[Home Page]

Představujeme nového ředitele ZÚ

<p> Vzhledem k chystanému odchodu do důchodu dlouholetého ředitele Ing. Jiřího Černohorského vyhlásil předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního dne 2.9..2013 výběrové řízení na obsazení místa ředitele/ředitelky Zeměměřického úřadu s termínem nástupu 1. ledna 2014. <br /> <br /> Vítězem výběrového řízení se stal<strong> Ing. Karel Brázdil, CSc.</strong>, dosavadní vedoucí zeměměřického odboru Pardubice téhož úřadu.<br /> <br /> Časopis Zeměměřič uvádí jeho odborný životopis a přeje mu hodně úspěchů, rozhodnosti a vytrvalosti, aby Zeměměřický úřad byl i nadále pýchou nejen resortu ČÚZK, ale celé zeměměřické komunity v České republice. </p><p>&nbsp;</p><p><em><strong>Ing. Karel Brázdil, CSc. </strong>se narodil 28.12.1958 v Kroměříži. Vysokoškolské vzdělání v oboru geodézie a kartografie absolvoval na Vojenské akademii Antonína Zápotockého v Brně. Ve stejném období v rámci mezioborového studia získal vysokoškolské vzdělání v oboru vojenské počítače a automatizace. Vědeckou hodnost kandidát technických věd v oboru kartografie získal dálkovým studiem na Vojenské akademii v Brně v roce 1994. V roce 1999 absolvoval dlouhodobý kurz dálkového průzkumu Země v Toulouse ve Francii a v roce 2001 tříměsíční stáž ve vojenské geografické službě Velké Británie zaměřenou na řízení geografického zabezpečení mírových operací aliance NATO. V průběhu vojenské kariéry zastával řadu funkcí v Topografické, respektive Geografické službě Armády České republiky. V letech 1999 a 2000 vykonával funkci náčelníka oddělení rozvoje topografického zabezpečení a zástupce náčelníka Topografické služby Armády ČR. Od roku 2000 do roku 2003 byl <strong>náčelníkem Vojenského topografického ústavu v Dobrušce</strong> a od roku 2003 do konce roku 2005 pak zastával funkci <strong>náčelníka Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu Ministerstva obrany ČR</strong>. Jeho hlavním odborným zaměřením byla kartografie a geografické informační systémy určené pro obranu státu a krizové řízení. Významným způsobem přispěl k výstavbě Vojenského geografického informačního systému a ke tvorbě nového státního mapového díla určeného pro zabezpečení obrany republiky zpracovaného v kartografickém zobrazení UTM, geodetickém referenčním systému WGS 84 a podle standardů NATO. V uplynulém období působil v řadě mezinárodních komisí a pracovních skupinách aliance NATO. <br /><br />Od 1. 1. 2006 pracuje v Zeměměřickém úřadě, nejprve ve funkci vedoucího odboru správy ZABAGED a od roku 2008 ve funkci vedoucího zeměměřického odboru Pardubice. V tomto období se významným způsobem zasloužil o transformaci leteckého měřického snímkování celého území státu z analogového na digitální, zvýšení rozlišovací úrovně leteckých měřických snímků z 0,50 m na 0,20 m, stabilizaci projektů snímkování a zkrácení periody snímkování a tvorby Ortofota ČR na dva roky. Byl rovněž iniciátorem a hlavním organizátorem nového výškopisného mapování České republiky metodou leteckého laserového skenování (2010-2013), z jehož dat vznikají digitální modely reliéfu 4. a 5 generace, digitální model povrchu 1. generace a nový výškopis pro státní mapu 1 : 5000.<br /><br />V průběhu odborné kariéry byl navrhovatelem a propagátorem řady modernizačních projektů v oblastech geoinformatiky a počítačové kartografie. V roce 2013 zpracoval Projektový záměr modernizace Informačního systému Geoportál ČÚZK a Informačního systému leteckého měřického snímkování a Ortofota České republiky, jehož součástí je i vytvoření národního digitálního archivu leteckých měřických snímků a aplikací pro jejich prezentaci dálkovým přístupem cestou internetu. Dlouhodobě usiluje o rozvoj kolegiálních meziresortních odborných vztahů s cílem prosazovat postupnou integraci územně orientovaných informačních systémů veřejné správy České republiky.&nbsp; <br /><br />Mezi jeho hlavní záliby patří turistika, cestování a architektura. </em><br /></p>

redakce

vyvěšeno: 29.10.2013
ID článku: 4365
další informace: www.zememeric.cz/osobnosti/osobnost.php?ido=865


Z časopisu Zeměměřič č. 13-11a12
[Server]
Resort ČÚZK
Kartografie DPZ
[Pošta]