[Home Page]

Co dělala Komora před setkáním geodetů - díl 3

O čem jednalo Představenstvo KGK
Praha, 7. ledna 2015

Při kontrole zápisu z minulého zasedání bylo konstatováno, že dopis na ČÚZK týkající se návrhu KGK na spoluráci s resortem při realizaci jeho záměru zahájit po skončení digitalizace katastrálních map v roce 2017 nové katastrální mapování byl odeslán, ale zůstává zatím bez odpovědi.

Webové stránky komory

Po opravě a doplnění konkrétních údajů zpracovaných na základě listopadového rozhodnutí představenstva byly tyto úpravy provedeny a stránky byly uvedeny do provozu s tím, že další aktualizaci a údržbu si bude představenstvo provádět převážně vlastními silami

Regionální činnost

V listopadu proběhlo „Pražské setkání geodetů“ na Novotného lávce sice s malou účastí, ale bylo velmi zajímavé a pro účastníky přínosné, neboť měli jedinečnou možnost diskutovat s významnými odborníky z Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu.

GeoInfoStrategie

Dne 13. 11. 2014 se uskutečnil seminář Nemofora na téma GeoInfoStrategie v budové ČÚZK v Kobylisích. Byl hojně navštíven, referáty jsou na webu Nemofora ke stažení.

Stav příprav zákona o Zeměměřické komoře

Byla zahájeno jednání na ministerstvu zemědělství s vedením správní sekce a na ministerstvu pro místní rozvoj s vedením legislativně správního odboru a hlavně na odboru stavebního řádu, který na MMR zajišťuje přípravu novely zák. 360/1990. Myšlenka vzniku samostatné Zeměměřické komory novelou zákona 360/1990 Sb. je pro ně nová, ale vesměs chápou důvody, které pro takové řešení existují. O úmyslu prosadit vznik Zeměměřické komory ze zákona byly též informovány obě komory, které na základě zákona 360/1990 Sb. vznikly, tj. Česká komora architektů (ČKA) a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), které nemají proti vzniku třetí komory novelizací zákona 360/1990 Sb. žádné námitky. KGK bude celý legislativní proces pozorně sledovat, bude spolupracovat při řešení dílčích problémů (např. musí být zpracována zpráva RIA, tj. zhodnocení dopadu změn v zákoně 360 na další zákony). Současně je potřeba vést s ČÚZK neustálou diskusi a informovat jej o jednotlivých krocích. KGK se chystá udělat prezentaci pro ten výbor poslanecké sněmovny, kterému bude svěřeno projednání návrhu zákona:

Činnost na rok 2015

Soutěž o technické dílo roku 2014 byla již vyhlášena, podrobná informace je na www.kgk.cz. Zde je též informace o Celoživotním vzdělávání geodetů a Setkání geodetů, které je již tradiční akcí a letošní 12. setkání se uskuteční v červnu v hotelu Grand v Berouně, tj. na stejném místě a se stejným rozsahem jako v minulém roce. Informaci o přesném datu konání a o programu setkání najdete v nejbližší době rovněž na wwww.kgk.cz.

Společná akce organizací

KGK se bude aktivně podílet na pořádání společné akce CAGI, ČSGK, SFDPZ, KS ČR, ČMKPÚ, SDMG a ČGS, která se bude konat dne 13. 5. 2015 v areálu ČVUT v Praze. Další informace o této akci najdete také na webových stránkách KGK.

Představenstvo se bude na svých zasedáních i nadále pravidelně zabývat stavem a činností zástupců KGK na projektu GeoInfoStrategie. Na svých zasedáních bude informováno o činnostech svých zástupců v jednotlivých pracovních skupinách a stavu výstupů z těchto pracovních skupin. Jako prvořadý cíl si klade prosazování kvalitní práce a ověřování jejích výsledků před jejich využíváním v dalším procesu.

V rámci spolupráce se Společností důlních měřičů a goeologů (SDMG) probíhají přípravy na zasedání Prezidia ISM (International Society for Mine Surveying) a na organizaci konference důlních měřičů a geologů v červnu 2015 na Novotného lávce.

Ceny G+K prací

Časopis Zeměměřič požádal KGK o podpoření své aktivity s názvem „Ceny geodetických a kartografických prací“. Text je na www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=4632, kde je dostupná také zajímavá tabulka www.zememeric.cz/anketa-ceny/Kalkulace_hodinove_sazby.xls Tuto tabulku je možné využít pro výpočet nákladů firmy. KGK připraví a rozešle příslušný text s výzvou pro všechny členy KGK, aby tabulku vyplnili.
Představenstvo bylo informováno o problematice v oblasti pozemkových úprav, kde po sloučení pozemkového úřadu a pozemkového fondu do Státního pozemkového úřadu se situace po jmenování nové ústřední ředitelky začíná konsolidovat. Na tom se též podílejí pracovní skupiny složené jak z řad SPÚ a ČÚZK, tak i z odborné veřejnosti.Představenstvo na základě předložených přihlášek rozhodlo pozitivně o přijetí dalších dvou členů do KGK z Jihočeského kraje.

redakce

vyvěšeno: 19.05.2015
poslední aktualizace: 26.05.2015
ID článku: 4718
další informace: www.kgk.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 15-05a06
[Server] KGK [Pošta]