[Home Page]

Paragrafové znění zákona o České komoře zeměměřičů - 2

V Zeměměřiči 5+6/2016 jsme informovali o dostupném paragrafovém znění zákona o České komoře zeměměřičů (viz Zememeric.cz, ID článku: 4850).

1. čtení novely zákona č. 360/1991 proběhlo 20., 22. 4., 6. 5. 2016 na 44. schůzi PS PČR. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1223). Garanční Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj projednal návrh zákona a vydal 8. 6. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 597/1 (Pozn. red.: obsahuje pro nás nepodstatné pozměňovací návrhy).

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj na své 43. schůzi po odůvodnění JUDr. Janem Blechou, náměstkem ministryně pro místní rozvoj, po zpravodajské zprávě poslance Ing. Jiřího Petrů a po rozpravě, přijal usnesení, kterým:

1. doporučuje PS sněmovní tisk 597 projednat a schválit ve znění přijatých pozměňovacích návrhů:
a) V čl. I uvozovací větě se do výčtu novel doplňuje zákon č. 126/2016 Sb.
b) V čl. I se za bod 18 vkládá nový novelizační bod, který zní:
„… V § 23 odst. 7 písm. c) se slova „dotčená osoba“ nahrazují slovy „autorizovaná osoba“.“.
Následující novelizační body se přeznačí
c) Čl. II (Účinnost) zní:
„Čl. II Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.“.

redakce

vyvěšeno: 15.08.2016
ID článku: 4901
další informace: zememeric.cz/clanek.php?zaznam=4850


Z časopisu Zeměměřič č. 16-07a08
[Server] KGK [Pošta]