[Home Page]

Výzva Komory geodetů a kartografů

<h4> Vážení kolegové a kolegyně, </h4><p> představenstvo KGK se rozhodlo využít 12. Setkání geodetů (11. a 12. června 2015) k <strong>projednání situace v celém našem oboru právě s firmami, které zpracovávají zakázky inženýrské geodézie a katastru nemovitostí. </strong></p><p> Důležitou informací pro Vás je výrazný posun ve vyjednávání o ustanovení Zeměměřické komory ze zákona. <strong>Jako nejschůdnější cesta k prosazení našich dlouhodobých snah se v posledním roce začala jevit cesta novelou zákona 360/1992 Sb.</strong> Proceduálně je to mnohem jednodušší než prosadit zcela samostatnou Zeměměřickou komoru vládním nebo poslaneckým návrhem. Vedle dvou samostatných komor (Česká komora architektů a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků) by pod tento zákon byla přidružena i <u><strong>Zeměměřická komora</strong></u>. V těchto týdnech probíhá dokončování zpracování připomínek, mezi nimi je i ta, která navrhuje vznik samostatné Zeměměřické komory. </p><p> </p><p> <strong>Proč je vůbec nutné zřídit Zeměměřickou komoru jako právnickou osobu ? </strong></p><p> Kromě katastru nemovitostí se zabýváte i Inženýrskou geodézií. Tato činnost nespadá pod zákon ČNR č. 359/1992 Sb.a není tedy nikým řízena. Není tedy vůbec jednoduché ovlivňovat zákony, které přímo navazují na výsledky prací v inženýrské geodézii, jako je Stavební zákon, Energetický zákon, Zákon o elektronických komunikacích, Zákon o pozemkových úpravách aj.Jedná se tedy o úplnost obsahovost, přesnost i ocenění prací inženýrské geodézie. Katastrální inspektoráty také nemají oprávnění kontrolovat činnosti v oblasti inženýrské geodézie. Jedná se také o další činnosti, které by měly být vykonávány, jako je například celoživotní vzdělávání, jak je má KGK na svých webových stránkách. Důležité je také i posílení společenského významu geodeta zvláště na velkých stavbách. Nevíme zatím, jak dopadne současný schvalovací proces v mezirezortním připomínkování a následně ve vládě a parlamentu. V případě, že z termínových důvodů nebude již možnost ustanovit Zeměměřickou komoru již v této novele zák.360/1992 Sb., budou připravené podklady pro novelizaci zákona v příštím roce, které jsou s mnohými partnery již dnes projednány. </p><p> <strong>V případě schválení novely zákona bude největším problémem rozjetí činnosti Zeměměřické komory. </strong>I když v zákoně je pamatováno v přechodných ustanoveních s rozjetím této činnosti, bude nutné posílit personální složení současného představenstva KGK o výkonného pracovníka na zkrácený úvazek, který by nastartování činnosti zastřešil a to doby, než bude zvoleno představenstvo Zeměměřické komory. Tuto činnost již nebude možno vykonávat v souběhu s běžným pracovním vytížením, neboť je nutné se jí věnovat systematicky a pravidelně, i třeba jen na zkrácený úvazek. Proto je potřeba získat osobu buď ze soukromá sféry, nebo zvážit získání schopného člověka ze státní správy. </p><p> A zároveň bude potřeba řešit finanční otázku tohoto procesu. </p><p> </p><h6> Vážení kolegové. </h6><p>&nbsp;</p><h6> Inženýrská geodézie a současně celý náš obor se nyní nachází na křižovatce, kdy se rozhoduje o naší činnosti v následujících desítkách roků a o posílení společenského postavení geodeta. Proto se představenstvo rozhodlo vyslat tuto naléhavou výzvu geodetické veřejnosti prostřednictvím Vašich firem. Přijďte proto mezi nás na Meeting podnikatelů! </h6><p>&nbsp;</p><h2> Podpořte nás ! </h2><h5> Praha, květen 2015 </h5><h5>Za představenstvo KGK Ing. Jan Fafejta, Ing. Martina Poláková a Ing. Lubor Pekarský.</h5><p>&nbsp;</p>

převzato z webu KGK

vyvěšeno: 19.05.2015
ID článku: 4717
další informace:www.kgk.cz/wp-content/uploads/2015/04/setk%C3%A1n%C3%AD-geodet%C5%AF2015_v%C3%BDzva.pdf
www.kgk.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 15-05a06
[Server] KGK [Pošta]