[Home Page]

Co přinese řízení kvality v zeměměřictví?

Celý stavební sektor prodělal v posledních deseti letech významné změny, ze kterých nebyly vyloučeny ani inženýrský sektor a také ani zeměměřictví. Pouze částečným nasazením vnitřně provozních struktur se podařilo většině měřických kanceláří přizpůsobit se změněným požadavkům a tak mohly dále obstát na trhu. V dalším se proto bude pojednání zabývat naznačenými problémy změněných podmínek, a to z hlediska použití současné řady norem DIN EN ISO 9000 v souvislosti s jejími výhodami i nevýhodami. To také bude jádrem následující diskuse, doplňované příklady z praxe.

Zeměměřictví v proměnách času

Se změnami stavebnictví v posledních deseti letech se také dále vyvíjely a měnily úkoly a požadavky na zeměměřictví. Klasický geometr, který byl ještě před padesáti lety označován aristokratem staveniště, existuje nyní pouze v hlavách starší generace. Celou měřicí techniku, její obsluhu a postupy měření ovlivnil zejména rozvoj elektroniky a měřické umění se stává historií. Dřívější konzervativní chování zeměměřictví se někdy těžko přizpůsobovalo novým podmínkám a nyní je nutno vykonat podstatné změny a optimalizaci v kratším časovém úseku. Je to nutné zejména pro zachování a upevnění pozice na trhu. Pouze cílená opatření vedou k úspěchu, a to zejména:

Dosud nebylo nutné se takovými otázkami zabývat "denně", avšak jiný je už pohled do budoucnosti. Změny v zemských zákonech o zeměměřictví připouštějí např. v souvislosti s nasazením družicové techniky, že trvalá stabilizace bodů bude ve většině případů zbytečná. Stavební firmy a konzultanti si zvyšují počet vlastních měřických skupin, katastrální úřady berou k zaplnění veřejného rozpočtu rozmnožené úkoly vnějších služeb a dosavadní měřicko-technické výsostné oblasti chátrají. Jak se pak může měřická kancelář přizpůsobit, otevírat si nové oblasti úkolů a současně snižovat vnitroprovozní náklady? Tato komplexnost úkolů a s tím spojené plnění strategických a operativních požadavků musí být dnešním podnikatelem současně bráno v úvahu tak, aby netrpěly vlastní denní povinnosti. Tím se dostáváme opět ke dříve zmíněným opatřením, která vytvářejí předpoklady pro optimální podnikové řízení. Při dnešních provozně hospodářských a provozně strategických požadavcích je třeba nejprve splnit vlastní úkoly ze včerejška. Je totiž nezbytně nutné dosáhnout objektivního poznatku, co se v podniku za posledních pět let změnilo (počet objednávek, objem objednávek, práce/personál/čas, objem investic, vlastní kapitál apod.). Všechny tyto faktory podávají pohled na minulost a současně na změny podniku. Takový přístup vyžaduje nástroje analýzy a prostředky, které by ukázaly, co přinášejí současné přístupy a současně umožnily další vývoj procesů uvnitř podniku.

Analýza procesů a struktur DIN EN ISO 9000

Jak je pak třeba s takovými prostředky provádět analýzu? V odborné literatuře jsou uvedeny různé prostředky, které se týkají analýzy vnitřních podnikových struktur a procesů. Každý spolupracovník je v rámci cílené ankety dotazován na jeho skutečnou činnost. Užité programy a formuláře mohou také odpovědět na otázky, jak jsou využívány přístroje, hardware a další pomůcky. Po shromáždění těchto údajů jsou všechna data vyhodnocena a vznikají skutečné podnikové procesy, které je třeba diskutovat a optimalizovat. Každý spolupracovník se podílí na vzniku nových procesů a přináší do celé analýzy další know-how v dokumentaci. Je to tedy dokumentace vlastních firemních znalostí, kde jsou stanoveny zodpovědnosti a různá vnitropodniková rozhraní apod.

