[Home Page]

Geoinfostrategie - fakta v kostce 2015-04

<p><em>Oficiální text uvolněný MV ČR pro potřeby informování o GeoInfoStrategii v dalších prezentacích a článcích o projektu. Stav k 13.4.2015.&nbsp;</em></p><p><strong>Strategie rozvoje infrastruktury po prostorové informace v České republice do roku 2020 (GeoInfoStrategie)</strong> <br /><br /><strong> Úvod<br /></strong> Příprava a realizace Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020 (dále jen GeoInfoStrategie) je jedním z řady kroků směřujících k zefektivnění a zkvalitnění výkonu veřejné správy a podpoře konkurenceschopnosti České republiky. Vznik dokumentu byl iniciován Ministerstvem vnitra ve spolupráci s Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním, a ministerstvy obrany, životního prostředí, pro místní rozvoj a dopravy v roce 2012. Dokument byl schválen usnesením vlády České republiky č. 815 ze dne 8. října 2014. Česká republika se tímto krokem zařadila mezi země, které identifikují oblast prostorových informací jako významnou součást informační infrastruktury státu a stanoví cíle a předpoklady pro její koncepční a koordinovaný rozvoj. GeoInfoStrategie určuje základní směřování České republiky v oblasti prostorových informací a definuje hlavní cíle v řešené oblasti v souladu s principy nakládání s prostorovými informacemi veřejné správy, dohodnutými na evropské a celosvětové úrovni, a za dodržení mezinárodních závazků, kterými je Česká republika vázána (směrnice PSI <sup>1)</sup>, INSPIRE <sup>2)</sup>, NATO Geospatial Policy (MC 0296/2)). <br /><br /> Oblast prostorových informací má z pohledu veřejné správy výrazně mezirezortní charakter. Tvorba GeoInfoStrategie s sebou z toho důvodu nesla nutnost zohlednit rozdílné právní, procesní, institucionální, ale i ekonomické podmínky aktivit i aktérů veřejné správy při formulování cílů. Ukázalo se jako nezbytné nejprve nalézt elementární shodu na základních principech dalšího rozvoje národní infrastruktury pro prostorové informace napříč veřejnou správou a teprve na základě této shody postoupit k rozpracování podrobnějších opatření a realizačních kroků. V tomto kontextu představují cíle GeoInfoStrategie ony základní veřejnou správou sdílené principy pro další žádoucí rozvoj národní infrastruktury pro prostorové informace a dokument GeoInfoStrategie má tak charakter strategického rámce. <br /><br /><strong> Východiska<br /></strong> Směřování dalšího rozvoje oblasti prostorových informací navazuje a rozvíjí kroky a aktivity realizované na národní i mezinárodní úrovni. V národním kontextu představují základní východiska existující projekty prostorových dat a služeb nad prostorovými daty klíčových subjektů veřejné správy, stav právního a institucionálního prostředí a stupeň technologického vývoje v oblasti prostorových informací. V mezinárodním kontextu se jedná zejména o aktivity Evropské unie, NATO a dalších mezinárodních organizací, jichž je Česká republika členem, v oblasti rozvoje infrastruktury prostorových informací. Zásadní význam má přitom rozvoj Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE). <br /><br /><strong> Cíle GeoInfoStrategie<br /></strong> GeoInfoStrategie navrhuje řešení hlavních problémů v oblasti prostorových informací a vymezuje strategický rozvojový rámec s cílem nastavit jasná pravidla pro tvorbu, správu a využívání prostorových informací celou společností. Tím vytváří podmínky pro organické začlenění garantovaných prostorových informací do rozhodovacích procesů ve veřejné správě i do života celé společnosti. <br /> GeoInfoStrategie definuje hierarchickou strukturu cílů: Globální cíl, Strategické cíle a Specifické cíle. </p><p><strong>Globální cíl</strong> - <em>Vytvořit podmínky pro účelné a účinné využití prostorových informací ve společnosti a vybudování garantovaných služeb veřejné správy.</em> - definuje celkové směřování strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice. Definice čtyř <strong>strategických cílů</strong>, které určují hlavní směry působení GeoInfoStrategie, vychází z principů architektury eGovernmentu orientací na podporu služeb veřejné správy prostřednictvím služeb informační společnosti; v oblasti prostorových dat se jedná o podporu služeb veřejné správy nad prostorovými daty a rozvoje oblasti prostorových dat s tím, že nezbytnou podmínkou rozvoje oblasti prostorových dat a služeb je zajištění koordinace a řízení procesů probíhajících napříč veřejnou správou: <br /><strong>1) </strong><em>Zajištění garantovaných služeb veřejné správy pro správu a efektivní využívání prostorových informací pro činnosti veřejné správy a další široké využití celou společností. </em><br /><strong>2) </strong><em>VVybudování národní infrastruktury pro tvorbu, správu a propojení datového fondu