[Home Page]

Nový katastrální zákon schválen

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila dne 17.5.2013 ve třetím čtení návrh nového katastrálního zákona. Tato podoba nového katastrálního zákona směřuje do Senátu a k podpisu zákona prezidentem může být ještě daléká cesta. Ostatně, uvidíme jestli zákon vůbec podepíše také současný prezident, který, stejně jako jeho předchůdce, rozumí všemu...

Podle ČÚZK:
Zákon vytváří nezbytný rámec pro novou podobu občanského práva v oblasti nemovitostí a přispěje k transparentnosti a hladkému průběhu realitních transakcí i ke zlepšení podmínek pro hypoteční úvěrování.

Katastrální zákon navazuje na novou podobu občanského práva, která nabývá účinnosti 1. 1. 2014. Do katastru nemovitostí se tímto zákonem promítá obnovená zásada, že stavba je součástí pozemku, rozšiřuje se počet zapisovaných typů věcných práv například o právo stavby umožňující do budoucna realizovat stavby na cizích pozemcích, ale také o nájem nebo pacht zemědělské půdy. Přijatý zákon zpřísňuje přezkum listin předložených k zápisu právních vztahů k nemovitostem a klade důraz na informování vlastníků o prováděných zápisech.

Ve snaze reagovat na informace o výskytu sice málo četných, ale závažných podvodů při nakládání s nemovitostmi poslanci ještě rozšířili povinnost katastrálních úřadů informovat účastníky vkladových řízení nad rámec navržený vládou. Toto rozšíření si vyžádá další výdaje ze státního rozpočtu. Pozměňovací návrhy, které by prodloužily vkladové řízení, přijaty nebyly.


Fakta tedy jsou, že Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila 17. května 2013 návrh nového katastrálního zákona a mimo jiné byl schválen i pozměňovací návrh poslance Ivana Ohlídala (ČSSD), který zní:
V § 16 odst. 1 zní:
O vyznačení, že právní vztahy jsou dotčeny změnou, katastrální úřad informuje účastníky vkladového řízení zasláním informace na adresu podle § 14 písm. b) nebo prostřednictvím datové schránky anebo jiným vhodným způsobem, který účastníci katastrálnímu úřadu sdělí.

Právě asi toto souvisí se zmínkou ČÚZK o navýšení peněz ze státního rozpočtu (viz výše), ale přeci zájem občana je maximální ochrana jeho nemovitostí a za to si platí úředníky a stát, který vždycky posílal doporučený dopis a nyní se chce tomu vyhnout přes SMS, email či jiné moderní způsoby...

Zamítnuty naopak byly např. pozměňovací návrhy, aby smlouvy musely být povinně sepisovány advokáty, nebo aby byly ve vkladovém řízení přípustné i běžné opravné prostředky podle správního řádu, nebo aby po informování o vyznačení plomby musel katastrální úřad s vkladem vyčkávat dalších 15 nebo 20 dnů.

Podrobnosti a stenoprotokoly najdete na serveru Poslanecké sněmovny:
http://www.psp.cz/eknih/2010ps/stenprot/053schuz/53-7.html
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&t=778

********************************************************
Když jsem si přečetl níže uvedený odstavec, tak mi to přece jen nedalo a řekl jsem si, že musím napsat alespoň několik řádků.

Právě asi toto souvisí se zmínkou ČÚZK o navýšení peněz ze státního rozpočtu (viz výše), ale přeci zájem občana je maximální ochrana jeho nemovitostí a za to si platí úředníky a stát, který vždycky posílal doporučený dopis a nyní se chce tomu vyhnout přes SMS, email či jiné moderní způsoby...

Nemám tušení, kdo tento komentář formuloval, ale domnívám se že každý zeměměřič, který pracuje alespoň občas v katastru, by měl vědět, že řízení o vkladu práva se řídí správním řádem. Takže vyrozumění o zahájení řízení katastrální úřad zasílá podle správního řádu účastníkům řízení, kteří sami nepodali návrh na jeho zahájení. Schválený pozměňovací návrh se tedy v praxi projeví tak, že účastníkovi řízení, který podal návrh, zašle druhý den katastrální úřad kratičký dopis, ve kterém ho informuje, že v katastru vyznačil skutečnost, že právní vztahy uvedených nemovitostí jsou dotčeny změnou (tzv.plomba) s odkazem na zahájené řízení. Tomu, který sám návrh nepodal, by měl katastrální úřad nejprve poslat vyrozumění o zahájení řízení a asi o den později další informaci o vyznačení plomby. Vyznačit plombu je přitom KÚ povinen nejpozději následující pracovní den. Vzniká zde tedy jakási informační duplicita, která prostě bude stát desítky mil. Kč ročně navíc. Takže tvrdit, že se někdo chce vyhnout informování dopisem, je jen projevem neznalosti procesní úpravy vkladu práva. To je u redakce časopisu Zeměměřič smutné zjištění.

A nyní k podvodům, protože bez nich by nikdo tuto duplicitu nenavrhoval.

ČÚZK po celou dobu diskusí o opatřeních, která by měla omezit riziko podvodů při nakládání s nemovitostmi upozorňoval na potřebu takových opatření, která nebude jednoduché obejít podvodným jednáním. Tím může být informování do datové schránky, která navíc dává účastníkovi řízení možnost velmi operativní reakce, neboť umožňuje okamžitě zaslat zpět KÚ podání, které musí být v průběhu vkladového řízení zohledněno. Podvést by bylo obtížné také elektronickou informační službu formou SMS nebo obyčejného mailu, avšak jedině bude-li zřízena nezávisle na probíhajícím správním řízení. I taková služba je po celou dobu připravována k provozu od 1.1.2014. Přesto byla přijata část pozměňovacího návrhu poslance ČSSD Ohlídala známého zeměměřičům návrhem na udělování úředních oprávnění bakalářům, která stanoví povinnost adresovat informaci o plombě dle kontaktních údajů uvedených navrhovatelem. Když tedy podvodník falšující smlouvy i návrh na vklad i procesní plnou moc k zastupování v řízení nebude úplně hloupý, tak si v návrhu na vklad požádá o informování „jiným vhodným způsobem“ zasláním SMS zprávy na svůj mobil a k podváděnému se žádná informace o vyznačení plomby nedostane. Jediný, kdo se může radovat, je Česká pošta, která bude za desítky mil. Kč ročně doručovat informace o plombě těm, co na katastru předtím třeba osobně podali návrh na vklad. Jen podvodník trpící imbecilitou by totiž takové opatření nedokázal obejít.

Možná by bylo vhodné trochu více přemýšlet a teprve potom psát.

S pozdravem Karel Večeře
********************************************************

Pozn. redakce: Kvalifikovaný a seriózní článek o některých právních aspektech nové právní úpravy, který je oproštěn od obvyklého mediálního balastu, populistických frází či demagogických výkřiků o podvodech na katastru, lze nalézt třeba na URL:
http://www.epravo.cz/top/clanky/ochrana-nabyvatele-nemovitosti-v-dobre-vire-dle-noveho-obcanskeho-zakoniku-91486.html nebo www.zememeric.cz/links/epravo91486

redakce

vyvěšeno: 20.05.2013
poslední aktualizace: 23.05.2013
ID článku: 4294
další informace:www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=998&MENUID=0&AKCE=DOC:10-KATASTRALNI-ZAKON
www.psp.cz/eknih/2010ps/stenprot/053schuz/53-7.html
www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&t=778
www.zememeric.cz/links/epravo91486


Z časopisu Zeměměřič č. 13-05a06
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí Různé
Z domova
[Pošta]