[Home Page]

Čerstvá novela Katastrální vyhlášky

Ve středu 29. března 2017 byla rozeslána Částka č. 32 Sbírky zákonů, ve které je obsažena novela katastrální vyhlášky (KatV), jako Vyhláška č. 87/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška). Novela nabývá účinnosti dnem 1.4.2017 (tj. v sobotu).

Novelu KatV (resp. stejnopis Částky č. 32 Sbírky zákonů) si lze stáhnout z URL: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=38200


Cituji z důvodové zprávy k novele KatV: Způsob využití pozemku hřbitov, urnový háj se v souladu se zákonem o pohřebnictví nahrazuje termínem pohřebiště.
ČÚZK má ve své působnosti schvalování standardizovaných jmen geografických objektů. Vážně mi chcete tvrdit, že pozemek, na kterém se podle zákona o pohřebnictví nachází pohřebiště, se standardně nazývá pohřebiště? Že se kvůli tomu musí změnit označení způsobu využití, které je historicky zažité? Samotný zákon používá i termín provozovatel hřbitova a hřbitov od pohřebiště nijak explicitně neodlišuje (jedná se víceméně o synonyma, ale chápu, že specialisté v oboru pohřebnictví mají třeba své specifické důvody pro použití slova pohřebiště). Nač je taková jazyková hyperkorektnost v katastrální vyhlášce? Jak a komu to pomůže? Ve spisovné i hovorové češtině má výraz hřbitov drtivou převahu nad slovem pohřebiště, kterým by normální člověk označil spíše nějaké archeologické vykopávky.

Starý židovský hřbitov v Praze-Josefově. Olšanské hřbitovy. Vyšehradský hřbitov. Národní hřbitov Terezín. Tisíce dalších hřbitovů. Hřbitovní kvítí (pozn. pro autora mnou kritizované změny: to je název básnické sbírky Jana Nerudy, viz učebnice Českého jazyka a literatury pro základní školy). Měly by se správně všechny přejmenovat? Mám za to, že zrovna pojem hřbitov si zasluhuje alespoň trochu úcty.
Hanba všem, kteří tuto zbytečnou změnu ve vyhlášce způsobili a všem, kterým je to jedno.
Jan Šafář

Diferenční znění je na stránkách cuzk.cz
http://www.cuzk.cz/Aktuality-resort/2017/20170329-vyhlaska-c-87-2017-Sb/KV-diferencni-zneni-final.aspx

Zdroj: diskuze v Konferenci KATASTR - http://mailman.fsv.cvut.cz/pipermail/katastr/2017/thread.html

Platné znění vybraných ustanovení vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), s promítnutím navrhovaných změn dostupné na https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNAJJFALPR (souboru dopište příponu .docx)

Vypořádání připomínek na www.zememeric.cz/pdf/2017-novela-KatV-prip.pdf

redakce

vyvěšeno: 29.03.2017
ID článku: 4960
další informace:aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=38200
www.cuzk.cz/Aktuality-resort/2017/20170329-vyhlaska-c-87-2017-Sb/KV-diferencni-zneni-final.aspx
www.zememeric.cz/pdf/2017-novela-KatV-prip.pdf


Z časopisu Zeměměřič č. 17-03a04
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí Různé
Přečtěte si
[Pošta]