[Home Page]

Zemřel profesor Cimbálník

Narodil se 13.3.1929 v Brně. V roce 1948 maturoval na reálném gymnáziu v Brně a téhož roku začal studovat na zeměměřickém směru VŠT Dr. E. Beneše v Brně. Studium ukončil 2. státní zkouškou v roce 1952. Již jako student 2. ročníku se stal asistentem prof. J. Bőhma na katedře vyšší geodézie a od roku 1953 do roku 1956 řádným vědeckým aspirantem v oboru vyšší geodézie a matematické kartografie.

Po obhájení kandidátské disertační práce v roce 1956 začal pracovat ve VÚGTK v Praze (nyní Zdiby u Prahy), od roku 1962 jako samostatný vědecký pracovník, od roku 1967 jako vedoucí oddělení teoretické geodézie. Po příchodu do Prahy absolvoval v letech 1962-62 třísemestrální postgraduální kurz numerické matematiky na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze a zahájil spolupráci s tehdejší zeměměřickou fakultou v Praze a přednášel vybrané partie vyšší geodézie a matematické kartografie. Vedl nebo byl oponentem řady diplomových, kandidátských a doktorských disertačních prací. Již jeho původní řešení obou hlavních geodetických úloh pomocí normálových řezů (kandidátská disertační práce, 1956) bylo převzato do posledního vydání celosvětové monografie Jordan, Eggert, Kneissl: „Hanbuch der Vermessungskunde“. V době působnosti ve VÚGTK řešil zejména úkoly v oboru přesných geodetických základů. Zúčastnil se mj. závěrečných prací na mezinárodním vyrovnání astronomicko- geodetických sítí východní Evropy a poté výzkumně řešil převod S-JTSK do tohoto nového mezinárodního systému (S-42). Pro celé státní území realizoval společně s Ing. F. Charamzou samostatné vyrovnání Československé astronomicko-geodetické sítě (ČSAGS). Souběžně s tím řešil také problémy lokálních sítí, z nichž nejznámější je souřadnicový systém S-Praha, který byl určen pro potřeby metra a později využíván pro všechny přesnější geodetické práce na území Prahy. Dále se v této době věnoval výzkumu recensních pohybů zemské kůry byl mj. u zrodu geodynamického polygonu Lišov) a pracoval na analýzách přesnosti měřených a výsledných veličin.

V roce 1971 byl v rámci kádrových opatření nucen opustit VÚGTK a nastoupit do GÚ (nyní ZÚ). Zde v letech 1971-1974 připravoval ČSAGS pro nové zpracování v rámci mezinárodní Jednotné astronomicko-geodetické sítě (JAGS). V rámci této přípravy navrhl a též realizoval tzv. testovací vyrovnání, které se pak stalo závazným i pro ostatní státy východní Evropy. Rovněž navrhl převod všech bodů v S-JTSK do tohoto nového a velmi přesného terestického základu S-42/83. V letech 1976-80 výzkumně řešil spojení sítí podél hranic tehdejší ČSSR a NDR. Od roku 1984 pracoval jako samostatný vědecký pracovník na katedře vyšší geodézie FSv ČVUT v Praze; zde také předložil doktorskou disertační práci „Řešení problémů modernizace geodetických polohových základů ČSSR“ (obhajoba 12. 6. 1990).

V roce 1990 inicioval za tehdejší ČSFR spojení AGS s celoevropskou sítí (ED 87) a spolupracoval na přípravě zapojení sítě v rámci komise Mezinárodní geodetické asociace (IAG EUREF). Metodu převodu S-JTSK do přesnějších terestických základů použil ve spolupráci s prof. J. Kosteleckým k převodu do geometrického systému, jehož přesnost je dána měřením GPS na 176 bodech v ČR. Po roce 1990 se věnoval intenzivně výchově mladých vědeckých pracovníků v rámci doktorandského studia. Jeho nejúspěšnější žáci jsou dnes již mezinárodně uznávanými odborníky. V jeho práci bylo vždy vidět snahu zachytit trend všeobecné integrace Evropy, který umožnil bez jakéhokoliv omezení spojovat souřadnicové systémy bez ohledu na státní hranice. V této souvislosti se objevily zcela nové možnosti kosmické geodézie, zejména GPS a uskutečnila se možnost poskytnout tyto nejnovější informace všem studentům oboru geodézie na FSv ČVUT Praha. 1. 12. 1993 byl jmenován profesorem pro obor geodézie. Součástí jeho snažení byla i práce ve vědecké radě FSv . Byl členem řady habilitačních komisí, většinou jako jejich předseda a předsedal jmenovací profesorské komisi. V posledních letech pokračoval ve spolupráci se zahraničními pracovišti na problematice GPS a ve výchově mladých vědeckých pracovníků a doktorandů na katedře vyšší geodézie FSv.

Publikační činnost
Cca 100 článků v našich i zahraničních časopisech, referáty na domácích i mezinárodních konferencích, několikery tabulky, skripta z vyšší geodézie.

Odborný životopis
kandidátská dizert. práce o řešení hlavních geodet. úloh na velké vzdálenosti,
přednášky z vyrovnávacího počtu, matematické kartografie a vyšší geodézie, vyrovnání trigonometrických sítí, tvorba souřadnicových systémů, transformace souřadnic, spojení čs. sítě se západoevr. ED87,
vytvoření zpřesněného S-JTSK/95 pro civilní potřeby.

Zájmy
Vědeckovýzkumná práce, literatura, divadlo, hudba.

Profesor Cimbálník bude mít dle svého přání pohřeb v tichosti.

redakce

vyvěšeno: 12.07.2012
ID článku: 4168
další informace: http://www.zememeric.cz/osobnosti/osobnost.php?ido=39


Z časopisu Zeměměřič č. 12-07a08
[Server]
Geodézie
Různé Školství
Z domova
[Pošta]