[Home Page]

Bude GP (a ZPMZ) ověřován i potvrzován vždy jen v podobě souboru pdf?

Místopředseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálníh, Ing. Karel Štence, všem ředitelům KÚ a ZKI poslal následující dopis. Pokud se chcete k tématu na úrovni vyjádřit, můžete tak učinit na chatu www.zememeric.cz/chat/predavaniGP.php
***************************************************************
V Praze dne 9. února 2012
Č.j.: ČÚZK-03050/2012-22

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
v souvislosti s přípravou nového katastrálního zákona stojíme před řešením praktických otázek spojených s vyhotovováním vkladových listin v elektronické podobě a v důsledku toho i před potřebou řešení problematiky vyhotovení, ověření a potvrzení elektronické verze geometrického plánu. Za této situace zvažujeme zavedení povinnosti předávání geometrického plánu mezi ověřovatelem a katastrálním úřadem výhradně v elektronické podobě. Geometrický plán (a ZPMZ) by přitom byl ověřován vždy v podobě souboru pdf, a to způsobem podle části šesté (§ 72) návrhu katastrálního zákona ve znění, v jakém byl návrh zaslán do meziresortního připomínkového řízení. Obdobným způsobem by bylo vyznačeno potvrzení geometrického plánu.

Cílem této změny je umožnit připojení geometrického plánu k listině jako její neoddělitelné součásti i v případech, kdy bude záměrem předkladatelů listiny k zápisu do katastru nemovitostí její předložení v elektronické podobě. Konverze z listinné do elektronické podoby je u geometrického plánu podle současné právní úpravy vyloučena.

Případná konverze geometrického plánu do listinné podoby za účelem zkompletování listiny v listinné (papírové) podobě by vždy proběhla až po potvrzení geometrického plánu. Konverzi by prováděl buďto ověřovatel, popř. objednatel geometrického plánu, s využitím autorizované konverze na kontaktních místech veřejné správy a u advokátů, nebo po potvrzení katastrální úřad podle § 23 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, a to pravděpodobně v podobě jednoho bezplatně vyhotoveného a případně i zaslaného výstupu.

Zamýšlená změna tak, jak je popsána, by se týkala výhradně ověřovatelů geometrických plánů a katastrálních úřadů. Vyhotovitelé, mezi nimiž se stále najdou i ti méně počítačově zdatní, by mohli vyhotovit geometrický plán v podobě listinné, do souboru ve formátu pdf by pak geometrický plán převedl až ověřovatel.

Žádám vás o sdělení případných zásadních překážek v realizaci uvedeného postupu jak na straně katastrálního úřadu, tak ověřovatelů, a to na základě vyjádření ověřovatelů, které podle vlastního výběru oslovíte. O Vaše sdělení žádám do 5. března.

S pozdravem

Ing. Karel Štencel (podepsáno elektronicky)

***************************************************************
Pokud se chcete k tématu na úrovni vyjádřit, můžete tak učinit na chatu www.zememeric.cz/chat/predavaniGP.php

redakce

vyvěšeno: 14.02.2012
ID článku: 4119
další informace: www.zememeric.cz/chat/predavaniGP.php


Z časopisu Zeměměřič č. 12-01a02
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí Různé
[Pošta]