[Home Page]

Čtvrtá novela katastráílního zákona vyšla ve Sbírce zákonů

Včera (6.4.2016) byla rozeslána částka č. 41 Sbírky zákonů, ve které je mimo jiné publikován nový Zákon č. 106/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon).

Ke stažení prostřednictvím Internetu je k dispozici na serveru Ministerstva vnitra na URL:
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=18015

Novela katastrálního zákona je v něm obsažena takřka až na jeho samém konci, v části čtvrté, článku VII.
Je velice stručná a zní:
V § 29 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „nebo pravomocné rozhodnutí o změně hranic obcí“.

Novelizované ust. § 29 odst. 2 KatZ tedy po novele bude znít takto:
K zápisu změny hranice katastrálního území související se změnou hranice obce musí být předložena dohoda obcí, nebo pravomocné rozhodnutí o změně hranic obcí.

Novela řeší ty případy, kdy mezi dotčenými obcemi k žádné vzájemné dohodě nedošlo, a tudíž ani nemohla být realizována navržená změna hranice katastrálního území, pokud souvisela i se změnou hranice obce. Nově bude o takových případech rozhodovat Ministerstvo vnitra, jehož pravomocné rozhodnutí případnou absenci dohody obcí překlene.

Novelizační zákon nabývá účinnosti „prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení“, tj. jestli jsem dobře počítal bude to v pátek, 1. července 2016.
L.N.

Zdroj: Konference Katastr, 7. dubna 2016 16:55

redakce

vyvěšeno: 07.04.2016
ID článku: 4828
další informace:mailman.fsv.cvut.cz/pipermail/katastr/2016/003820.html
gama.fsv.cvut.cz/katastr/
aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=18015


Z časopisu Zeměměřič č. 16-03a04
[Server] Resort ČÚZKKatastr nemovitostí [Pošta]