[Home Page]

Dělení pozemku

č.b.Y X
759149.461065828.03
759192.271065828.52
759184.881065833.63
759146.581065835.33
759180.841065839.99
759145.071065844.32
759178.721065848.48
759146.201065854.26
759178.911065857.36
759150.421065863.53
759180.261065867.59
759156.001065872.41
759185.071065876.46
759160.431065880.32
759192.191065882.05
759202.771065888.42
759213.411065896.65
759220.961065903.84
759225.501065911.41
6759244.771065872.82
7759228.681065920.98
51759229.491065831.62
52759219.241065864.80
68759199.161065822.77
84759153.761065821.29
108759074.751065832.99
109759163.701065890.16
166759103.841065821.27
167759080.701065817.86
zadani
Zadanou parcelu č. 235 rozdělte:

  1. podle výměr,
  2. podle cen.

Pro obě části zadání navrhněte od jihovýchodního rohu parcely č. 235 novou přístupovou cestu o šířce 3 m, která zpřístupní všechny nově navržené pozemky. Cesta bude rovnoběžná s jižní hranicí parcely č. 235.

Ad a) První díl P1 oddělte v západní části parcely č. 235 tak, že nová hranice bude vycházet z bodu č. 52 směrem na jih k nové cestě a tuto cestu zároveň ukončí. Výměra pozemku P1 = 1 240 + ČZ [m2]. Zbylou část parcely č. 235 rozdělte na dvě části P2 a P3 v poměru výměr 2 : 3. Menší výměra bude v západní části, větší výměra bude ve východní části. Nová hranice bude rovnoběžná se spojnicí bodů č. 51 a 52.

Ad b) První díl C1 oddělte v západní části parcely č. 235 tak, že nová hranice bude vycházet z bodu č. 52 směrem na jih k nové cestě a tuto cestu zároveň ukončí. Cena pozemku C1 = 4 000 - 2x ČZ [Kč]. Zbylou část parcely č. 235 rozdělte na dvě části C2 a C3 v poměru cen 2 : 3. Pozemek s nižší cenou bude v západní části a pozemek s vyšší cenou ve východní části. Nová hranice bude rovnoběžná se spojnicí bodů č. 167 a 108.

Pro obě části zadání určete souřadnice bodů na nových hranicích tak, že se výsledná výměra nebude lišit od navrhované o více než 2 [m2] a výsledná cena se nebude lišit od navrhované o více než 10 Kč. Vypočtěte výměry a ceny jednotlivých dílů a parcel. Sestavte výslednou bilanci nových parcel P1-3 a C1-3.

Zadání: WinKokeš nebo Ustation. Seznam souřadnic u2.stx, linie BPEJ nemají čísla bodů.

Postup řešení

ad a)

  1. Nejprve oddělíme výměru P1. Z bodu 52 vedeme přímku směrem na jih a určíme průsečík (bod č. 1001) se stranou 7, 109. Vypočteme plochu této parcely P1' (52, 1001, 7, 6, 52). Rozdíl výměry dP = P1 - P1' a z přibližně pravoúhlého trojúhelníka, jehož jednu stranu tvoří body 52 a 1001 vypočteme požadovaný posun bodu 1001.
  2. Znovu vypočteme výměru P1, pokud je rozdíl od požadované výměry > 2 m2, postup podle bodu 1 opakujeme.
  3. Nová cesta v jižní části. Vytvoříme rovnoběžky se stranami 108, 109 a 109, 7 ve vzdálenosti 3 m směrem na sever. Vypočteme průsečíky těchto rovnoběžek se stranami 108, 167 (1002) a 52, 1001 (1003) a i průsečík těchto rovnoběžek (1004).
  4. Z bodu 84 (v prvním kroku totožný s bodem 1006) vedeme rovnoběžku se stranou 51, 52 a určíme průsečík s novou cestou (1005). Vypočteme výměru těchto dvou částí P2' a P3'. Z celkové výměry P2'+P3' určíme požadované výměry P2 a P3 podle poměru 2 : 3.
  5. Vypočteme rozdíl výměry dP2 = P2 - P2'. Z přibližného pravoúhelníka, jehož jednu stranu tvoří body 1006 a 1005 vypočteme potřebný posun této strany a určíme nové body 1005 a 1006.
  6. Znovu vypočteme výměry P2 a P3. Pokud rozdíl dP2 > 2 m2 opakujeme postup podle bodu 5.

ad b) Postup je velmi podobný s tím rozdílem, že u všech nových hranic musíme určovat i průsečíky s liniemi BPEJ a počítat ceny jednotlivých dílů podle cen. Cesta se tvoří stejným způsobem jak je popsáno v bodě 3. Potřebné posuny počítáme z rozdílu cen. Pro C1 je posun

z trojúhelníka, kde l3 a l4 jsou dílčí úseky nové hranice v oblasti s cenou 3 Kč/m2 a 4 Kč/m2. Pro C2 nebo C3 je posun

z přibližného pravoúhelníka, kde l4 a l5 jsou dílčí úseky nové hranice v oblasti s cenou 4 Kč/m2 a 5 Kč/m2.

Tímto vám představujeme zadání úlohy z pozemkových úprav, kterou řeší studenti 5. ročníku FSv ČVUT. Navržený postup řešení vás nasměruje k výsledku a pokud to pro vás bude dostatečnou výzvou a s úlohou se poperete, zkuste poslat výsledek do redakce. Ze správných odpovědí vylosujeme výherce zajímavých odměn. Ostatní účastníci této soutěže si aspoň mohou uvědomit šíři záběru oboru G+K a úloha pro ně bude podnětem k opakování (...celoživotní profesní doškolování - CPD).

(red)

vyvěšeno: 20.05.2003
ID článku: 760


Z časopisu Zeměměřič č. 03-05
[Server] Pozemkové úpravy [Pošta]