[Home Page]

Geoinformatika na Geografickém ústavu Mongolské akademie věd v Ulánbátoru

Malý domek za zdí amerického velvyslanectví patří dlouhá léta Geografickému ústavu Mongolské akademie věd. Po přístavbě před řadou let se plocha kanceláří a laboratoří více než zdvojnásobila, takže dnes zde může pracovat současných 55 pracovníků. Podobně jako v našich akademických ústavech i zde lze pozorovat jistý hiát mezi generacemi vědeckých pracovníků – převládá zastoupení nejstarší a nejmladší věkové třídy. To znamená, že geografickou vědu na ústavu vytváří skupina fandů spjatých s dobou geografického „objevování“ vlastní země na jedné straně a hlouček čerstvých absolventů domácích a zahraničních studií na druhé straně, kteří hoří (zatím) snahou přenést své názory do praxe. Všichni vědečtí pracovníci však mají svůj přístup na Internet a řada z nich se aktivně angažuje, a to bez ohledu na věk, v zavádění moderních geoinformačních technologií do své práce.

Nahlédneme-li do historie ústavu, tak lze Mongolsku do jisté míry závidět. V budově vznikl již v roce 1925 Kabinet pro geografii při Mongolské akademii věd (pro zajímavost - nezávislé Mongolsko vzniklo teprve v roce 1911 a po válkách opětovně prohlásilo svoji nezávislost v roce 1921, bývalý brněnský Geografický ústav ČSAV vznikl z Kabinetu pro geomorfologii při ČSAV). V roce 1962 byl přeformován ve standardní Geografický ústav MAV (totéž se odehrálo v Brně v roce 1963). Většinu své existence vedl ústav v úzké spolupráci s geografy bývalého SSSR, kde ostatně většina pracovníků geografii vystudovala. Vrcholem spolupráce bylo sestavení Národního atlasu Mongolska v průběhu 80. let 20. století a jeho vydání ve dvou mutacích (mongolské a ruské počátkem 90. let). Tento atlas přivedl ústav k mimořádné přestiži jak doma, tak v zahraničí. V některých směrech podobný atlas životního prostředí ČSFR s analogickou prestiží přispěl částečně ke zrušení Geografického ústavu ČSAV v Brně k roku 1993. Mongolský Geografický ústav se má čile k světu a formálně se dělí do 4 sekcí:
» Fyzické geografie, geomorfologie a limnologie.
» Ekonomické a sociální geografie.
» Pedologie a pedogeografie.
» Geokryologie a permafrostu.

V současné době má ústav k dispozici 20 pracovníků s hodností CSc. nebo PhD, 3 DrSc. a 2 akademiky. Rozvíjí spolupráci s řadou pracovišť v Evropě, Americe a v Asii, zejména s Německem (FU Berlin, univerzity v Marburgu, Lipsku, Drážďanech, Goetingenu, Postupimi), Itálií, USA, Kanadou, Ruskem, Japonskem, Koreou a Čínou. Kdysi významná spolupráce s polskými geografy (1974-77) a maďarskými pedology a hydrology není zapomenuta, avšak nyní pro nedostatek prostředků je prakticky na nule. Z českých odborníků ústav v 70. letech navštívil brněnský pedolog a pedogeograf prof. Josef Pelíšek z VŠZ. Pracovníci ústavu se podílejí na řešení výzkumných úkolů v sedmi tématech:
1. klasifikace a diagnostika půd,
2. regionálně geografický výzkum oblasti pohoří Changaj a jezera Chubsugul,
3. studium permafrostu,
4. kvalitativní hodnocení půdních zdrojů,
5. geografie živočišné výroby,
6. historická geografie a geografické názvosloví,
7. lokalizace volných ekonomických zón.

Laboratoř GIS a DPZ spadá pod sekci Ekonomické a sociální geografie, avšak slouží všem ostatním sekcím a výzkumným směrům. Je vybavena 4 PC Philips, SW ArcView a ERDAS, skenerem A0, řadou tiskáren, plotter není k dispozici. Veškeré zařízení bylo pořízeno ze státního rozpočtu. V laboratoři pracuje 7 odborníků, vesměs mladých lidí s nezbytným počítačovým vzděláním. Laboratoř plní dva hlavní úkoly:
» tvorba geografické databáze,
» geoinformační vzdělávání pracovníků.

Tvorba databáze spočívá ve skenování základních topografických map Mongolska v měřítku 1:100 000 a jejich georektifikaci v rastrovém tvaru pro předpokládanou vektorizaci a obnovu podle družicových snímků. Zpracovává se serie map z let 1939 až 1957, s aktualizací k roku 1979. Jde prakticky o analogickou činnost, jakou v podobném úkolu provádí státní Pozemková, geodetická a kartografická správa Mongolska. Geoinformační vzdělávání pracovníků je úkolem, který je zatím obtížně řešen. Ústav by uvítal zahraničního experta znalého uvedené (a jiné) technologie, který by byl ochoten za místní plat (a nenahraditelný pobyt v geograficky atraktivní zemi) zaučení personálu na místních datech (ty je třeba vytvořit) provést. Laboratoř také řeší aktuální regionální úkoly. Hlavním z nich je kategorizace pastvin Mongolska z hlediska možné zátěže dobytkem (skot, koně, ovce, kozy, jaci). Vzhledem k tomu, že těmto účelům slouží 85 % plochy státu (1 556 500 km2), jde o úkol mimořádně rozsáhlý a bez technologií GIS a DPZ prakticky neřešitelný. Úkol je zpracováván po jednotlivých krajích – ajmacích. V roce 2002 byly dokončeny projekty pro tři ajmaky, letos budou zpracovány další tři. Celkem je nyní v zemi 21 ajmaků. Předpokládá se nasazení této technologie i pro urbanizované oblasti, kde je v plném běhu privatizace pozemků (každý občan Mongolska má nárok na maximální pevnou výměru půdy – rozloha se liší podle lokalizace v urbanizované, venkovské či otevřené krajině, většina plochy i tak zůstane neprivatizována, neboť slouží nomádskému stylu života pastevců).

Očekávané rozšíření úkolů pro potřebu optimalizace využití půdních zdrojů a jejich ochrany vede k zájmu o další počítačově vzdělané pracovníky. I z tohoto důvodu, nehledě na odbornou spolupráci, je rozvíjena tradiční úzká spolupráce s geografy na Mongolské národní univerzitě a na Pedagogické univerzitě v Ulánbátaru.


Kontakty na Geografický ústav Monfolské akademie věd v Ulánbátaru:
Akademik Prof. D. Dorjgotov, DrSc. (geo-dgv@magicnet.mn), ředitel
PhD D. Tuvshinjargal (tyshin5@yahoo.com), vědecký tajemník
PhD D. Enkhtaivan (taivan@yahoo.com), vedoucí sekce fyzické geografie, geomorfologie a limnologie
PhD S. Shiirev-Adiya (shiirev_geo@yahoo.com), vedoucí sekce ekonomické a sociální geografie a laboratoře GIS a DPZ

Jaromír Kolejka

vyvěšeno: 03.06.2003
poslední aktualizace: 12.08.2003
ID článku: 783

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Jaromír Kolejka a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 03-06+07
[Server] GIS [Pošta]