[Home Page]

Prověřte si spolupracovníky

Zeměměřický a katastrální inspektorát (ZKI) uznal vinným úředně oprávněného zeměměřického inženýra (ÚOZI):
a) z porušení pořádku na úseku zeměměřictví podle § 17 b odstavec 1 písmeno c) bod 1. zákona o zeměměřictví, pro nedodržení povinnosti pro ověřování výsledků zeměměřických činností stanovených zákonem, t.j. vést předepsaným způsobem dle ustanovení § 16 odstavec 1 písmeno e) zákona o zeměměřictví evidenci výsledků zeměměřických činností, které ověřil,
b) z porušení pořádku na úseku zeměměřictví podle § 17 b odstavec 1 písmeno c) bod 4. zákona o zeměměřictví, neboť ověřil výsledek zeměměřické činnosti vykonaný osobou, která není k této činnosti odborně způsobilá.

Vše v souvislosti s ověřením geometrického plánu, předloženého k potvrzení katastrálnímu pracovišti (KP). Za spáchaný delikt mu byla vyměřena pokuta ve výši 30 000 Kč.

Odůvodnění:
V rámci dohledu nabyl ZKI podezření, že kontrolované zeměměřické činnosti nejsou vykonány osobou k tomu odborně způsobilou. ÚOZI, který výsledky zeměměřických prací ověřil, byl proto písemně dotázán k objasnění této skutečnosti. Ten uvedl v dopise, že vyhotovitel zeměměřických činností „není osoba odborně způsobilá k samostatnému výkonu zeměměřických činností, neboť nesplňuje podmínku ustanovení § 3 odstavec 1 zákona 200/1994 Sb., neboť nemá ukončené středoškolské ani vysokoškolské vzdělání zeměměřického směru.“ Řízení ve věci porušení pořádku na úseku zeměměřictví podle § 17 b odstavec 1 písmeno c) zákona číslo 200/1994 Sb., o zeměměřictví, bylo zahájeno dnem doručení oznámení na základě vykonaného dohledu ZKI na výsledky zeměměřických činností využívaných pro katastr nemovitostí České republiky a státní mapové dílo. Obviněný se dostavil bez vyzvání do sídla ZKI, kde do protokolu uvedl, že o skutečnosti, že vyhotovitel zeměměřických prací zeměměřické vzdělání nemá, nevěděl, neboť jej zná a to v souvislosti s výkonem zeměměřických činností. Zjištěný stav uznává za pochybení. V rámci této návštěvy byl ÚOZI seznámen se všemi podklady shromážděnými pro vydání rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 36 odstavec 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a žádné další důkazy nenavrhl. Obviněný předložil kopii evidence výsledků za roky 2007 až 2010, které ověřil a následně poštou ještě doručil evidenci ověřených výsledků v let 2005 a 2006. Forma této dokumentace není významně odlišná od dokumentace pro roky 2007 až 2010.
Z dokumentace ověřených výsledků vyplývá, že tato zákonem předepsaná dokumentace neodpovídá obsahem požadavku ustanovení § 16 odstavec 1) písmeno e) zákona o zeměměřictví, neboť není uvedeno jméno vyhotovitele zeměměřické činnosti a celý název katastrálního území, přičemž zejména neuvedení jména zhotovitele zeměměřických činností se odrazilo ve ztíženém prokazování jiného správního deliktu na úseku zeměměřictví osobě, která vykonala zeměměřické činnosti, aniž by k tomu byla odborně způsobilá ve smyslu § 3 odstavec 4) zeměměřického zákona. Platná právní úprava v dané věci stanoví:
• zeměměřickými činnostmi jsou činnosti při budování, obnově a údržbě bodových polí, podrobné měření hranic územně-správních celků a nemovitostí a dalších předmětů obsahu kartografických děl, vyhotovování geometrických plánů a vytyčování hranic pozemků…(viz ustanovení § 3 odstavec 1 zákona o zeměměřictví)
• zeměměřické činnosti jsou oprávněny vykonávat pouze odborně způsobilé osoby (viz ustanovení § 3 odstavec 3 zákona o zeměměřictví)
• za odborně způsobilou osobu k výkonu zeměměřických činností se považuje fyzická osoba s ukončeným středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním zeměměřického směru. (viz ustanovení § 3 odstavec 4 zákona o zeměměřictví)
• fyzická osoba s úředním oprávněním je povinna vést evidenci výsledků, které uvěřila, odděleně podle § 13 odstavec 1 písmeno a) až d, s uvedením jména osoby, která zeměměřické činnosti vykonala, katastrálního území, kde byly zeměměřické činnosti vykonány, data a pořadového čísla ověření.(viz § 16 odstavec 1 písmeno e zákona o zeměměřictví)
• jiného správního deliktu na úseku zeměměřictví se dopustí fyzická osoba, které bylo uděleno úřední oprávnění, jestliže nedodržuje podmínky nebo povinnosti stanovené zákonem pro ověřování výsledků zeměměřických činností využívaných pro katastr nemovitostí České republiky (viz § 17 b odstavec 1 písmeno c bod 1. zákona o zeměměřictví) a ověří výsledek zeměměřické činnosti vykonaný osobou, která není k této činnosti odborně způsobilá (viz § 17 b odstavec 1 písmeno c) bod 4. zákona o zeměměřictví). Vyhotovení zeměměřických činností osobou nezpůsobilou k výkonu zeměměřických činností ani pod dohledem osoby odborně způsobilé zákon nepřipouští.

Správní orgán posoudil všechny zákonné lhůty provedeného řízení a seznal, že odpovědnost za spáchání deliktu nezanikla. Při stanovení výše pokuty přihlédl ZKI k závažnosti jiného správního deliktu, zejména ke způsobu a okolnostem jeho spáchání, k významu a rozsahu jeho následků, k době protiprávního jednání a ke skutečnostem, zda a jak se odpovědná osoba přičinila o odstranění nebo zmírnění škodlivých následků jiného správního deliktu (viz § 17 b odstavec 5 zákona o zeměměřictví).
Při stanovení pokuty ve výši 30 000 Kč, tj. v dolní polovině její možné sazby, ZKI přihlédl kromě skutečností výše uvedených i k ostatním aspektům, jako je závažnost provinění a zejména ke skutečnosti, že ÚOZI nebyl doposud uznán vinným z porušení pořádku na úseku zeměměřictví.
pz

tajný kód pro vstup na Pozemkové úpravy v dubnu 2014 ZDARMA napište o porušení pořádku

redakce

vyvěšeno: 11.04.2012
ID článku: 4134
další informace: www.zememeric.cz/chat/poruseni_poradku.php


Z časopisu Zeměměřič č. 12-03a04
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí Geodézie
[Pošta]