[Home Page]

Galerie katastrálních map - soupis

Podívejte se na přehled, kterým časopis Zeměměřič dokladoval přesnost a aktuálnost katastrálních map.


Přihláška do soutěže Technické dílo roku 2013-14

Autoři: redakce časopisu ZEMĚMĚŘIČ

Název díla: JAK VEŘEJNOST VIDÍ KATASTR

Galerie ukázek platných digitálních katastrálních map v 9 číslech časopisu Zeměměřič (1+2/1913 až 5+5/2014) a na webové stránce http://www.zememeric.cz.

Impulzem k tomuto seriálu byl článek Nejasná zpráva o kvalitě KMD v intravilánu obcí, při jehož přípravě autor prozkoumal obsah již digitalizovaných katastrálních map v sáhovém měřítku do formy KMD ve 111 katastrálních územích ve 13 krajích. Pohledem veřejnosti (vlastníků nemovitostí využívajících mapovou službu Nahlížení do katastru nemovitostí) nalezl ve 43 k. ú. (39 %) evidentní nesoulady geometrického a polohového určení nemovitostí nebo druhů užívání půdy s jejich aktuálním stavem zobrazeným na překrytém Ortofotu ČR.

Redakce Zeměměřiče vybrala 19 ukázek z této kolekce a doplnila je 6 případy vytipovanými geodety Správy železniční dopravní cesty a 4 případy na které poukázali zeměměřiči z podnikatelské sféry. Od února 2013 do června 2014 bylo v časopise Zeměměřič a na jeho webové stránce publikováno 29 ukázek a osloveno 23 územně příslušných katastrálních pracovišť s podnětem k opravě chyby. 4 případy již byly opraveny, další 2 odmítnuty s poukazem na nutnou iniciativu vlastníků a 23 případů zůstalo dosud bez odezvy, možná po vyjádření ředitele odboru kontroly a dohledu ČÚZK: „Časopis Zeměměřič pravidelně publikuje v tištěné i internetové verzi svou GALERII KMD. Většinou se nejedná o zdařilé příklady. navíc u nich absentuje i jakýkoliv odborný komentář“.

Přitom titul Jak veřejnost vidí katastr vyjadřuje zřetelně, že nejde o disputaci mezi zeměměřiči, ale o alarm , jehož obsah vyjádřil sám předseda ČÚZK ve svém významném vystoupení a článku v časopise eGaKO 2014, č.5:

Proto redakce Zeměměřiče nepovažuje výše zmíněný projekt za pochybený a společensky neúčinný a přihlašuje ho dodatečně do soutěže Technické dílo roku 2013.

V Praze dne 11.6.2014, Ing. Radek Petr - šéfredaktor

redakce Zeměměřiče

vyvěšeno: 18.04.2014
poslední aktualizace: 30.07.2014
ID článku: 4477


Z časopisu Zeměměřič č. 14-07a08
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí GIS
Fotogrammetrie
[Pošta]