[Home Page]

Matematické nuance map pro volný čas

Vydavatelství Webová stránka
CNC Václav Horák www.retour.cz/win/cnc/index.htm
freytag & berndt web.iol.cz/hanzlik/fb/freytag.htm
Geodézie ČS, a.s. www.geodezie.cz
JENA http://come.to/jena
Kartografie Praha, a.s. www.kartografie.cz
KČT (TRASA, s.r.o.) www.klubturistu.cz
Kompakt www.kompakt-cr.cz
SHOCart, s.r.o. www.shocart.cz
Žaket www.zaket.cz
Volný čas se stal hitem posledních let, každý ho trávíme svým způsobem - u televize, s přáteli v restauračním zařízení či jinými sporty. Jednou z oblíbených možností, jak trávit volný čas v přírodě, se stala cykloturistika. Na tuto výzvu zareagovala většina kartografických vydavatelství a začala na náš trh chrlit ze svých útrob cykloturistické mapy. Vybrat si mezi nimi ale není jednoduché, cyklomapy nejsou jednotné v symbolice, v obsahu - ale zejména v měřítku a souřadnicových systémech.

Mezi nejzkušenější kartografické vydavatelství produkující cyklomapy patří vydavatelství SHOCart, jejichž první cyklomapa se objevila na trhu již v roce 1993 a nová ucelená edice cykloturistických map 1 : 75 000 v dnešní podobě začala vycházet od roku 1999. Silnou pozici na trhu mají také cyklomapy Klubu českých turistů (dále KČT), ačkoli mají silnou konkurenci a začaly vycházet relativně později (2000), prodávají se díky silné členské základně KČT. Ostatní vydavatelství vydávají pouze cyklomapy turisticky atraktivních oblastí a do celoplošných edicí se nepouštějí. Na zadních stranách cykloturistických map bývají také uvedeny jako vydavatelé různé organizace či orgány státní správy a samosprávy, jakými jsou např. bývalé okresní úřady, obce a magistráty, informační centra či regionální rozvojové agentury, tzn. všichni ti, kteří mají zájem o regionální rozvoj respektive rozvoj cestovního ruchu svého regionu. Tyto mapy jsou hrazeny zejména ze státních peněz, z programů Evropské unie (PHARE) či z různých fondů a nadací.

Podrobnost mapy i její účel určuje zejména měřítko. Používaná měřítka cykloturistických map se pohybují v rozmezí od 1 : 40 000 do 1 : 240 000 v závislosti na velikosti zobrazovaného regionu - mikroregion do 1 : 75 000, bývalý okres do 1 : 120 000 a kraje v měřítcích menších - v tomto případě si zřejmě někteří vydavatelé pletou cykloturistiku s autoturistikou! Měřítko 1 : 50 000 je běžné a vhodné u turistických map, ale pro cykloturistiku tyto mapy zobrazují příliš malé území a cyklomapy tohoto měřítka jsou spíše vhodné pro vyjádření tras pro horská kola. Naopak měřítko 1 : 100 000 zobrazuje relativně velké území (např. 60 x 90 km mapy KČT), a je vhodné spíše pro dálkové silniční jezdce. Nejvhodnějším měřítkem cykloturistických map je 1 : 75 000 (SHOCart), které je univerzálním měřítkem pro všechny skupiny cyklistů, hlavně pro nejširší skupinu - rekreační cykloturisty. Mapa tohoto měřítka zobrazuje území, které lze přejet "turistickým tempem" za 1 - 2 dny. Pozor ale na množství vyjadřovaných informací - zejména v turisticky atraktivních oblastech! Např. území Českého ráje je natolik protkáno cyklistickými trasami a turisticky zajímavými objekty a informacemi, že je vhodnější uvést tuto oblast na mapě o větším měřítku, než je tomu v cyklomapě Český ráj od SHOCartu, množství uvedených informací totiž snižuje její čitelnost (viz obrázek).

