[Home Page]

Poslankyně Nedvědová a zeměměřičství

Poslankyně Nedvědová

Naše redakce soustředila proslovy poslankyně Nedvědové v PS k některým zeměměřickým zákonům a pokusila se zmapovat její poslaneckou práci v našem oboru. Ing. Veronika Nedvědová (*18. 9. 1962) byla do PS PČR zvolena za Pardubický volební kraj již 2. volební období. Je členka Petičního a Zemědělského výboru.

Katastrální zákon

19. schůze (30. 11. - 21. 12. 1999)

54. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí ČR (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., a zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením /sněmovní tisk 430/ - prvé čtení, část č. 168 (3. 12. 1999)

Poslankyně Veronika Nedvědová: "...v roce 1993 byla na základě usnesení vlády zpracována koncepce digitalizace katastru nemovitostí. V rámci této koncepce je převáděn katastrální operát z klasických informačních médií do podoby zpracovatelné informační technikou. Mělo by také dojít k odstranění problematické zjednodušené evidence.

Předkládaná novela katastrálního zákona řeší vytvoření právního rámce právě pro převod údajů katastru do digitální formy. Tato potřeba byla mimo jiné zmiňována v hodnotící zprávě EU v kapitole zemědělské politiky.

Dalším aspektem je i slučitelnost právní úpravy v katastrálním zákonu se směrnicí č. 95/46 Evropského parlamentu a Rady ze dne 24. října 1995 ... Celkově se jedná o potřebnou technickou normu, a proto doporučuji sněmovně, aby propustila návrh novely katastrálního zákona do druhého čtení, a navrhuji projednání v zemědělském výboru."

22. schůze (22. 2. - 10. 3. 2000)

25. - druhé čtení, část č. 129 (24. 2. 2000)

VN: "...Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny po... zpravodajské zprávě Veroniky Nedvědové a po rozpravě doporučuje PS vládní návrh zákona... schválit ve znění pozměňovacích návrhů."

O Zeměměřické komoře

21. schůze (18. - 28. 1. 2000)

64. Návrh poslance Zdeňka Koudelky na vydání zákona o Zeměměřické komoře (sněmovní tisk 411) - prvé čtení, část č. 225, části č. 227-228 (26. 1. 2000)

VN: "...předložený návrh pana poslance Zdeňka Koudelky na vydání zákona o Zeměměřické komoře je pokusem o vytvoření nové právnické osoby jako subjektu samosprávy zeměměřičů. Návrh zákona mimo jiné upravuje některé podmínky výkonu zeměměřických činností, způsob a podmínky udělování autorizace. V současné době jsou podmínky definovány v zákonu č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví. Návrh si klade jako jeden z cílů lepší kontrolu v oblasti inženýrské geodezie..."

VN: "...opakuji svůj návrh, který jsem přednesla ve své zpravodajské zprávě, a to ten, že navrhuji tento návrh zákona vrátit předkladateli k dopracování."

O zeměměřictví

28. schůze (17. - 27. 10. 2000)

15. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 120/2000 Sb., a zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 699) - prvé čtení, část č. 247 (25. 10. 2000)

VN: "...předkládaná novela si klade za cíl upravit nově podmínky pro podnikání fyzických osob v zeměměřických činnostech. Platná právní úprava váže udělení úředního oprávnění k ověřování výsledků zeměměřických činností na splnění podmínek v zákoně stanovených. Jedna z podmínek - občanství ČR - není v souladu s právem Evropského společenství a se směrnicí Rady č. 89/48 EEC a se směrnicí Rady

č. 92/51 EEC, které byly schváleny 18. 6. 1992. Proto bylo tuto podmínku potřeba ze zákona vypustit.

Předložená novela dále stanoví podmínky přezkoušení žadatelů o udělení úředního oprávnění k ověřování výsledků zeměměřických činností. Nově se zpřesňuje problematika porušení pořádku na úseku zeměměřictví a vstup na pozemky. Předkládaná právní úprava přináší i další drobné legislativní úpravy.

Nově navrhovanou úpravu považuji za potřebnou a navrhuji postoupit projednání této novely do druhého čtení. Navrhuji k projednání v ZV..."

O pozemkových úpravách

38. schůze (18. - 21. 9. 2001)

30. Návrh poslanců Zd. Stránské a dalších na vydání zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů a nálezů Ústavního soudu (sněmovní tisk 948) - prvé čtení, části č. 66-67 (19. 9. 2001)

VN: "...Předkládaná norma si klade za cíl s ohledem na potřeby praxe upravit existující nedostatky v zákoně z roku 1991. Návrh upřesňuje postup v závěrečných fázích pozemkových úprav včetně konečného projednání návrhu s vlastníky a dotčenými orgány a organizacemi. Je zde také věcně vymezen rozsah povinností státu v procesu PÚ.

Jedním z hlavních důvodů předložení zákona je změna v postavení pozemkových úřadů v rámci reformy veřejné správy. Soustava pozemkových úřadů v současné době koresponduje s uspořádáním institucí, se kterými pozemkové úřady nejvíce spolupracují. Jedná se především o katastrální úřady a Pozemkový fond. Protože dosavadní fungování pozemkových úřadů končí nejpozději ukončením činnosti okresních úřadů, jeví se navrhované řešení jako logické, které nenaruší chod pozemkových úřadů a nevyžádá si další finanční prostředky ze státního rozpočtu. Tento bod spatřuji jako stěžejní, a přestože mám výhrady k některým navrhovaným změnám v řízení o pozemkových úpravách, které budu navrhovat ke změně, pokud tento zákon projde do druhého čtení, navrhuji postoupit předložený návrh do druhého čtení a přikázat k projednání zemědělskému výboru."

O zeměměřických a katastrálních orgánech

6. schůze (9. 10. 2002)

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 54/ - prvé čtení, projednávání (9. 10. 2002)

VN: "... v návrhu zákona... se jedná především o změnu vnitřního uspořádání v rámci ČÚZK. Jedná se o rozšíření počtu 7 účetních jednotek na 14, v podobě katastrálních úřadů s územní působností v rozsahu kraje. Působnosti pracovišť těchto katastrálních úřadů zůstanou v rozsahu současných okresů a budou tak korespondovat s rozsahem působnosti a pracovišť Pozemkového fondu.

Další součástí návrhu je vyjmutí vedení centrální databáze KN z působnosti ZÚ a převedení do působnosti ČÚZK. Tento přesun znamená jasnější vymezení působnosti ZÚ. S tímto vymezením souvisí i uvedené kompetenční úpravy ve správě státních mapových děl. Navrhované změny nejsou v rozporu s právem Evropského společenství a navrhovaná novela nebude mít dopad na státní rozpočet. Vzhledem k uvedeným skutečnostem doporučuji PS propustit předložený návrh do druhého čtení a navrhuji přikázat ho k projednání v ZV..

pozn.: Během 2. volebního období hlasovala V. Nedvědová v 73 % všech hlasování. Ve 24 % se zdržela a necelé 3 % byla nepřítomna. V 1. volebním období byl poměr (v %) 69 : 13 : 18 .

Zdroj: www.psp.cz

(zs)

vyvěšeno: 16.12.2002
poslední aktualizace: 18.12.2002
ID článku: 540


Z časopisu Zeměměřič č. 02-11
[Server]
Katastr nemovitostí
Geodézie Pozemkové úpravy
[Pošta]