[Home Page]

Potíže insolvenční správkyně s Geodisem Brno

Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 2.4.2015 byla JUDr. Tamara Kropáčová (*1981) z Olomouce ustanovena insolvenční správkyní dlužníka Geodis Brno, s.r.o. Ihned po rozhodnutí soudu o zjištění úpadku a ustanovení insolvenční správkyně písemně kontaktovala JUDr. Kropáčová jednatele dlužníka – Ing. Ladislava Patlicha a Miloše Červenku, prokuristu Mgr. Petra Michka a právního zástupce dlužníka Mgr. Ing. Tomáše Matouška a vyzvala je k předložení seznamu majetku, pohledávek a závazků, jakož i dalších skutečností, které mohou mít dopad na průběh insolvenčního řízení.

Dne 23.4.2015 však insolvenční správkyně obdržela od jednatele Ing. Patlicha přípis, kterým ji sdělil, že jeho funkce jednatele u dlužníka skončila ke dni 13.5.2013 na základě jeho odstoupení a následném projednáním mezi společníky usnesením mimo valnou hromadu. Následně Ing. Patlich podal návrh na výmaz své osoby z funkce jednatele v obchodním rejstříku. Řízení o výmazu však bylo údajně zastaveno, neboť ve stejné době probíhalo u KS v Brně řízení, jímž se bývalý jednatel Ing. Tomas domáhal neplatnosti usnesení o volbě nového jednatele – Ing. Patlicha. Z těchto důvodů jednatel Ing. Patlich sdělil insolvenční správkyni, že není schopen poskytnout součinnost při zjišťování majetku a pohledávek, protože fakticky u dlužníka nepůsobí od roku 2013.

Jednatel Miloš Červenka výzvu insolvenční správkyně převzal 13.4.2015, ale nijak na ni nereagoval. JUDr. Kropáčová si na něj zjistila kontakty a telefonicky i emailem se pokusila zajistit si jeho součinnost. Když už se jí podařilo mu dovolat, buď ji sdělil, že je v zahraničí nebo zrovna nevěděl, zda bude mít čas se osobně dostavit na schůzku do kanceláře insolvenční správkyně. Jelikož se jednatel Geodisu Brno nedostavil a žádnou součinnost neposkytuje, požádala insolvenční správkyně 25.5.2015 o pomoc Krajský soud v Brně.

Dne 17.4.2015 se do kanceláře insolvenční správkyně dostavili za dlužníka Geodis Brno Josef Tomek (účetní) a Mgr. Petr Michek (prokurista, rezignoval na funkci prokuristy ke dni 31.3.2015) a JUDr. Petr Poledník (právní zástupce dlužníka). Tito pánové poskytli některé informace ohledně dlužníka a sepsali o jednání zápis, kde insolvenční správkyně požadovala předložit do 7 dnů listiny nezbytné pro zjištění majetkové podstaty a pro další průběh insolvenčního řízení.

Dlužníkem ji byly předloženy pouze nájemní smlouvy o nájmu nemovitých a části movitých věcí dlužníka, odhad z roku 2014 na nemovité věci zapsané na LV č. 5508 pro k.ú. Židenice, pojistná smlouva a daňové přiznání k dani z příjmu právnických osob za rok 2012 a za rok 2013.

Insolvenční správkyně stále nemá k dispozici seznamy majetku, informace o tom, kde se movité věci nachází a jak jsou zabezpečeny, seznamy pohledávek s uvedením identifikace dlužníků, dlužné částky a doložení listin osvědčující vznik těchto pohledávek tak, aby pohledávky mohly být vymáhány, seznamy vyfakturovaných a nevyfakturovaných částek, které by měly být zaplacené po úpadku, seznamy zaměstnanců společně s pracovními smlouvami, seznam soudních sporů, kde dlužník vystupuje jako žalobce nebo žalovaný, doklady o zaplacení pojistného na movité i nemovité věci, doklady o převodech majetku za poslední 3 roky před úpadkem apod. Dlužník se doposud nevyjádřil ani k jedné přihlášce.

Dne 6.5.2015 insolvenční správkyně telefonicky urgovala Josefa Tomka (účetní), aby neprodleně doložil výše uvedené chybějící doklady, ale účetní Tomek ji sdělil, že má pokyn od jednatele Miloše Červenky, aby insolvenční správkyni sám nic nezasílal.

Vzhledem k tomu, že dlužník ani přes několikeré urgence neposkytl součinnost, ke které je dle insolvenčního zákona povinen, navrhla před několika dny 25.5.2015 insolvenční správkyně insolvenčnímu soudu, aby předvolal dlužníka k výslechu a vyzval jej k prohlášení o majetku.

redakce

vyvěšeno: 28.05.2015
ID článku: 4722
další informace:www.geodis.cz
www.justice.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 15-05a06
[Server] RůznéZajímavosti [Pošta]