Nyní přichází k využití DIN EN ISO 9000, umožňující jednoduché a trvalé zacházení a pokračování analýz dříve shromážděných dat a procesů. Norma je vybudována s orientací na proces a bere ohled na hlavní údaje analýzy, kde jsou současně uvažovány jednotlivé faktory a celkový obraz analýzy je pak normovaně zaokrouhlován. Řeč je o víceúčelovém prostředku DIN EN ISO 9000, kterým norma skutečně je. S novelou normy ke konci roku 2000 je nyní možno užít definovaný prostředek, lehce porozumět zacházení a současně optimalizovat interní firemní obchody. Je získán rovněž prostředek, kterým lze všechny podnikově hospodářské, strategické a operativní procesy uspořádat, shromáždit a analyzovat a pak vytvořit potřebné závěry. Pokud jde o chyby (chybné vytyčení pozemku apod.), vede "filozofie chyb" DIN EN ISO 9000 řady účinně k minimalizaci chyb, kde možnosti vzniku budoucích chyb jsou mechanismem zkoušek redukovány, zejména prostřednictvím znalosti příčin vzniku dosavadních chyb.

Jaké výhody a nedostatky tedy nabízí norma pro užití v zeměměřictví? Jako přednosti je třeba zejména jmenovat:

Samozřejmě přináší použití normové řady nejen výhody, ale i negativní hlediska, která vyvstávají při zacházení s řadou DIN EN ISO 9000:

Pro vyloučení těchto negativních hledisek se nabízí pomoc poradce QM, který může poskytnout objektivní pomoc při zavádění takového systému a tak minimalizovat s tím spojené náklady. S ohledem na to, že tento poradce pracuje jako externista, je také lépe akceptován spolupracovníky. Takové přijetí a s ním spojená otevřenost je pak významným předpokladem pro uvedení procesu do života ze strany spolupracovníků.

Pro ilustraci je možno uvést také příklad zavedení celého systému do praxe jedné inženýrské kanceláře, ve které byly měřeny před a po zavedení systému následující faktory:

S pomocí zavedeného QM systému byla po zaváděcí fázi rozšířena tato potenciální zlepšení:

Je samozřejmé, že zavedení celého systému přináší rovněž zvýšení dokumentace, nicméně se zavedení celého systému, s přihlédnutím k uvedeným údajům, vyplatí.

Na budoucnost orientované vedení podniku

Pro strategickou budoucí orientaci podniku je nutný rovněž prostředek optimalizující vlastní procesy. V budoucím, stále se měnícím stavebním sektoru, bude dále přibývat komplexnosti procesů tak, že nejméně podnikově hospodářské předpoklady musejí být optimálně konfigurovány a v operativní obchodní oblasti musejí být využity všechny nezbytné zdroje. Jestliže zdůrazníme problémy rozhraní a nejasnosti v rámci procesu, pak to jsou jistě první faktory pro provedení systémové optimalizace. Rozhodnutí, zda je možno tuto optimalizaci uskutečnit bez a nebo s použitím DIN EN ISO 9000, zůstává na rozhodnutí každému podniku. Podnikově hospodářský obchod vytváří rozcestí pro budoucí rozvoj podniku.

Shrnutí a výhled

DIN EN ISO 9000 nabízí, jak bylo řečeno již dříve, víceúčelový prostředek při optimalizaci vnitropodnikových struktur a procesů. Důležité údaje podnikového hospodářství umožňují analýzu a zlepšení průběhu procesů a s tím spojenou minimalizaci výdajů. Změny stavebního sektoru v průběhu minulých let eliminovaly některé klasické oblasti úkolů, jiné však vyvstaly. Pro včasnou přípravu na nové podmínky trhu změnami pro budoucí rozvoj podniku je nutné analyzovat všechny důležité faktory. Řada norem DIN EN ISO 9000 nabízí tedy pro každý podnik mnoho možností a potenciálu pro řízení podniku orientované na budoucnost a nepotřebuje přitom žádnou přehnanou byrokracii.

Volker STAHL
Z časopisu AVN. Allg. Vermess.-Nachr, roč. 109, č. 5 (2002)
přeložil pro Novinky zeměměřické knihovny 3/2002 (VÚGTK)
P. Vyskočil (zkráceno)

vyvěšeno: 16.12.2002
poslední aktualizace: 23.12.2002
ID článku: 538


Z časopisu Zeměměřič č. 02-11
[Server] GeodézieNZK [Pošta]