[Home Page]

Evropské velehory na mapách

ÚSTŘEDNÍ ARCHIV ZEMĚMĚŘICTVÍ A KATASTRU
si vás dovoluje pozvat na výstavu
EVROPSKÉ VELEHORY NA MAPÁCH,
která proběhne
dne 6. prosince 2013 mezi 13. a 15. hodinou
v badatelně archivu Pod Sídlištěm 9, 182 11 Praha 8 - Kobylisy

EVROPSKÉ VELEHORY NA MAPÁCH

Za velehory jsou označována pohoří nad vrstevnicí 1 500 (též 2 500) m nad mořem, se znaky glaciální a periglaciální modelace. Vyznačují se vysokou reliéfovou energií a výškovou podnební zonalitou (vystupují nad horní hranicí lesa).

Tolik heslo velehory in Malá československá encyklopedie, díl VI., Praha 1987, s. 486.

Podle této definice sem můžeme zcela jistě zařadit pohoří Pyrenejského poloostrova, Skandinávského poloostrova, Kavkaz, pohoří Balkánského poloostrova, Karpaty - a zde zvláště Vysoké Tatry, pohoří Apeninského poloostrova a především Alpy. Nelze pominout hory ostrova Islandu, pohoří Ural a hory ostrovů Korsiky, Sardinie, Sicílie a Kréty. Co se České republiky týče, můžeme sem přiřadit i pohoří Krkonoše.

Stejně jako velehory zaujmou v krajině, tak i zaujmou v mapě. Je vícero způsobů vyjádření výškopisu na mapě, ale zákres velehor je nepominutelný vždy. Velehory svými prudkými svahy, skalisky a často i ledovci nutí kartografy hledat způsob co nejnázornějšího a přitom co nejpřesnějšího vyjádření všech těchto skutečností. Kopečkovou metodou počínaje a použitím šrafování, vrstevnic, hypsometrických vrstev, kresby skal a ledovců, ať již jednotlivě, či jejich kombinacemi konče. Samozřejmostí je zákres výškových kót a doplnění údajů nadmořských výšek. Zdánlivé plasticity je v rovině papíru dosahováno především stínováním. Ve vysoké míře je užíváno v případě tvorby pohledových map.

Nově se objevují mapy, kdy je dojmu reliéfní (plastické) mapy dosahováno využitím lentikulární folie (provedení zdánlivě 3 D).

Nejnázornější jsou ale skutečně trojrozměrné reliéfní, též jinak plastické mapy.

Souhrn všech informací k zobrazenému území završuje zeměpisné názvosloví a příslušné popisy.

Ústřední archiv zeměměřictví a katastru uchovává značné množství různých map evropského prostoru. V souladu s tématem výstavy však byly vybrány jen mapy výškopisné a to mapy staré i současné, příruční i atlasové, středního i malého měřítka, mapy topografické i obecně zeměpisné, jedno i více barevné.

Velmi se mezi sebou liší. Cílem výstavy je snaha předvést nejenom horské celky jako takové, ale také co nejvíce způsobů jejich grafického vyjádření.

Jako ukázka byla vybrána fyzicko-zeměpisná mapa Evropy měřítka 1 : 25 000 000, která je součástí československého kapesního atlasu světa z roku 1971.

Výškové poměry území jsou vyjádřeny pomocí kót a hypsometrických vrstev, tvarování je vhodně naznačeno stínováním.

Nechybí názvy pohoří a nejvýznamnějších vrcholů.

Vybraná mapa je úvodem k naší výstavě. I v malém měřítku a jednoduchém provedení podává úplný výčet evropských velehor a umožňuje dostatečnou představu o jejich poloze a vlastním výškovém členění, stejně jako o jejich tvarování.

 

Text: RNDr. Tomáš Grim, Ph.D., Výstavu připravili: RNDr. Tomáš Grim, Ph.D., Helena Kronusová, RNDr. Miroslav Kronus, RNDr. Hana Stehnová, Petr Voháňka. Pořádá Zeměměřický úřad v roce 2013.

redakce

vyvěšeno: 18.11.2013
poslední aktualizace: 19.11.2013
ID článku: 4377


Z časopisu Zeměměřič č. 13-11a12
[Server]
Resort ČÚZK
Kartografie Historie
Z domova
[Pošta]