[Home Page]

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU APG

Představenstvo Asociace podnikatelů v geomatice, z.s. (původním názvem Česká komora zeměměřičů, z.s.), se sídlem Novotného lávka 200/5, Staré Město, 110 00 Praha, IČ 61385751, spolku zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle L, ve vložce 1359 (dále jen „APG“) v návaznosti na změny stanov schválené dne 8. ledna 2018 tímto svolává na den 12. února 2018 od 10.00 hodin valnou hromadu APG, která proběhne na adrese Novotného lávka 200/5, Staré Město, 110 00 Praha, sál 418.

Program jednání valné hromady je následující:
1. Zahájení valné hromady - ověření usnášeníschopnosti, volba předsedajícího valné hromady, zapisovatele a skrutátorů
2. Představení cílů APG a jejich odsouhlasení
3. Schválení volebního řádu
4. Volby členů představenstva a volby členů dozorčí rady
5. Vyhlášení výsledků voleb
6. Všeobecná diskuse
7. Ukončení valné hromady

Ke svolané valné hromadě doplňuje představenstvo následující informace:
Dle článku 6.3.6 a 7.2.6 platných stanov APG musí kandidát na člena představenstva nebo dozorčí rady své rozhodnutí kandidovat do představenstva či dozorčí rady doručit v písemné formě do sídla APG nejpozději do 15 dnů před konáním valné hromady, jinak se k jeho kandidatuře nepřihlíží. Jména přihlášených kandidátů zveřejní představenstvo nejpozději 5 dnů před konáním valné hromady na internetových stránkách www.apgeo.cz.
Právo hlasovat na valné hromadě náleží dle článku 5.3.2 platných stanov pouze těm kmenovým členům APG, kteří nejsou v době konání valné hromady v prodlení s úhradou členského příspěvku.
Členský příspěvek za rok 2018 je třeba uhradit do 31. ledna 2018, a to na účet APG vedený u ČSOB a.s., číslo účtu 476755863/0300. Kmenoví členové jsou pak povinni ve stejné lhůtě předložit představenstvu svou poslední schválenou účetní závěrku či další potřebné doklady vyjmenované v odst. 2.1. platných stanov potřebné pro ověření výše členského příspěvku a zařazení do příslušné volební skupiny.
V Praze, dne 12. ledna 2018

Ing. Jan Fafejta, předseda představenstva

vyvěšeno: 17.01.2018
ID článku: 5038
další informace: www.kgk.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 18-01a02
[Server] Z domovaKGK [Pošta]