[Home Page]

Cenný exponát do Galerie platných katastrálních map v Zeměměřiči

Nový přírůstek - Znojmo, vidím tě dvojmo.Čtenář časopisu zaslal redakci další případ hrubého nesouladu platné digitalizované katastrální mapy, který je zvláštní tím, že jde o první zjištěný případ na digitální katastrální mapě (DKM) z roku 2005, která vznikla přepracováním mapy podle Instrukce A z roku 1952.
Všechny body budovy na parcele 441/2 byly zaměřeny geodeticky s přesností KK=3; geometrické určení tvaru a velikosti objektu je správné, ale zákres budovy na mapě otočen kolem jižního rohu o 10o, což způsobilo chyby polohového určení až 8,7 m a tím i chyby v určení výměry sousedních pozemků různého druhu užívání, i když náleží témuž vlastníkovi. Jde o evidentní chybu při výpočtu souřadnic a zobrazení parcely, která by měla být odstraněna katastrálním pracovištěm i bez návrhu vlastníka.

Jedná se odalší případ dokumentující, že mnohá katastrální pracoviště nepoužívají mapovou kompozici katastrální mapy a Ortofota ČR, nabízenou v Nahlížení do katastru nemovitostí, ke kontrole obsahu katastrální mapy v intravilánu před její digitalizací.

k.ú. Znojmo-Louka [793574]
KP Znojmo
DKM (2005) p.č. 441/2 zastavěná plocha a nádvoří
pootočení budovy o 10o způsobující polohové chyby až 8,7 m
vlastnické právo: PENAM, a.s., Brno
Na budově je zapsané zástavní právo.

redakce

Mlýn ve Znojmě

k.ú. Znojmo-Louka [793574]

p.č. 441/2 zastavěná plocha a nádvoří

Mapový list: DKM (2005), KP Znojmo

pootočení budovy o 10o způsobující polohové chyby až 8,7 m

Vlastnické právo: PENAM, a.s., Brno

Link nahlížení do KN:

http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/default.aspx?themeid=3&MarUid=A4AEBF2C%20423135DD%20A5AD9D88%204236F7E7&MarUidi=4236F7E7&MarMiddlePoint=-642137.2649999999%20-1195968.47&MarScale=789

Datum zveřejnění:

27. 9. 2015

vyvěšeno: 27.09.2015
ID článku: 4758
další informace: www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=4477

Z časopisu Zeměměřič č. 15-11a12
[Server] Katastr nemovitostí [Pošta]