[Home Page]

Hrozí riziko, že ČÚZK bude muset vracet dotace z EU na vybudování RÚIAN

Nejvvyšší kontrolní úřad ve své tiskové zprávě ke KA č. 14/02 z 10. 11. 2014 říká: Pokud ČÚZK nebude mít zajištěny peníze na provoz registru RUIAN, hrozí riziko, že bude muset vracet dotace z EU na jeho vybudování

Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na přípravu, vybudování a provoz registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN), který je jedním ze čtyř základních registrů. V RÚIAN jsou vedeny údaje o základních územních prvcích – například území státu, kraje, obce, katastrální území, stavební objekt, adresní místo či pozemek v podobě parcely. Dále pak RÚIAN obsahuje informace o volebních okrscích či zvláštní údaje pro poštovní doručování. Údaje z RÚIAN využívají jak orgány veřejné moci, tak veřejnost, která do nich může bezplatně nahlížet na internetu.

Kontroloři prověřili veřejné zakázky související s přípravou, vybudováním a provozem RÚIAN a zjistili, že v rámci některých z nich ČÚZK porušil zákon. Například zvýhodnil oproti ostatním uchazečům dosavadního poskytovatele služeb datového centra. Ten do své nabídky nemusel zahrnout náklady na stěhování technologií, protože ty už byly umístěny v jeho prostorách.

ČÚZK zvýšil svoji závislost na jednom dodavateli a jeho technologiích, když zadal vybudování RÚIAN a jeho agendových informačních systémů stejnému dodavateli, který pro ČÚZK zajišťoval už stávající ISKN - informační systém katastru nemovitostí. Dlouhodobá závislost na jednom dodavateli může mít negativní dopad na hospodárnost navazujících veřejných zakázek a vytváří vztah technologické závislosti na vybraném dodavateli a zvoleném způsobu řešení, takže představuje pro RÚIAN závažné provozní riziko.

Podle podmínek pro poskytnutí evropských dotací musí podporované projekty fungovat minimálně po tzv. dobu udržitelnosti, která je v případě RÚIAN pětiletá a skončí v polovině roku 2018. Po tuto dobu musí mít dotované projekty zajištěno financování. V případě RÚIAN nebylo v době kontroly NKÚ finanční krytí jeho provozu po dobu udržitelnosti projektu zajištěno. NKÚ upozorňuje, že pokud není splněna podmínka udržitelnosti, existuje riziko, že evropská dotace nebo její poměrná část bude muset být vrácena.

RÚIAN připravil, vybudoval a provozuje Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK), který za přípravu a vybudování tohoto registru od roku 2001 do dubna 2014 zaplatil celkem 749,6 milionu korun. Šlo o prostředky jak ze státního rozpočtu, tak z evropských fondů. ČÚZK uvedl RÚIAN do provozu 1. července 2012, ale zcela dokončen byl až v červnu 2013, tedy rok po zahájení provozu. Za provoz a správu RUIAN zaplatil ČÚZK do letošního dubna 75,3 milionu korun.

Kromě ČÚZK zapisují údaje do RÚIAN i jiné subjekty. Kontroloři zjistili chyby u údajů, které do RÚIAN zapisovaly některé obce a některé stavební úřady. Navzdory tomu, že ČÚZK prokazatelně zmíněné subjekty vyzýval, aby zjištěné chyby napravily, některé obce a stavební úřady nedostatky neodstraňovaly. To představuje riziko pro přesnost a úplnost údajů v RÚIAN.

redakce

vyvěšeno: 14.11.2014
ID článku: 4619
další informace: www.nku.cz/assets/media/informace-14-02.pdf


Z časopisu Zeměměřič č. 14-11a12
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí GIS
Software
[Pošta]