[Home Page]

Produkt GmP v13

Firma HSI nabízí už několik let celou řadu nadstaveb nad produkty firmy Bentley pro nejrůznější typy uživatelů, převážně pak pro geodety, projektanty inženýrských sítí a pozemkových úprav. Jelikož poslední dobou vnímáme u našich zákazníků zvýšenou poptávku po nástroji pro tvorbu geometrických plánů, rozhodli jsme se rozšířit portfolio produktů i o řešení této problematiky. Chceme tak poskytnout našim zákazníkům možnost zpracovat geometrický plán ve stejném prostředí, ve kterém lze zhotovit i dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS), projekt pozemkových úprav, digitální model terénu nebo důlní mapu. Nebude tak nutné spravovat více softwarů, což přinese ušetření nákladů a to je při současné situaci v geodézii věc velmi pozitivní. Navíc se pro zpracování geometrického plánu využije silného grafického prostředí Bentley, což je velká výhoda oproti některým jiným programům, které takto výkonného grafického prostředí nevyužívají.

Nový program dostal jméno GmP a je k dispozici jednak jako samostatný produkt a jednak jako modul do stávajícího produktu ProGEO. Jak již bylo řečeno, aplikace pracuje v prostředí produktů Bentley a pro prezentaci grafických dat proto využívá formát DGN. Negrafická data jsou pak uložena v databázi MS Access. Základní princip GmP je založen na vzájemném propojení grafické a negrafické složky dat. Při zpracování se tedy daleko více používá „gisovských postupů“ než u podobných aplikací.

Funkčnost systému lze rozdělit do tří částí. Jednak to jsou funkce pro vstup dat do systému, jednak funkce pro vytvoření nového stavu včetně všech databázových náležitostí a v neposlední řadě funkce pro tvorbu různých výstupů.

1. Vstup do systému

Po založení projektu (zakázky) je možno načíst příslušná data KN. Podporovaný je formát VFK obsahující data ISKN (načtou se veškerá grafická data do formátu DGN a negrafická do databáze MS Access) nebo VKM obsahující katastrální mapy digitalizované. Vstupem může být i libovolná kresba ve formátu DGN, která vznikne vektorizací rastrových podkladů a kterou lze pomocí GmP i dávkově zaplochovat, transformovat a propojit s negrafickými záznamy načtenými z VFK.

GmP umí načítat do zakázky (databáze i výkresy) libovolný seznam souřadnic, a to i s podporou kódované kresby, což u­mož­ňuje při načtení souřadnic rovnou ge­ne­rovat kresbu. Pro práci s bodovým polem jsou k dispozici další funkce, jako např. Extrakce bodů z kresby, Konstrukční úlohy, aj.

2. Nástroje pro vytvoření nového stavu

Při kresbě nového stavu se využívá definice, ve které jsou definovány veškeré prvky, které nový stav může obsahovat. Vzhledem k tomu, že při kresbě parcely je potřeba mít i návaznost do databáze parcel, je kresba parcely řešena zvláštní funkcí, která umožní efektivně vytvořit nový stav parcel. Tato funkce umožňuje převzít parcely z původního stavu, modifikovat je, kreslit parcely nové nebo mazat stávající. Všechny parcely jsou přehledně zobrazeny v dialogu včetně všech informací k nim vedených.

Vzniklé parcely jsou ihned propojeny s nově vzniklým záznamem v databázi a jsou automaticky doplněny o výměru a bonitní díly tak, aby byla parcela ihned připravena k exportu do formátu VFK. Systém má i podporu extrakce lomových bodů parcel nového stavu z výkresu včetně zadání čísla náčrtu.

3. Výstup z GmP

Je-li nový stav nakreslen, je možno ze systému generovat různé výstupy. Prvotním výstupem je již zmiňovaný export do formátu VFK. GmP také umožňuje vygenerování pouze nového stavu, který je pak možno načíst zpětně do programu jako podklad.

GmP má ovšem podporu i klasických výstupů, jako je vytvoření grafického znázornění geometrického plánu, které na základě ztotožnění původního a nového stavu vyhodnotí rozdílový výkres, který pak patřičně graficky zobrazí. Do tohoto zobrazení je možno automaticky generovat i oměrné míry. Aplikace dále umožňuje vložení seznamu souřadnic do výkresu, umístění tabulky výkazu výměr, která se předvyplní z databáze, ale částečně je možno vzhled editovat i v dialogu funkce, a umístění hlavičky geometrického plánu.

Závěr

Lze očekávat, že se objeví mnoho požadavků a námětů na rozvoj funkčnosti systému ze strany zákazníků a pevně věřím, že na jejich základě se bude GmP průběžně rozvíjet ke spokojenosti čím dále většího počtu uživatelů. Samozřejmě sledujeme i novou legislativu spojenou s novým katastrálním zákonem a jsme připraveni i na tvorbu elektronických GP, popř. další změny, které z tohoto zákona vyplynou.

Více o produktu GmP se dozvíte na stránkách www.hsi.cz nebo na Semináři pro dodavatele ČEZ Distribuce konaném 18. 6. 2013 v hotelu Alwyn, Praha 8.

Ing. Jan Vorlíček, projektový manažer a konzultant

vyvěšeno: 11.06.2013
ID článku: 4302
další informace:www.hsi.cz
www.hsi.cz/document/gmp/


Z časopisu Zeměměřič č. 13-05a06
[Server] Katastr nemovitostíSoftware [Pošta]