[Home Page]

Dotaz do Vševědny: Otázky zápisu GP na KÚ

Zhotovili jsme GP pro vyznačení budov, obnovení parcel ze ZE a rozdělení parcel (vše v jednom GP). Při zápisu tohoto GP však KÚ tvrdil, že jej lze zapsat pouze celý, nikoliv po částech, tj. že pokud bude objednatel chtít zapsat nejprve jednu z budov, musí zapsat všechny najednou. U rozdělení parcel však zástupce KÚ tvrdil, že stačí k zápisu přiložit listiny k jednomu rozdělení a budou zapsána všechna (na LV stávajícího vlastníka). Problém byl i v tom, že parcely obnovované ze ZE byly různých vlastníků. Postupuje KÚ správně, když odmítá provést zápis změn jen z toho důvodu, že vlastník nedodal listiny potřebné k zápisu všech změn vyznačených na GP?

Jiří Huráb, Geodézie ČR

K dotazu především uvádím, že GP se sám o sobě do KN vůbec nezapisuje. GP má být jen součástí nějaké listiny, která je vlastním podkladem pro zápis do KN.

Vůbec neznám konkrétní případ, ale mohlo by se např. jednat o § 5 odst. 2 zák. č. 344/1992 Sb. (katastrální zákon): "Má-li být část pozemku sloučena do pozemku sousedícího nebo má-li z více částí vzniknout nový pozemek, je přípustné též označení převáděné části pozemku v listině písmenem malé abecedy s odkazem na geometrický plán, kterým je vymezena, pokud z listin předložených pro zápis do katastru vyplývá realizace všech nezbytných změn právních vztahů podle takového geometrického plánu."

Zákon tady předpokládá použití označení z GP jedině tehdy, jsou-li realizovány (tj. listinami doloženy) všechny zamýšlené změny a není rozhodující, zda se jedná o listiny "vkladové" nebo "záznamové". V praxi existuje mnoho příkladů, kdy GP je technicky zcela bezvadný a přitom je pro skutečně realizovaný právní úkon zcela nepoužitelný (např.: slučuje části pozemků s rozdílným právním režimem, nebo vlastník nerealizuje všechny právní úkony nezbytné k realizaci plánu). Je proto žádoucí, aby zhotovitel GP vlastníka důkladně o jeho záměrech vyzpovídal a poskytl mu náležité poučení o potřebné posloupnosti dalších kroků.

Ve fázi zápisu do KN již zhotovitel GP do vztahu s KÚ nevstupuje. Vlastník by se měl však dozvědět od KÚ zdůvodnění, proč zápis nelze vykonat (buď z rozhodnuti KÚ ve věci povolení vkladu, nebo z vyrozumění KÚ o nemožnosti vykonání záznamu).

Určitou výjimku také stanoví § 34 odst. 3 vyhlášky 190/96 Sb. pro GP vyhotovené k uskutečnění rozsáhlých změn (byly míněny např. speciální liniové stavby - komunikace), předpokladem takového postupu pak je existence pravomocného rozhodnutí o využití území ve smyslu stavebního zákona (a samozřejmě nesmí být na překážku eventuální střet právních režimů). Obecná odpověď tedy může být, že postup KÚ může být zcela důvodný. Konkrétní zdůvodnění může však poskytnout ke konkrétnímu případu jen konkrétní katastrální úřad, a to navrhovateli změny.

Rozsáhlé GP jsou pro objednatele vždy ošemetné, neboť si většinou neuvědomují, že pro jejich realizaci budou muset soustředit třeba i značný počet listin, nebo učinit několik právních úkonů.

Zdroj: konference KATASTR, r. 2000
www.zememeric.cz/konference

Lumír Nedvídek

vyvěšeno: 16.12.2002
ID článku: 553


Z časopisu Zeměměřič č. 02-11
[Server] Katastr nemovitostí [Pošta]