že se o to notáři a advokáti znovu pokusí v Poslanecké sněmovně. Dohodli jsme se s Bankovní asociací, ČÚZK a MV, že budeme situaci sledovat a vzájemně se informovat.

Dne 11. 10. 2011 dostáváme zprávu od právničky Bankovní asociace, že poslanec Polčák (TOP 09) předložil pozměňovací návrh §552, kterým by se zaváděla povinnost, aby smlouvy k nemovitostem byly sepsány notářským zápisem nebo advokátním sepisem (poslancem Polčákem navržená změna je uvedena tučně):

§552. Písemnou formu sepsanou notářským zápisem nebo advokátním sepisem vyžaduje právní jednání, kterým se zřizuje nebo převádí věcné právo k nemovité věci, jakož i právní jednání, kterým se takové právo mění nebo ruší.

Přijetí této změny by znamenalo, že v případě

- převodu vlastnického práva k nemovité věci (§1097),

- služebnosti inženýrské sítě (§1258,

- reálných břemen (§1296),

- zástavního práva (§ 1301) aj.,

by musely smluvní strany (občané, právnické i fyzické osoby) sepisovat příslušné smlouvy u notáře nebo u advokáta.

Naše komora považovala za nutné znemožnit jakýkoli monopol notářů a advokátů při sepisování těchto smluv, který by jim zajistil stejné příjmy, jaké by jim bývaly plynuly z tzv. notářské varianty jimi prosazované v roce 2008, avšak za správnost těchto smluv by již tentokrát nenesli takovou odpovědnost, neboť by smlouvy procházely řízením o povolení vkladu do katastru nemovitostí. Peníze za smlouvy, o které zřejmě hlavně jde, by byly stejné a odpovědnost za jejich správnost mnohem menší.

Vývoj v poslanecké sněmovně jsme sledovali a ihned po obdržení zprávy od Bankovní asociace, že poslanec Polčák (TOP 09) předložil pozměňovací návrh §552 jsme začali jednat:

Dne 12. 10. 2011 zasíláme dopis zpravodaji zákona poslanci Bendovi (ODS), kde je tento návrh poslance Polčáka s důkladným zdůvodněním odsouzen.

Následujíci den 13. 10. 2011 se dozvídáme, že Ústavněprávní výbor, který měl tento zákon přidělen zahrnul změnu §552 do celého balíku dalších změn. Bylo nutno dosáhnout toho, aby o změně §552 bylo hlasováno ve 3. čtení odděleně.

Nechtěli jsme věc ponechat náhodě a poslali následující maily:

13. 10. vrchní ředitelce ministra spravedlnosti,

14. 10. ve spolupráci Ing. F. Benešem opozičním stranám ČSSD a KSČM,

19. 10. Svazu měst a obcí,

19. 10. poslaneckému klubu TOP 09, to bylo velmi důležité, neboť jejím členem je i poslanec Polčák,

19. 10. Bankovní asociaci, sdružující cca 30 bank a spořitelen. Bankovní asociace nám poslala kopii vlastního právnicky perfektně zpracovaného zdůvodnění,

19. 10. Věcem veřejným (předsedovi strany, předsedovi poslaneckého klubu a místopředsedkyni vlády),

21. 10. předsedovi poslaneckého klubu ODS.

Dále bylo jednáno též s Českomoravskou konfederací odborových svazů. Dne 25. 10. po 16. hodině proběhlo jednání o novém občanské zákoníku v plénu poslanecké sněmovny a předkladatel (tj. vláda) ústy ministra spravedlnosti podpořil oddělené hlasování o §552. S tímto zdůvodněním, z něhož vyjímáme: ….změna povede ke zdražení právních služeb, se zvýšením nákladů, které jsou spojeny s převodem nemovitostí. Tato úprava v konečném důsledku poškozuje občana. To je také důvod, proč toto ustanovení Ministerstvo spravedlnosti v žádném případě nemůže doporučit k pozitivnímu hlasování.

Zpravodaj – poslanec Benda pak doporučil odděleně hlasovat o § 552. Totéž učinil v podrobné rozpravě.

Zdálo se opět, že už nebude problém.

Výsledek hlasování byl překvapivý:

ODS a VV všemi hlasy proti návrhu.

TOP 09 zásluhou námi osloveného poslance kromě 5 hlasů byli všichni proti návrhu.

ČSSD kromě několika hlasů všichni pro návrh.

KSČM kromě jednoho hlasu všichni byli pro návrh.

Hlasování levicových stran bylo pro nás zcela nepochopitelné a úplně v rozporu s jejich trvalým odporem ke zvyšování výdajů občanů, kteří by byli nuceni platit několikanásobně vyšší částky za změny vlastnických práv k nemovitostem. Je možné, že nesprávně pochopili poslední výzvu k hlasování předsedající poslankyně Parkanové: “Kdo je pro návrh, kdo je proti návrhu?“ Nebo si na základě předešlých jednání o reformách zvykli hlasovat vždy proti pravici. Je to podivné také proto, že zejména Českomoravská konfederace odborových svazů se velmi důrazně vyjádřila proti návrhu poslance Polčáka. Právník konfederace byl toho názoru, že bohužel není možná žádná protestní akce, protože každého občana to postihne v jiném časovém horizontu. Notářské smlouvy byly tedy odmítnuty jen většinou cca deseti hlasů.

Současně s novým občanským zákoníkem musí nabýt platnosti i nový katastrální zákon, na kterém již nyní pracují legislativci ČÚZK. Komora dostala možnost vyjádřit se k zásadám návrhu nového katastrálního zákona, které jsou zpracovány v souladu s novým občanským zákoníkem a neměla k nim žádné vážné připomínky. Komora se bude snažit, aby její členové měli možnost vyjádřit se k návrhu nového katastrálního zákona, neboť to bude zákon, který na dlouhá léta bude jedním z nejdůležitějších legislativních předpisů našeho oboru.

Ing. Miroslav Hrdlička ve spolupráci s představenstvem KGK (Zeměměřické komory)

vyvěšeno: 24.11.2011
ID článku: 4082


Z časopisu Zeměměřič č. 11-11a12
[Server]
Resort ČÚZK
Z domova KGK
Vševědna
[Pošta]