[Home Page]

Jan Martolos: Matematický model zatížení komunikační sítě automobilovou dopravou dopravy s využitím veřejně dostupných dat

Mediální partner konference Geomatika v projektech 2014 (1.–2. 10. 2014, zámek Kozel) přináší vybrané anotace příspěvků a zve všechny své čtenáře do zámku Kozel.

Jan Martolos: Matematický model zatížení komunikační sítě automobilovou dopravou dopravy s využitím veřejně dostupných dat

Matematické modely dopravních sítí se používají v dopravním plánování jako užitečný nástroj pro vytváření a posuzování návrhů územně plánovací dokumentace, projektů jednotlivých staveb komunikací a k posuzování záměrů náročných na dopravu. Přestože princip modelů zůstává shodný, možnosti modelování se poslední dobou významně vylepšují spolu s rozvojem obsahu a dostupnosti geodat.
Příspěvek představuje principy modelování intenzit dopravy (dopravních toků v sítích). Na několika příkladech ukazuje postup tvorby matematického modelu komunikační sítě, zatížení sítě automobilovou dopravou, výsledky a jejich aplikaci v dopravním inženýrství a plánování.
Pro tvorbu kvalitního modelu jsou podstatné podklady o: komunikační síti a informace o využití území. Komunikační síť je tvořena úseky a uzly (křižovatkami) a je nutné doplnit atributy (kategorie komunikace, průměrná jízdní rychlost na úseku, povolené křižovatkové pohyby apod.). Informace o území dají představu o dopravní atraktivitě území – jedná se např. o počty obyvatel, pracovních příležitostí. Další potřebné údaje pro tvorbu modelu - charakteristiky dopravního chování obyvatel – se zjišťují většinou dotazovými průzkumy. Řada úloh při tvorbě modelu má charakter geomatematických analýz (připojování území na síť komunikací, generování matic přemisťovacích vztahů)-
Ověření platnosti výsledného modelu je možné porovnáním modelovaných výsledků (v podobě intenzit dopravy) se skutečností zjištěnou při dopravních průzkumech.
Součástí příspěvku budou ukázky praktického využití modelu (změna intenzit dopravy při uzavírce nebo při výstavbě obchodního centra). Zmíněna bude i aplikace propojující údaje o intenzitě dopravy s daty o dopravních nehodách pro potřeby Policie ČR.

redakce

vyvěšeno: 26.09.2014
ID článku: 4591
další informace: gis.zcu.cz/?page=geomatika-v-projektech


Z časopisu Zeměměřič č. 14-09a10
[Server]
GIS
Školství Přečtěte si
[Pošta]