[Home Page]

Studijní obory k problematice GIS na vysokých školách v ČR

Příspěvek Leny Halounové a Růženy Zimové z katedry mapování a kartografie Stavební fakulty ČVUT, který byl prezentován začátkem října 2002 na konferenci MIS/UDMS v Praze, obsahuje přehled studijních oborů k problematice GIS na 15 (veřejnoprávních) vysokých školách, zahrnujících 29 fakult, přibližně 65 studijních programů a 85 studijních oborů.

V přehledu jsou (v abecedním pořadí) uvedeny vysoké školy, fakulty, studijní programy (bakalářské i magisterské/ing., číslo označuje obvyklou délku studia), studijní obory a předměty z problematiky GIS, zařazené na uvedených oborech do studijních plánů. Pokud byly potřebné informace v době sestavování přehledu (červen 2002) k dispozici, jsou předměty charakterizovány týdenním hodinovým rozsahem (počet výukových hodin přednášek + počet výukových hodin cvičení), dále jsou předměty volitelné označeny "v", povinně volitelné "pv", předměty bez označení spadají do povinného studijního plánu. Z důvodu omezeného rozsahu (pro publikaci ve sborníku konference MIS) jsou uvedeny jen předměty přímo spadající do oblasti GIS či dálkového průzkumu Země (DPZ) a nejsou zde zahrnuty další důležité předměty (ať již návazné či předcházející) z oblasti informatiky, geodezie a kartografie, fotogrammetrie, geografie atp. Podrobnější údaje o výuce lze ve většině případů získat na www stránkách jednotlivých vysokých škol a jejich fakult.

Přehled studijních oborů

Sběr informací

Zaměření studijních oborů s výukou GIS

Začlenění výuky GIS do studijních plánů - tři základní způsoby

  1. Výuka jednoho nebo dvou předmětů z problematiky GIS v rámci existujících studijních plánů různých oborů
  2. Komplexní integrace výuky GIS do existujícího (souvisejícího) oboru
  3. VŠ se samostatným studijním oborem zaměřeným primárně na výuku geoinformatiky a geoinformačních technologií

Situace na vysokých školách

Závěr

Případné náměty na aktualizaci přehledu zašlete laskavě na adresu zimova@fsv.cvut.cz.

Celé znění příspěvku překračuje možnosti publikování v časopise, ale naleznete jej na adrese: http://gama.fsv.cvut.cz/gk/K153.

redakce

vyvěšeno: 20.05.2003
ID článku: 763


Z časopisu Zeměměřič č. 03-05
[Server] Školství [Pošta]