[Home Page]

Norma LADM schválena

Nizozemský časopis GIM INTERNATIONAL č.309 ze dne 6. listopadu 2012 [1] uveřejnil zprávu, že Mezinárodní organizace pro technickou normalizaci (ISO) schválila dne 1. listopadu 2012 LADM jako jednu z oficiálních norem ISO pro Geografickou informaci a geomatiku [6].

Tato norma již dokonce dostala své číslo ISO 19152 a její definitivní text bude k dispozici 7. listopadu 2012.

Co je to vlastně LADM? Je to zkratka anglického názvu „The Land Administration Domain Model“, což bývá do češtiny nejčastěji překládáno jako „Model pro správu pozemků“. Návrh této normy byl inicializován Mezinárodní federací zeměměřičů již v roce 2002 na kongresu FIG ve Washingtonu.

Již z názvu je patrné, že tato norma zcela jistě ovlivní i budování katastrů a evidencí nemovitostí na celém světě včetně ČR, neboť normy ISO se stávají i normami EN a tím i ČSN.

Schválení této normy lze považovat nejen jako pouze jeden z milníků ve vývoji katastru nemovitostí, ale i za vekou příležitost pro celou zeměměřickou profesi. Je zřejmé, že zkratka „LADM“ brzy pronikne do našeho odborného slovníku obdobně jako tomu je již nyní U „INSPIRE“ [3].

Česká republika může být právem hrdá na svůj současný systém katastru nemovitostí, který bezesporu patří mezi nejlepší na celém světě. Zároveň je však známo, že problémů existuje stále dost a že vývoj se nezastavil. Zastavit se by znamenalo okamžitě zaostat, a to nejen za těmi nejvyspělejšími. Zájem o náš katastr ve světě je již několik desítek let poměrně značný, což by mohla být velká příležitost pro naše odborníky, kterých se zdá být v poslední době více než nadbytek!

A vůbec se nelze divit, když si uvědomíme, že 75% vztahů lidí k půdě na celém světě není nijak dokumentováno. Jedná se tedy o téměř 4,5 miliardy případů. Při neustále vzrůstajícím počtu obyvatel vyúsťuje tato situace zcela zákonitě ke sporům o pozemky, k neoprávněnému zmocňování se půdy a neuznávání práv místního obyvatelstva, což má za následek problémy kontinentálních rozměrů. Potřeba zavedení řádných systémů správy nemovitostí (KN) a norem pro výměnu informací o nemovitostech. A jak ukazuje současný vývoj, týká se to nejen zemí tzv. rozvojových, ale i zemí tzv. vyspělých. Ve vyspělých jsou tyto normy potřeba pro výměnu informací; viz např. INSPIRE v Evropské Unii. V rozvojových zemích je nutno vybudovat zcela nové systémy. Normy jsou rovněž potřeba pro správu dat o nemovitostech, pro jejich sběr, údržbu a výměnu.

Praxe potvrzuje, že navržení a vybudování Systému pro správu nemovitostí není snadným úkolem. Při vytváření těchto systémů chybí v mnoha zemích odborné znalosti.

LADM je obecnou normou pro oblast správy nemovitostí. Zcela jistě ovlivní rozvoj softwarových aplikací a urychlí implementaci systémů pro správu nemovitostí, které přispějí k trvale udržitelnému rozvoji ve světě. LADM pokrývá základní složky informací, majících vztah ke správě pozemků (včetně informací o vodě a půdě a také o nadzemních a podzemních prvcích).

Tato norma obsahuje konceptuální modely, obsahující 4 balíčky, které se týkají:

  1. stran (lidí a organizací);
  2. základních administrativních jednotek, práv, zodpovědností a omezení (vlastnických práv);
  3. prostorových jednotek (parcely a právní prostor budov a inženýrských sítí);
  4. prostorových zdrojů (zeměměřictví) a prostorové reprezentace (geometrie a topologie);

LADM definuje termíny pro správu nemovitostí, přičemž vychází z různých národních a mezinárodních systémů a definuje tyto termíny co možná nejjednodušším způsobem tak, aby byly využitelné v praxi. Tato terminologie umožňuje sdílet popisy různých oficiálních i neoficiálních praktik a postupů v nejrůznějších právních podmínkách. Tato norma rovněž poskytuje základ pro národní a regionální profily a umožňuje logicky propojovat informace o správě pozemků z různých zdrojů.

LADM může integrovat různé formy držby, např. formální a neformální, nebo dokonce překrývající se nároky na pozemky.

Této normě se již dostalo uznání a podpory od FAO, UN HABITAT a řady států. Na řadě míst již byl zahájen vývoj založený na LADM. Norma LADM již byla jednomyslně schválena členy ISO TC211. Tato norma bude jistě naši zeměměřickou veřejnost inspirovat k zamyšlení nad stávající situací našeho KN a jeho dalšího vývoje, např. 3D Katastr ve VÚGTK, viz například [4], [5], ale také nad možnostmi uplatnění našich dlouholetých zkušeností v zahraničí. Konkrétní žádosti o spolupráci se již objevily (Ukrajina, Moldávie, Mongolsko, Čína, Jižní Korea atd.).

Literatura:

Václav Slaboch

vyvěšeno: 09.11.2012
ID článku: 4218


Z časopisu Zeměměřič č. 12-09a10
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí Ze zahraničí
[Pošta]