prostorových informací veřejné správy. </em><br /><strong>3) </strong><em>Zkvalitňování a další rozvoj datového fondu prostorových dat pro jejich využívání veřejnou správou a celou společností. </em><br /><strong>4) </strong><em>Koordinace a rozvoj institucionálního zajištění oblasti prostorových informací a podmínek pro jejich správu a využívání. </em><br /><strong>Specifické cíle</strong> pak podrobněji specifikují zaměření jednotlivých strategických cílů. <br /><br /><strong> Klíčová témata<br /></strong> Návrhovou část GeoInfoStrategie představuje popis tzv. klíčových témat, která jsou pro rozvoj národní infrastruktury pro prostorové informace rozhodující. Jedná se o témata: <br /><strong>&gt;&gt; </strong>optimalizace regulačního rámce v oblasti prostorových informací, nastavení účinné koordinace oblasti prostorových informací, <br /><strong>&gt;&gt; </strong>vytvoření Národní sady prostorových objektů (NaSaPO) jako souboru základních a vazebních prostorových objektů, na nichž má veřejná správa zájem, <br /><strong>&gt;&gt; </strong>vybudování Národní integrační platformy pro prostorové informace (NIPPI) jako technologické platformy pro integraci a publikování sdílených služeb pro prostorové informace, <br /><strong>&gt;&gt; </strong>vybudování Národního geoportálu (NGP) jako ústředního rozcestníku na dostupné služby a data primárních poskytovatelů a současně rozhraní pro automatizovaný přístup k prostorovým i atributovým datům pořizovaným a aktualizovaným veřejnou správou, <br /><strong>&gt;&gt; </strong>zajištění služeb veřejné správy nad prostorovými daty, a to pro všechny druhy subjektů, s využitím sdílených služeb, poskytovaných prostřednictvím NIPPI a objektů NaSaPO, <br /><strong>&gt;&gt; </strong>umožnění využívání prostorových informací třetími stranami jako nutné podmínky rozvoje služeb s vysokou přidanou hodnotou a podpory konkurenceschopnosti sektoru ICT služeb v České republice, publikování otevřených prostorových dat a otevřených služeb nad prostorovými daty, <br /><strong>&gt;&gt; </strong>zajištění systematického a soustavného rozvoje lidských zdrojů, vzdělávání a vědy, výzkumu a inovací v oblasti prostorových informací, <br /><strong>&gt;&gt; </strong>publikování prostorových dat a služeb nad prostorovými daty respektujících mezinárodní závazky a mezinárodní interoperabilitu. Návrh konkrétních opatření k dosažení stanovených cílů je obsahem v tuto chvíli rozpracovaného návrhu Akčního plánu. <br /><br /><strong> Akční plán<br /></strong> GeoInfoStrategie bude implementována na základě Akčního plánu, jehož zpracování a předložení vládě do 30. června 2015 bylo výše uvedeným usnesením vlády uloženo ministru vnitra ve spolupráci s předsedou Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, ministry obrany, životního prostředí, dopravy, zemědělství, 1. místopředsedou vlády pro ekonomiku a ministrem financí a ministryní pro místní rozvoj.</p><p> GeoInfoStrategie i Akční plán jsou vypracovány v těsné vazbě na Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014–2020 a jeho implementační dokumenty, především Implementační plán pro strategický cíl 3: Zvýšení dostupnosti a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím nástrojů eGovernmentu; doplňkově rovněž navazuje na strategický cíl 1: Modernizace veřejné správy, a to v oblasti inventarizace činností vykonávaných veřejnou správou (v návaznosti na ohlášení agend v Registru práv a povinností) v kontextu požadavků na kvalitu prostorových informací a potřebných informačních služeb. </p><p>Obsahové a časové jádro Akčního plánu tvoří soustava opatření pro přípravu návrhů koncepčních řešení rozhodujících témat GeoInfoStrategie, která by měla být realizována do roku 2020. Jednotlivá navrhovaná opatření jsou zařazena do časového a finančního rámce a dále je konkretizován způsob jejich zajištění. Akční plán obsahuje harmonogram realizace opatření, soustavu indikátorů pro měření cílů či dosažených efektů jednotlivých úrovní implementace. Předpokládá se, že realizace jednotlivých opatření bude financována z Evropských strukturálních a investičních fondů, a to zejména z Operačního programu Zaměstnanost 2014–2020 a Integrovaného regionálního operačního programu 2014–2020, ze státního rozpočtu případně i Programu veřejných zakázek ve VaVaI pro potřeby státní správy „BETA“ prostřednictvím Technologické agentury České republiky. Akční plán obsahuje návrh postupu řízení implementace GeoInfoStrategie i organizační struktury.