[Home Page]

Tomáš Janata: Zpracování a vizualizace prostorových dat vybraných zámeckých a hradních areálů v ČR

Mediální partner konference Geomatika v projektech 2014 (1.–2. 10. 2014, zámek Kozel) přináší vybrané anotace příspěvků a zve všechny své čtenáře do zámku Kozel.

Tomáš Janata: Zpracování a vizualizace prostorových dat vybraných zámeckých a hradních areálů v ČR

V rámci projektu Ministerstva kultury ČR „Historický fotografický materiál – identifikace, dokumentace, interpretace, prezentace, aplikace, péče a ochrana v kontextu základních typů paměťových institucí“ (2013-2017) v programu aplikovaného výzkumu NAKI je na Katedře geomatiky, Fakulty stavební ČVUT v Praze řešena část věnující se zpracování a vizualizaci prostorových dat vybraných zámeckých a hradních areálů ve správě NPÚ. Jedná se celkem o 60 objektů, které byly spoluřešitelskými týmy vybrány s ohledem na vlastnictví jednotlivých panských rodů. Cílem dílčí části projektu je shromáždit, digitalizovat a zpřístupnit prostorová data (mapy, plány, stavebně historické průzkumy, lokalizované fotografie). Zpracování probíhá dle jednotné koncepce. Data ze všech areálů budou postupně zpřístupňována na mapovém portálu, který je zároveň hlavním výstupem projektu. Jako základní programový prostředek byl zvolen produkt ArcGIS for Desktop, který vyhovuje svojí funkčností a je kompatibilní s již zpracovanými daty v rámci NPÚ. Velkou část řešení projektů zahrnuje archivní průzkum různých archivních institucí (zemské archivy, státní oblastní archivy, státní okresní archivy, regionální archivy a muzea, městské archivy, atd.) včetně využití dostupných databázových aplikací v resortu Ministerstva kultury. Nezanedbatelnou roli hraje komunikace se správci objektů a terénní průzkum při osobních návštěvách areálů. V ArcGIS for Desktop je řešeno zejména georeferencování skenovaných podkladů, tvorba vektorových datových modelů a příprava dat pro publikování na mapový server (ArcGIS for Server). Jako testovací objekty byly zatím zpracovány zámky Slatiňany, Velké Losiny, Hořovice a Konopiště. Jako standardní mapové podklady jsou georeferencovány císařské povinné otisky stabilního katastru a mapy historických vojenských mapování. Dále jsou kromě plánů a stavebně historických průzkumů hlavních objektů dle dostupnosti řešeny zámecké parky či přidružené budovy (pivovary, míčovny, letohrádky atd.). Webová mapová aplikace bude doplněna o lokalizované historické fotografie objektů a dále o genealogické informace o jednotlivých vlastnických rodech.

redakce

vyvěšeno: 29.09.2014
ID článku: 4592
další informace: gis.zcu.cz/?page=geomatika-v-projektech


Z časopisu Zeměměřič č. 14-09a10
[Server]
GIS
Školství Přečtěte si
[Pošta]