[Home Page]

Galerie KM - Malá Morávka

Již opraveno katastrálním úřadem.

Malá Morávka - natočená sousedská hranice

k.ú.: Malá Morávka [690236]

parcelní č.: st. 345

mapový list: KMD,

KP Bruntál, posun o 17 m způsobuje rozdíl v ploše parcel o 790 m2, vlastnické právo Obec Malá Morávka, Malá Morávka 55, 793 36

Link nahlížení do KN:

http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/default.aspx?themeid=3&&MarQueryId=2EDA9E08&MarQParam0=1628825801&MarQParamCount=1&MarWindowName=Marushka

Datum zveřejnění:

7. 2. 2013

 Dovolte mi reagovat na podněty z časopisu Zeměměřič č. 1+2/2013, konkrétně na čerstvý článek Zeměměřiče, který na má základě zobrazení ortofota a katastrální mapy odhalit případné chyby při přepracování sáhových map.

Dlouhodobě oceňuji snahu publikovat technické problémy související s digitalizací katastrálních map a tak přispívat k rozšiřování povědomí široké odborné veřejnosti o složitosti tohoto technického díla. Jsem rád, že se dostalo i na náš kraj, byť na první pohled v negativním slova smyslu. Potvrzuje se, že přístup široké veřejnosti ke katastrálním mapám prostřednictvím Nahlížení do katastru může přispět k popularizaci naší práce, ke zvýšení zájmu veřejnosti o kvalitní evidenci vlastních i sousedních nemovitostí v katastru, ke zvyšování kvality naší práce a v neposlední řadě i k precizování předpisů.

Dovolte mi tedy krátkou reakci na článek Jak vidí katastr veřejnost?
Prohlédneme-li si pozorně celé katastrální území Malá Morávka, nenajdeme jiný viditelný rozdíl mezi ortofotografickým zobrazením a katastrální mapou. Lze tedy s vysokou pravděpodobností vyloučit lajdáckou práci zpracovatele. Nyní krátce o skutečnostech, které vedly zpracovatele k "zakonzervování" stávajícího kritizovaného stavu zejména budov p.č. 345 a 346:
1/ geometrické a polohové určení dotčených budov a hranice pozemku vychází z měření pro ohlašovací list, které bylo provedeno v roce 1913;
2/ katastrální úřad provedl zaměření budov, rozměry budov však přesahují stanovené odchylky, nelze tedy ve smyslu předpisů prokázat, že jde o stejné budovy a navíc chybu v katastru. Rovněž zjištěné vzájemné vazby mezi budovami 346 a 347 neodpovídají původnímu zaměření.
3/ vlastník budov tvrdí, že budovy byly v roce 1939 přestavěny a výslovně dal najevo, že nemá zájem o řešení stavu zákresu dotčených budov v mapě. Totéž vyjevil i během námitkového řízení. Žádná listina nepotvrzuje proklamovanou přestavbu. Kromě původního zápisu budov do pozemkové knihy v roce 1913 není k dispozici jiný záznam dokládající změnu.
4/ hranice mezi parcelami 1576/1 a 1577 není hranicí vlastnickou ani hranicí druhu pozemku. Obě parcely mají stejného vlastníka, shodného s vlastníkem budov.
5/ z důvodu nezájmu vlastníka řešit nesoulad mezi skutečným a evidovaným stavem v průběhu obnovy katastrálního operátu přepracováním, byl zpracovatel nucen respektovat stávající stav evidovaný v katastru nemovitostí a ve smyslu předpisů použil k zákresu budov stav mapy pozemkového katastru, který odpovídá původnímu zaměření z roku 1913. V záznamu podrobného měření změn, který byl vyhotoven při digitalizaci katastrální mapy, zpracovatel provedl výpočty, které dokládají nesoulad a uvedl i zdůvodnění, proč byl v mapě ponechán stav odpovídající původnímu zákresu.
Jak vidíte ani odborná veřejnost v tomto případě nemůže jednoznačně prohlásit,že rozpozná příčinu nesouladu mezi ortofotem a digitalizovanou mapou. Ani zpracovatel bez nezbytné součinnosti s vlastníky ve lhůtách stanovených pro běžná správní řízení nemá jednoduchý nástroj k nápravě zjevných nesouladů mezi obrazem objektů na ortofotu a parcelami zobrazenými v katastrální mapě. Navíc, připomeňme si, že katastrální mapa je obrazem právního stavu, ne mapou topografickou nebo turistickou.

Závěrem mi dovolte uvést některé statistické údaje týkající se přepracování sáhové mapy v k.ú. Malá Morávka. Rozloha území je 3836 ha a patří k největším v ČR. V k.ú. je evidováno 487 budov a 261 parcel. Během zpracování bylo zaměřeno 993 identických bodů a přepočteno 347 ZPMZ (55 %). Zejména z posledních dvou údajů by mělo být zřejmé, že úřad má eminentní zájem o kvalitu díla. Je prokázáno, že rozsah polních měření má přímý vliv na další budoucí zpřesňování katastrální mapy. Současně do redakce časopisu posílám obraz mapy PK se zaměřenými "identickými" body. Katastrální úřad nepovažuje stávající geometrické a polohové určení zmiňovaných nemovitostí za obraz reality a během roku 2013 situaci dořeší. O výsledku a technickém řešení budu redakci Zeměměřiče informovat.

S pozdravem Oldřich Pašek,
ředitel Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj,
13.2.2013

redakce

vyvěšeno: 20.02.2013
poslední aktualizace: 18.04.2014
ID článku: 4252


Z časopisu Zeměměřič č. 13-01a02
[Server] Katastr nemovitostíZajímavosti [Pošta]