[Home Page]

Co dělala Komora před setkáním geodetů - díl 1.

O čem jednalo Představenstvo KGK
Praha, 3. září 2014

Představenstvo se nejprve zabývalo činností od minulého zasedání:


Soutěž o Technické dílo roku

Díla přihlášená do zrušené soutěže za rok 2013 budou přesunuta do roku 2014. Je nutné zajistit větší publicitu o konání soutěže.


Webové stránky

Připravena je nová tvář webových stránek, kdy základem je dosavadní obsah stránek, ale bude přehlednější úvodní strana, bude výraznější text a aktuální zprávy.


Geoinfostrategie

Představentvo se pravidelně zabývá tímto velmi významným projektem. KGK je zastoupena v Konzultačním týmu a ve všech pracovních týmech. Představenstvo bylo seznámeno s vypořádáním připomínek KGK ke GeoInfoStrategii: Projekt GeoInfoStrategie bude v nejbližší době podán k projednání ve vládě ČR - více o GeoInfoStrategii na: http://www.mvcr.cz/clanek/geoinfostrategie.aspx .


Regionální činnost

Praha – dne 14. 11. bude na Novotného lávce v budově ČSVTS „Pražské setkání geodetů“.

Zlínský kraj – iniciativa k založení regionální pobočky ve Zlínském kraji v rámci akce, na kterou byli pozváni: Ing. Fafejta (činnost KGK),  Ing.  Šanda (přesnost v inženýrské geodézii), doc. Čada (GeoInfoStrategie), Ing. Polák (právo v zeměměřictví a katastru).

Jihočeský kraj – proběhla schůzka geodetů z JČ, kde 30 účastníků řešilo především problémy s katastrem a účastníci se domluvili na další schůzce.

Jihomoravský kraj – v Brně zatím KGK aktivní není, avšak neoficiální kontakty mezi geodety i v Brně fungují.

Liberecký kraj – nadále se zde nedaří nic zorganizovat.

Karlovarský kraj – proběhlo několik setkání s městy v režiji karlovarské pobočky KGK.


Zákon o Zeměměřické komoře

Představestvo vyslechlo informaci o současném stavu přípravných jednání, která probíhají jednak se státními orgány a jednak se členy Parlamentu ČR. Byla rovněž zahájena jednání se stávajícími technickými komorami, tj. ČKAIT a ČKA. KGK má připravený návrh zákona o ZK ve znění, se kterým již předběžně byla odborná geodetická veřejnost seznámena.


Nemoforum

Seminář Nemofora „O“ je po organizační stránce dobře připraven, avšak určité problémy se vyskytují v přípravě některých referátů. Jednotlivé referáty byly po obsahové stránce revidovány a orientovány tak, aby na sebe navazovaly a aby se obsahově nepřekrývaly. V této souvislosti doporučilo autorům formou stručných tezí tyto problémy odstranit. Byly upřesněny termíny pro dodání konečných znění referátů, které budou připraveny jako power pointové prezentace.


Různé

Bylo diskutováno pokračování původního projektu KGK v rámci činnosti OS IG, řešícího cenu za určitou měrnou jednotku na základě popisu jednotlivých pracovních úkonů, které je nutno pro splnění výkonu příslušné MJ provést určením jejich časové náročnosti. Výsledkem je příslušný počet hodin, kdy po vynásobení cenou za hodinu práce a přičtením nutných finančních nákladů k tomuto výsledku vznikne cena za určitou MJ. Cílem je jednak popsat výkony, bez kterých nemůže být práce kvalitně provedena a jednak přispět k reálnému výpočtu ceny. To by mělo přispět jak geodetům ke zdůvodnění výše ceny, tak i jejich klientům k přesvědčení, že cena, kterou platí je oprávněná a reálná. V současné době je projekt ve stadiu vytváření aplikace, která je složitá a termín zatím není známý. Projekt by měl být plně pod gescí odborné skupiny a neměl by spadat pod žádnou firmu.


Přijímání nových členů

Představenstvo na základě předložené přihlášky rozhodlo o přijetí 1 nového člena ze Zlínského kraje.

redakce

vyvěšeno: 20.05.2015
ID článku: 4715
další informace:www.kgk.cz
www.mvcr.cz/clanek/geoinfostrategie.aspx


Z časopisu Zeměměřič č. 15-05a06
[Server] KGK [Pošta]