[Home Page]

Z činnosti Komory geodetů a kartografů SR

Referát informuje o činnosti a aktivitách Komory geodetov a kartografov za uplynulý rok od 21. slovenských geodetických dní. V stručnosti informuje o zmenách v počte a v štruktúre členskej základne ako aj o vývoji počtu podnikateľských subjektov v odbore geodézia a kartografia na Slovensku. Venuje sa domácim a zahraničným aktivitám komory. Hodnotí spoluprácu s inými profesijnými organizáciami a partnermi komory. Informuje o práci odborných komisií, o podiele komory na legislatívnej činnosti a o spôsobe informovania členov komory. 22. slovenské geodetické dni, Žilina 6. - 7. novembra 2014 Více viz link níže.

redakce

vyvěšeno: 01.12.2014
ID článku: 4620
další informace:www.kgk.sk/podujatia/22_slovenske_geodeticke_dni/#c1237
www.kgk.sk/


Z časopisu Zeměměřič č. 14-11a12
[Server] Ze zahraničíKGK [Pošta]