[Home Page]

Stanovisko k aplikaci § 88 odst. 2 katastrální vyhlášky

Další přírustek do Stanovisek resortu se tentokrát týká stabilizace hranice - aplikace § 88 odst. 2 KatV.

Dne 20. července 2015 jsme obdrželi Vaše podání označené jako „Podnět na sjednocení postupu KÚ“. V textu podání sdělujete, že se setkáváte s dotazy geodetů na postup podle § 88 odst. 2 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), a s jejich tvrzením, že objednatelé vytyčení požadují označení hranic trvalým způsobem i v situacích, kdy takové označení neodpovídá tomuto ustanovení katastrální vyhlášky. Zároveň vyjadřujete názor, že nedodržení ustanovení § 88 odst. 2 katastrální vyhlášky je akceptovatelné, pokud je takto postupováno na výslovnou žádost objednatele. Samotné nedodržení tohoto ustanovení Zeměměřický a katastrální inspektorát v Plzni nepovažuje za důvod pro nepotvrzení geometrického plánu.

Dále uvádíte, že postupem podle § 88 odst. 2 katastrální vyhlášky bude docházet ke zbytečným rozporům mezi údaji dokumentace a skutečností v terénu.

Upozorňujete také, že v praxi může docházet k situacím, které považujete za absurdní, kdy na výzvu katastrálního úřadu je vlastník povinen podle § 37 odst. 1 písm. b) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), označit nesporné hranice svých pozemků trvalým způsobem, přitom případný vytyčovatel je nucen § 88 odst. 2 katastrální vyhlášky označit lomové body způsobem dočasným. Vlastník je tak nucen označit hranice trvalým způsobem sám po zakoupení hraničních znaků od vytyčovatele, což vnímáte jako rozpor § 88 odst. 2 katastrální vyhlášky s § 37 odst. 1 písm. b) katastrálního zákona.


K tomuto podání vám sdělujeme:
Ustanovení § 88 odst. 2 katastrální vyhlášky je kogentním ustanovením obecně závazného právního předpisu. Nepovažujeme proto za přípustné, aby požadavek objednatele byl akceptován jako důvod pro nedodržení tohoto ustanovení. Je-li v kopii dokumentace o vytyčení resp. v geometrickém plánu vyhotoveném na jejím podkladě (např. pro doplnění souboru geodetických informací o pozemek dosud evidovaný zjednodušeným způsobem) a v záznamu podrobného měření změn zdokumentován postup rozporný s § 88 odst. 2 katastrální vyhlášky, považujeme to za vadu, která brání potvrzení geometrického plánu.

Ověřením výsledku zeměměřické činnosti pro účely katastru na sebe úředně oprávněný zeměměřický inženýr bere objektivní odpovědnost za to, že výsledek zeměměřických činností svými náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům. Označení vytyčených lomových bodů předepsaným způsobem je součástí této zeměměřické činnosti.

Označení lomových bodů hranice podle § 37 odst. 1 písm. b) katastrálního zákona je povinností stanovenou vlastníku nebo jinému oprávněnému. Pokud se vlastník nebo jiný oprávněný rozhodne využít služeb některého poskytovatele služeb v oblasti zeměměřictví, obsah takové služby je předmětem jejich ujednání. Pokud je však předmětem takového ujednání vytyčení hranice podle předpisů pro zeměměřictví a katastr, součástí postupu vytyčovatele je i dodržení § 88 odst. 2 katastrální vyhlášky. Je přitom pouze na úvaze vlastníků sousedních pozemků, nakolik se při plnění povinnosti podle § 37 odst. 1 písm. b) katastrálního zákona přidrží výsledku předaného vytyčovatelem. Jak je patrné z předešlého textu, nevnímáme žádný rozpor předmětného ustanovení katastrální vyhlášky s § 37 odst. 1 písm. b) katastrálního zákona.

Obsahem doručeného podání není informace o poznatku rozdílné praxe katastrálních úřadů v popisované věci. Toto stanovisko přesto v souladu s žádostí zveřejníme na SharePointu pro podporu metodického vedení za účelem sjednocení případného nejednotného postupu katastrálních úřadů. V příštím roce bude Úřad vydávat novelu katastrální vyhlášky, která se bude zbývat mimo jiné vytyčováním hranic pozemků a označováním lomových bodů. V současné době je tato problematika diskutována na setkáních místopředsedy Úřadu s podnikateli působícími v oblasti zeměměřických činností pro účely katastru, které pořádají jednotlivé katastrální úřady. Závěry z těchto setkání se promítnou i do chystané novely vyhlášky.

Ing. Bohumil Janeček, ředitel odboru řízení územních orgánů
ČÚZK-11530/2015-22 / Ing. Kmínek / 2015-09-02

redakce

vyvěšeno: 15.10.2015
ID článku: 4777
další informace: http://zememeric.cz/links/Stanoviska_resortu


Z časopisu Zeměměřič č. 15-09a10
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí Sborník rozhodnutí
[Pošta]