[Home Page]

Prohlášení konkurzu na Geodis Brno

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní Mgr. Evou Krčmářovou v insolvenční věci dlužníka: GEODIS BRNO, spol. s r.o., se sídlem Brno, Lazaretní 4298/11a, PSČ 615 00, identifikační číslo 00559709, zastoupeného JUDr. Ing. Tomášem Matouškem, advokátem, se sídlem Hradec Králové, Dukelská 15, PSČ 500 02, o návrhu na povolení reorganizace a způsobu řešení úpadku dlužníka t a k t o:

 I. Insolvenční soud zamítá návrh dlužníka na povolení reorganizace.

 II. Na majetek dlužníka se prohlašuje konkurs.

 III. Prohlášením konkursu přechází na insolvenční správkyni JUDr. Tamaru Kropáčovou, se sídlem v Olomouci, Šantova 719/2, PSČ 779 00, identifikační číslo 72014903, oprávnění nakládat s majetkovou podstatou, jakož i výkon práv a plnění povinností, které přísluší dlužníku, pokud souvisí s majetkovou podstatou.

IV. Insolvenční správkyně vykonává zejména akcionářská práva spojená s akciemi zahrnutými do majetkové podstaty, rozhoduje o obchodním tajemství a jiné mlčenlivosti, vystupuje vůči dlužníkovým zaměstnancům jako zaměstnavatel, zajišťuje provoz podniku dlužníka, vedení účetnictví a plnění daňových povinností.

V. Účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku


V odůvodnění soud mimo jiné uvádí:

Se zřetelem ke všem výše uvedeným okolnostem lze tedy důvodně předpokládat, že návrhem na povolení reorganizace je sledován nepoctivý záměr, i z tohoto důvodu insolvenční soud (v souladu s ustanovením § 326 insolvenčního zákona) dlužníkův návrh na povolení reorganizace zamítl (výrok I.) a v souladu s ustanovením § 149 insolvenčního zákona rozhodl o způsobu řešení úpadku dlužníka konkursem, když konstatoval, že u dlužníka, který návrh na povolení oddlužení nepodal, není přípustné ani oddlužení (výrok II.).

Body III. a IV. výroku se opírají o § 246 odst. 1 insolvenčního zákona a bod V. výroku o § 245 odst. 1 insolvenčního zákona. P o u č e n í:

Proti výroku I. a II. usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení úplného znění tohoto usnesení, k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Brně. Dlužníku a insolvenčnímu správci začíná běžet lhůta k podání odvolání ode dne doručení úplného znění usnesení zvláštním způsobem.

Proti ostatním výrokům usnesení není odvolání přípustné. 

 --------------

Usnesení o prohlášení konkursu z 9.7. bylo v Insolvenčním rejstříku zveřejněno 9.7. ve zkrácené formě a 22.7.2015. i s rozsáhlým odůvodněním.

28.7 obdržel Krajský soud odvolání dlužníka, kde se navrhuje ve výroku I. povolení u dlužníka reorganizace, a výrok II. aby byl zrušen. Bližší odůvodnění odvolání předloží do 7.8.2015.  

redakce

vyvěšeno: 31.07.2015
ID článku: 4748
další informace: www.justice.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 15-07a08
[Server]
Různé
Přečtěte si Zajímavosti
[Pošta]