[Home Page]

Nové možnosti geografického informačního systému MISYS - propojení s digitálním modelem terénu ATLAS

Geografický informační systém MISYS je produktem, který využívají pro řešení svých úkolů centrální orgány, města, obce, správci technického vybavení, projektanti pozemkových úprav, urbanisté, geodeti a další specialisté a subjekty. Firma GEPRO spol. s r.o. má již historicky - ještě z dob rozkvětu operačního systému MS-DOS, vyřešeno propojení s digitálním modelem terénu (DMT) ATLAS stejnojmenné firmy. Toto propojení bylo dosud využíváno zejména pro tvorbu vrstevnicového plánu v systémech MISYS a KOKEŠ. Do nové verze 6 systému MISYS bylo implementováno kvalitativně nové propojení se systémem DMT ATLAS. Možnost tvorby vrstevnic zůstala zachována v dosavadním rozsahu a přibyly další významné možnosti, zejména

Podrobnější popis těchto nových možností je uveden v následujícím textu. Polohopis, hypsometrie, profil terénu

Tvorba podélných a příčných profilů

Tuto funkci využijí nejen projektanti a geodeti, ale každý odborník, který potřebuje zobrazit průběh terénu např. v ose komunikace, v trase vedení technického vybavení nebo třeba v trase cyklistické stezky. Funkce pracuje jednoduše - trasa se zadá zvoleným způsobem v systému MISYS a systém DMT ATLAS zobrazí na obrazovce či vrátí patřičný podélný profil nebo příčné profily do zvoleného výkresu v systému MISYS. Pochopitelně je možné pohrát si s nastavením parametrů vytvářených profilů nebo použít přednastavené hodnoty. Profily typické pro danou lokalitu lze například zahrnout do projektu systému MISYS jako jedno z témat.

Vizualizace a prezentace sklonových a výškových poměrů

Vrstevnicový plán nebývá často příliš názorný. Zejména pro účely nejrůznějších prezentací, ať již pro odbornou či laickou veřejnost, je výhodné plasticitu terénu dokumentovat škálou odstínů (jednobarevně) nebo barevnou škálou, tzv. hypsometrií. Hypsometrii je možné zobrazit jako ostrou (barevně odstupňované intervaly) nebo plynulou (barva se mění spojitě). Konečný efekt je možné doplnit nastavitelnou volbou osvětlení terénu. Pokud jsme se zobrazením spokojeni, můžeme výsledek přenést do systému MISYS jako barevný rastr, který lze opět zahrnout do projektu systému MISYS.

Vizualizace a prezentace hodnot fyzikálních veličin

Systém MISYS není určen pouze k práci s mapami. Řada aplikací je i z oblasti geologie, životního prostředí apod., kde je možné některé veličiny, v geologii např. mocnosti slojí, v oblasti životního prostředí např. koncentrace škodlivin, zobrazit jako třetí souřadnici pro daná místa měření nebo polohu vrtu. Zde se ihned nabízí využití propojení systémů MISYS a ATLAS pro zpracování a vizualizaci takovýchto veličin a jevů. S výhodou využijeme hypsometrie, ať již ostré nebo plynulé. Zpracování dat je analogické jako u výškopisu a jedná se vlastně jen o jiné využití funkcí pro vizualizaci sklonových a výškových poměrů.

Prostorové pohledy na terén Prostorový pohled na terén

Tato nová funkce slouží k řešení úloh spojených s potřebou prostorového pohledu na terén. Zadání funkce je klasické, tedy v systému MISYS stanovíme souřadnice stanoviště (pozorovatele) a souřadnice cíle. Důsledky změn v tomto zadání (i plynulé) je možné okamžitě vidět v současně otevřeném okně systému DMT ATLAS. Uživatelé systému MISYS funkce využijí např. ve spojení s ortofotomapou, jak ostatně vidíme na obrázku. Pokud máme připravena vhodná 3D data, je potom možné v systému MISYS pracovat např. i s modelem města, včetně prostorového zobrazení budov. Geodeti, kteří připravují pro své zákazníky prostorová data, tuto funkci jistě využijí k prostorovému pohledu na výsledky svých měření, tedy např. k ověření splnění zadání zakázky. Opět připomínáme, že vybrané pohledy lze uložit jako barevný rastr a ten využít v projektu systému MISYS. Připusťme, že prostorové pohledy na terén jsou nejen profesně mnohostranně využitelné, ale i efektní a krásné. Například simulace přeletu spravovaného území ve vrtulníku si získá téměř každého.

Závěr

Při vývoji nového propojení měli jeho autoři na zřeteli skutečnost, že uživatelé informačních systémů často nebývají počítačoví odborníci, ale profesní specialisté. Ovládání funkcí je tedy řešeno i s ohledem na tuto skutečnost. Dodejme, že výše popisované propojení se systémem ATLAS je implementováno v rámci produktové řady firmy GEPRO, tedy především systémů MISYS, KOKEŠ, PROLAND a UPLAN.

Reklamní článek firmy:

GEPRO, spol. s r. o.
Štefánikova 52, 150 00 Praha 5
tel.: 257 089 811, fax: 257 089 838
http://www.gepro.cz
gepro@gepro.cz

Ukázková data jsou majetkem Institutu městské informatiky hl. m. Prahy.

Tomáš Mandys a Vojtěch Zvěřina

vyvěšeno: 24.04.2003
ID článku: 735


Z časopisu Zeměměřič č. 03-04
[Server] GISSoftware [Pošta]