Přibližně polovina cykloturistických map obsahuje číselné i grafické měřítko, 33 % obsahuje buď jen číselné nebo jen grafické měřítko. Hrubou kartografickou chybou je neuvedení měřítka v mapě, je tomu tak až ve 20 % cykloturistických map! Dle nepsaného kartografického pravidla platí, že mapa bez měřítka není mapou! Každého cyklistu, který si chce koupit mapu, přece zajímá, jaká vzdálenost ve skutečnosti odpovídá 1 cm na mapě. Nebo snad ne?! Jinak je většina uvedených měřítek v souladu s mapovým podkladem, chyby se občas vyskytují v grafickém měřítku - např. cyklomapa Ladův kraj (Regionální rozvojová agentura pro Střední Čechy), Okres Blansko (Kompakt) či v Atlase cyklotras (Klub českých turistů).

Pokud zjišťujete polohu podle souřadnic z několika map najednou, tak pozor! Výsledky se nemusí shodovat! V našich cykloturistických mapách se totiž používají 3 souřadnicové systémy - S-42, S-JTSK i mezinárodní WGS-84 související s rozvojem systému GPS. Kilometrická čtvercová síť pravoúhlých rovinných souřadnic v systému S-42 (použita v cyklomapách Klubu českých turistů) se stranou čtverce 2 km ve skutečnosti (chybně je velikost čtverce uvedena v přílohovém sešitu!). Souřadnicová síť v systému S-JTSK je použita v mapách vydavatelství SHOCart, po straně čtverce 5 km. V současné době nejaktuálnější souřadnicová síť WGS-84 je zobrazena v mapě Jihočeské cyklotrasy od Geodézie ČS. Další mapy, které obsahují souřadnicové sítě, jsou mapy vydávávané na podkladě předcházejících tří map. Na některých mapách jsou první dvě souřadnicové sítě navíc doplněny v rámu mapy souřadnicemi WGS-84 nebo je přiložen seznam bodů na mapě s přesnými souřadnicemi pro GPS. Nepravidelnou obdélníkovou orientační síť má mapa Kladensko od vydavatelství Žaket a mapa Svratecko-křetínský trojúhelník od Geodezie Brno.

Klad listů je sestaven u cyklomap, které spojitě pokrývají území celé České republiky (soubory map od SHOCartu a KČT). Klad listů od vydavatelství SHOCart v rozsahu 70 mapových listů je vzhledem k měřítku těchto map propracovanější a podrobnější než klad listů od KČT. Kritizovat lze pouze minimální překryvy či dosah u některých sousedících map. Překryvy listů jsou různé (1 - 25 %). V edici SHOCart jsou nedokonalé dosahy mapy - např. na mapě č. 134 by bylo vhodnější zobrazit i město Klatovy.

Cyklistické trasy nejsou vyjadřovány pouze na cykloturistických mapách. Jejich průběh je možné sledovat i v turistických mapách, plánech měst, cykloturistických průvodcích či dokonce v atlasech. Obsah cykloturistických map by měl být věnován zejména cykloturistice. Ucelené soubory cyklomap pokrývající území celé České republiky jsou velká mapová díla s jednotnou kompozicí a obsahem (SHOCart, KČT). Naopak cykloturistické mapy regionů zobrazují pouze části území ČR, a to především její turisticky atraktivní části. Jsou vydávány v různých podobách i různé kvalitě. Cykloturistické průvodce nejsou soustavně vydávány v celoplošných edicích a vztahují se k vybraným atraktivním oblastem nebo přímo k určité cyklistické trase. Plány měst s vyznačenými cyklistickými trasami jsou novinkou. Řeší cyklistickou průjezdnost ve městech a jsou vhodné pro bezpečnou jízdu na přeplněných ulicích. Atlasy cyklotras vyšly zatím pouze dva (opět od KČT a SHOCart), jsou mezi nimi však výrazné rozdíly.

V poslední době vyšlo na českém trhu několik stovek cykloturistických map odlišných obsahem i kvalitou, proto buďte obezřetní a pečliví při jejich vybírání. Přeji příjemnou cestu s dobrou cyklomapou v kapse!

Emil KUDRNOVSKÝ,
Katedra geoinformatiky,
Přírodovědecká fakulta,
Univerzita Palackého v Olomouci

vyvěšeno: 20.05.2003
poslední aktualizace: 22.05.2003
ID článku: 764


Z časopisu Zeměměřič č. 03-05
[Server] Kartografie [Pošta]