[Home Page]

Další „Česká hlava“ v oboru geodézie a kartografie

V sobotu 26. listopadu 2011, během galavečera vyhlášení cen Česká hlava na ČT 1, obdržel ocenění také Doc. Ing. Viliam VATRT, DrSc., z Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu v Dobrušce.

Projekt Česká hlava byl v České republice vyhlášen v roce 2002. Tvoří jej soubor vzájemně provázaných aktivit, jejichž cílem je popularizovat vědu, podporovat vzdělávání a zvýšit společenskou prestiž tuzemských technických a vědeckých pracovníků, coby hlavních tvůrců ekonomické prosperity země. Každoročním vyvrcholením projektu je udělování národních cen Česká hlava pro nejlepší osobnosti z oblasti vědy a techniky. O významu ocenění svědčí skutečnost, že neskromným cílem projektu je dosáhnout společenského povědomí na úrovni jakési národní Nobelovy ceny.

Sdružení přátel vojenské zeměpisné služby, o. s., navrhlo na udělení „Česká hlava 2011 v kategorii INVENCE, ceny Kapsch" svého člena a pracovníka Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu Doc. Ing. Viliama Vatrta, DrSc. za určení konstanty potenciálu na geoidu W0 a její aplikace v geodézii, astronomii, letectví a družicových technologiích.

Dne 18. listopadu 2011 na slavnostním galavečeru v areálu Vysoké školy ekonomické v Praze za přítomnosti předsedy vlády Petra Nečase, předsedkyně Poslanecké sněmovny ČR Miroslavy Němcové a senátora Přemysla Sobotky převzal Ing. Viliam Vatrt toto významné ocenění.

Výzkumný tým vedený doc. Vatrtem vyvinul teorii, jak z družicových altimetrických dat vypočítat na oceánické vztažné ploše (geoidu) hodnotu potenciálu gravitačního pole Země – konstanty W0.

Doc. Vatrt je absolventem Vojenského gymnázia Jana Žižky v Moravské Třebové (1973) a Vojenské akademie v Brně (1978, obor geodézie a kartografie). Svojí odbornou profesní dráhu zahájil ve Vojenském topografickém ústavu v Dobrušce jako samostatný programátor-analytik. Postupně prošel odbornými funkcemi od geodeta až po výzkum. V roce 1990 obhájil kandidátskou disertační práci „Výstavba informačního systému geodeticko-geofyzikálních údajů“ a získal vědecký titul CSc. V roce 2002 obhájil doktorskou disertační práci „Využití geopotenciálních modelů ve vojenství“ a získal vědecký titul DrSc. V roce 2007 obhájil habilitační práci „Geopotenciální modely v geodetické obranné strategii NATO“ a získal vědecko-pedagogický titul docent v oblasti geodézie.

V současné době pracuje se svým týmem jako výzkumný a vývojový pracovní ve VGHMÚř v Dobrušce. Je zapojen do mezinárodní vědecké spolupráce zejména v rámci Mezinárodní geodetické unie. Zde se věnuje vývoji světového výškového systému právě na bázi konstanty W0.

Mimo to má řadu odborných funkcí. Mj. i v Českém národním výboru oceánografickém UNESCO, Českém národním komitétu geodetickém a geofyzikálním. V současné době působí na Vysokém učení technickém v Brně, kde vyučuje předmět Fyzikální geodézie a geofyzika. Vychovává rovněž nové vědecké pracovníky – doktorandy.

Udělení titulu „Česká hlava“ je vyvrcholením dosavadních výsledků doc. Vatrta, který je tvůrcem většiny programových technologií a databázového zabezpečení pro využití geopotenciálních modelů v praxi. Modely geopotenciálu mají velký význam v moderní geodézii. Slouží pro navigaci objektů v okolním zemském prostoru, poskytují kromě geopotenciálu odvozená data tíhového zrychlení a tíhové anomálie pro libovolné výšky, údaje výšek geoidu (slouží pro výpočet nadmořských výšek např. v aparaturách GPS), dále údaje složek tížnicových odchylek pro libovolné výšky objektů nad Zemí. Předpokládané praktické využití konstanty W0:

- při přistávacích manévrech letadel a jejich navigace,

- zvýšení bezpečnosti letového provozu,

- vývoj světového výškového systému,

- konstrukce nové generace přístrojů pro oblast geodézie a letectví.

Doc. Vatrt často přednáší na zahraničních, ale i domácích symposiích a konferencích. Je autorem nebo spoluautorem více než 150 zahraničních publikací v prestižních vědeckých časopisech.

Ocenění doc. Vatrta titulem „Česká hlava 2011“ dokazuje, že Geografická služba AČR udržuje tradiční hodnoty Vojenské zeměpisné služby a kolektiv výzkumných pracovníků v současném Vojenském geografickém a hydrometeorologickém úřadu je zárukou dalšího vědecko-technického rozvoje a jeho reálných přínosů ve prospěch geodézie a geofyziky v České republice.

Ing. Karel Vítek

vyvěšeno: 29.11.2011
ID článku: 4086
další informace: www.ceskahlava.cz/index.php?mainpager=page&id=502&csum=344d490


Z časopisu Zeměměřič č. 11-11a12
[Server]
Geodézie
Přečtěte si Z domova
Vševědna
[Pošta]