[Home Page]

XIX. mezinárodní slovensko-polsko-české geodetické dny v Trenčianských Teplicích

<p> Ve dnech 16. až 18. 5. 2013 se konalo tradiční setkání slovenských, polských a českých geodetů – jednacími jazyky jsou stále slovenština, polština a čeština. Zúčastnilo se 145 posluchačů z řad odborné veřejnosti. Program konference byl rozdělen do čtyř tématických celků. </p><p><br /> V první části se účastníci dozvěděli o dosažených výsledcích v národních resortech. Druhá část byla zaměřena na problematiku státních hranic. V dalších částech se příspěvky zabývaly aktuálními problémy ve vybraných činnostech v oboru a zároveň byly představeny nadstandardní práce studentů a doktorandů z univerzit. <br /><br /> Není možné popsat všechny zajímavé referáty, proto jsou v časopise GaKO 7/2013 blíže popsány jen některé a z nich vybíráme: <br /><br /> Na úvod vystoupili zástupci státních správ zeměměřictví a katastru ze Slovenské republiky (SR), Polské republiky (PR) a České republiky (ČR). Předsedkyně Úřadu geodézie, kartografie a katastru (ÚGKK) SR Ing. Mária Frindrichová například informovala o změnách ve struktuře státní správy katastru, spočívající v začlenění pod okresní úřady k 1. 10. 2013. </p><p><br /> Velké pozornosti se těšil druhý blok přednášek s příspěvky o dokumentaci a zaměřování státních hranic. Příspěvek Ing. Petra Šlahora a Ing. Mateje Bady z Ministerstva vnitra SR pojednával o problémech způsobených proměnlivým průběhem hraničních čar uprostřed hraničních vodních toků. <br /> V dalším referátu Ing. Tomáš Kodýtek z Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně informoval o řešení změny státní hranice mezi ČR a SR po roce 1993, kdy bylo nutné vyjasnit vlastnictví k pozemkům přičleněným k ČR z důvodu napřímení toku řeky Moravy a s tím související změnou státní hranice. Složité bylo vypořádat se s rozdrobenou držbou za stavu velkého počtu podílů zapsaných vlastníků, a to zejména v urbariátech. Obtížné bylo též zjistit správný obsah zápisů v pozemkových knihách vedených v maďarštině. </p><p><br /> Ve vystoupení s názvem Nová výškopisná data pro GIS v ČR od Ing. Karla Brázdila z Českého úřadu zeměměřického a katastrálního se poslední den posluchači seznámili se současným stavem velkoplošného leteckého laserového skenování na území ČR. Současně byl nastíněn i nejbližší záměr vývoje skenovacích prací. Přednášející prezentoval zejména výsledky analýz přesnosti a kvality výškopisných dat a problematiku jejich zpracování. <br /><br /> <em>Tento text vznikl zkrácením článku v časopise GaKO 7/2013, kde napsání příspěvku bylo podpořeno projektem OPVK Podpora tvorby národní sítě kartografie nové generace – NeoCartoLink, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/31.0010. </em></p><p>Celé znění článku naleznete v časopise Geodetický a kartografický obzor, 168 ročník 59/101, 2013, číslo 7- viz link níže.<br /></p>

eGaKO

vyvěšeno: 06.09.2013
ID článku: 4340
další informace: http://egako.eu/pdf/gako_2013_07.pdf#page=34


Z časopisu Zeměměřič č. 13-09a10
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí Geodézie
Fotogrammetrie Školství
[Pošta]