</p><p> Předpokládá se, že dohledovým orgánem implementace GeoInfoStrategie bude Rada vlády pro informační společnost s tím, že jako koordinační orgán pro oblast prostorových informací bude zřízena Pracovní skupina pro prostorové informace. Ta by měla být tvořena zástupci klíčových resortů se silnou koordinační rolí (např. MV, MMR, MF) a klíčových subjektů v oblasti prostorových dat (např. ČÚZK, MO, MŽP, MD, MZe aj.), dále zástupci ostatních ústředních orgánů státní správy, orgánů územní samosprávy a zástupci neziskového sektoru včetně akademické sféry a zástupci profesních sdružení. <br /><br /><strong> Očekávané přínosy<br /></strong> Poptávka po kvalitních prostorových informacích a s nimi souvisejících službách jde napříč základními cílovými skupinami a implementace GeoInfoStrategie v této oblasti bude představovat významné přínosy pro celou společnost. Pro <strong>veřejnou správu</strong> v podobě: <br /><strong>&gt;&gt; </strong>zajištění kvalitních a státem garantovaných prostorových informací pro agendy veřejné správy ve všech oblastech, kde jsou potřeba, zvýšení transparentnosti, rychlosti a kvality procesů a výstupů veřejné správy, <br /><strong>&gt;&gt; </strong>zvýšení právní jistoty v rámci procesů a výstupů veřejné správy, snížení rizika soudních sporů vedených vůči výstupům veřejné správy ve vztahu k prostorovým informacím, <br /><strong>&gt;&gt; </strong>zefektivnění získávání a sdílení podkladů pro agendy veřejné správy, <br /><strong>&gt;&gt; </strong>ušetření finančních a zefektivnění využití kapacitních zdrojů odstraněním duplicit až multiplicit v oblasti pořizování a správy prostorových informací ve veřejné správě, <br /><strong>&gt;&gt; </strong>zajištění podmínek pro vznik nových služeb a řešení využívajících otevřeně dostupná a standardizovaná prostorová data a služby nad prostorovými daty pro všechny cílové skupiny, včetně podpory rozvoje projektů eGovernmentu, <br /><strong>&gt;&gt; </strong>zajištění podmínek pro vědu, výzkum a inovace využívající otevřeně dostupná a standardizovaná prostorová data a služby nad prostorovými daty, <br /><strong>&gt;&gt; </strong>vytvoření podmínek pro koordinaci aktivit a součinnost složek IZS a bezpečnostních složek při nevojenských ohroženích státu a orgánů civilní ochrany a obrany státu při vojenských ohroženích využíváním jednotných, aktuálních, spolehlivých a standardizovaných prostorových informací a služeb, <br /><strong>&gt;&gt; </strong>úspor materiálových nákladů (v důsledku používání elektronických dokumentů a služeb eGovernmentu s využitím prostorových informací), <br /><strong>&gt;&gt; </strong>úspor transakčních nákladů při zavedení moderních informačních a komunikačních technologií do procesů veřejné správy, <br /><strong>&gt;&gt; </strong>zajištění souladu s platnými mezinárodními standardy a specifikacemi pro prostorové informace a služby nad prostorovými informacemi, což přispěje zejména k lepší koordinaci projektů přeshraniční spolupráce a projektů celoevropského významu, <br /><strong>&gt;&gt; </strong>zlepšení vnímání veřejné správy. </p><p><br /><strong>Pro komerční sféru </strong>bude mimo jiné přínosem: <br /><strong>&gt;&gt; </strong>garance státu, že jím spravovaná prostorová data vykazují určitou kvalitu a to plošně, <br /><strong>&gt;&gt; </strong>stanovení srozumitelných a nezpochybnitelných podmínek, za kterých jsou prostorová data poskytována a licencována. </p><p><br /><strong>Pro veřejnost </strong>budou klíčové přínosy především v: <br /><strong>&gt;&gt; </strong>úspoře transakčních nákladů při zajišťování potřebných podkladů pro veřejné služby, <br /><strong>&gt;&gt; </strong>zvýšení kvality a rychlosti výkonu veřejné správy a poskytování veřejné služby, <br /><strong>&gt;&gt; </strong>zvýšení transparentnosti výkonu veřejné správy. <br /><br /><strong> Závěr<br /></strong> GeoInfoStrategie zakládá podmínky pro vznik koordinovaného a systematického přístupu k rozvoji systémů pro tvorbu, správu a využití prostorových informací v České republice. Cílem implementace GeoInfoStrategie je nejen modernizace veřejné správy ve smyslu jejího zefektivnění a zkvalitnění činnosti veřejných institucí v souladu s cíli rozvoje eGovernmentu v České republice, ale prostřednictvím bezbariérového a otevřeného sdílení prostorových dat a služeb přispět ke zvýšení celkové úrovně rozvoje oblasti informačních technologií a jimi poskytovaných služeb. <br /><br /><br /></p><p><u>Poznámkový aparát:&nbsp;</u></p><p><em>1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/98/ES o opakovaném použití informací veřejného sektoru</em></p><p><em><sup></sup>2) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v&nbsp;Evropském společenství (INSPIRE)&nbsp;</em></p>

RNDr. Eva Kubátová, koordinátorka projektu tvorby Akčního plánu GeoInfoStrategie,Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu

vyvěšeno: 14.04.2015
poslední aktualizace: 16.04.2015
ID článku: 4701
další informace: www.geoinformace.cz/cz/zdroj/ministerstvo-vnitra


Z časopisu Zeměměřič č. 15-03a04
[Server] Resort ČÚZKGIS [Pošta]