[Home Page]

Znalosti o G+K na gymnáziu

Následující úvaha na téma, které partie z geodezie a kartografie je možné pokládat za podstatné pro všeobecné znalosti studenta gymnázia, vznikla na základě dotazu studentky ČVUT Pavly Tryhubové, jejíž příspěvek "Projekt výuky GIS na WWW" vyšel v Zeměměřiči č. 1+2/2002. Možná právě odpověď předsedy ČSGK může být pro nové studenty G+K vodítkem, které své základní znalosti si dalším studiem mohou prohloubit. Rozhodně jim tyto vědomosti mohou usnadnit přijetí na VŠ.

(zs)

Studenti gymnázia by pro své budoucí uplatnění v praxi a i pro své soukromé účely občanů, budoucích rodičů a také možná vlastníků nebo správců "určité části Země" měli (odhaduji po asi 15 učebních hodinách):

 1. umět vysvětlit pojmy "geodezie" a "kartografie" jednak jako vědní obory a jednak jako službu poskytovanou soukromým a státním sektorem; to vše s historickým podtextem důvodů, proč (za jakými účely) obor vznikl - pozemská a námořní navigace, vojenské účely, fiskální účely, hospodářsko-správní účely...)
 2. umět vysvětlit, co se rozumí z hlediska oboru měřením, měřením délek, měřením úhlů, měřením výšek, měřením tíže
 3. znát základní principy měření úhlů, délek a výšek měřickými přístroji
 4. přibližně vědět, co se rozumí přesností měření a jaké jsou současné technické možnosti
 5. vědět, co se rozumí vytyčením (bodu, objektu, hranice, ...) a k jakému účelu se používá
 6. vědět, co jsou to geodetické polohové, výškové a tíhové základy, co je to mapa, mapování, měřítko mapy, kartografické zobrazení a jaké je základní dělení map podle měřítek (velká měřítka, střední měřítka a malá měřítka map)
 7. znát proces vzniku mapy a vědět základní metody mapování (pozemské - terestrické, fotogrammetrické, družicové)
 8. vědět, jaké jsou možnosti znázornění obsahu mapy, tj. virtuálního obrazu objektů zemského povrchu, v závislosti na měřítku mapy, tedy vědět, co je to generalizace obsahu mapy
 9. znát náplň pojmů "geoinformace" a "geoinformační systém" a umět vysvětlit důvod a cíl přechodu analogové formy ukládání geoinformací k digitálním formám a systémům
 10. znát základy občanské výchovy navazující na obor, tj. základy demokratického právního řádu daného ústavou (co je právní subjekt, co je právo a právní úkon, jaká je struktura právního řádu, jaká jsou základní ústavní práva osob a základní působnost orgánů státní správy, kdo je to právnická a fyzická osoba, co jsou orgány státní správy a územní samosprávy, co se rozumí správou státu a správou území, jaké je územněsprávní členění, co jsou zákonodárné orgány, co je nezávislý soud, co je to věc movitá a nemovitá, co je to vlastnictví věci movité a nemovité)
 11. umět vysvětlit pojem hranice (územně správní, obecní, katastrální, pozemková)
 12. vědět, co je to obec a město a znát jejich dvojroli (jednak jako právnická osoba, jednak územně-správní orgán s působností na určitém území)
 13. vědět, co znamená obecně pojem "katastr" a co je to "katastr nemovitostí"
 14. vědět, co zobrazuje katastrální mapa a jaký je rozdíl mezi pojmy "pozemek" a "parcela"
 15. vědět, jak vzniká, mění se a zaniká vlastnické a jiné věcné právo k nemovitosti
 16. tušit, co se skrývá za pojmy katastrální úřad, stavební úřad, pozemkový úřad, obecní nebo městský úřad, orgán ochrany životního prostředí, orgán ochrany zemědělské půdy, orgán ochrany lesa, vodohospodářský orgán, atd.) a jaká je společenská role (právní působnost) těchto úřadů

Ing. Petr Polák,
předseda ČSGK

vyvěšeno: 20.05.2003
ID článku: 767


Z časopisu Zeměměřič č. 03-05
[Server] Software [Pošta]